3 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29194

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dumlupnar niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rgn retimde pazar gn eitim retim yaplamaz. Birinci retim, saat sekiz (08:00) ile on yedi (17:00) arasnda; ikinci retim, saat on yedi (17:00)den itibaren, cumartesi gnlerinde ise saat sekiz (08:00)den itibaren balar ve saat yirmi (23:00)e kadar yaplr. Zorunlu hallerde retim gn ve saatleri Senato tarafndan deitirilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkras ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) ntibak ve ders saym ilemlerinde aadaki kurallar uygulanr:

a) ntibak ilemleri gncel mfredata gre yaplr.

b) nceki programda alnm ancak gncel mfredatta yer almayan dersler intibak d braklr.

c) Not izelgesindeki baarl derslerin hangilerinin programa saylaca ve hangilerinin tekrarlanmas gerektii belirlenir.

) ntibak ilemlerinde bir dersin n art veya e artnn salanmas iin n art veya e art olan dersten baarl not alnm olmas gerekir.

d) ntibak yaplan derslerin AKTS kredilerinin toplamna gre rencinin azami sresinden harcad kabul edilen yaryl veya yaryllar hesaplanarak rencinin azami sresinden dlr. Bu ilemde, bir yaryla karlk olarak ilgili programn normal ders yk kullanlr.

(5) Daha nce bir yksekretim programnda tam zamanl renci olarak kaytl olan ve SYM tarafndan yaplan yerletirme sonucu niversiteye kayt yaptran renciler, alm olduklar derslerden muafiyet isteinde bulunabilir. Bunun iin, rencilerin yaryl ders kayt yenileme tarihlerinden itibaren on be gn iinde, not dkm belgeleri (transkript), ders ierikleri ve bir dileke ile ilgili blme bavurmalar gerekir. rencilerin daha nceki yksekretim kurumunda baarm olduklar ve edeerlii meslek yksekokullarnda ilgili ynetim kurulu, faklte ve yksekokullarda ise ilgili blmn teklifi zerine, ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilen derslerden daha nce alm olduklar baar notlar, Senatonun belirleyecei esaslara gre dntrlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki onuncu fkra eklenmitir.

(9) Farkl niversitelerden ders alm ve henz notlar gelmemi rencilerin takip eden dnem ders kaytlar, mevcut durumuna gre yaplr. Notlarn ilenmesi sonucu durumun deimesi halinde renci talebi zerine lehine uygulama yaplr.

(10) Bulunduu yarylda kendi blmnde almayan ancak, farkl blm/birimde alan ve edeer kabul edilen dersleri ald takdirde mezun olabilecek renciye, ilgili ynetim kurulu karar ile derslerin ald dier blm/birimden bu dersler verilebilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Salkla ilgili durumunu salk kurulu raporuyla, birinci dereceden yaknnn vefat ile dier hakl ve geerli mazeretlerini uygun bir belgeyle belgelendirmek ve toplamda haftay gememek artyla derse devam edemeyen rencilerin bu sreleri, devamszlktan saylmaz.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi yrrlkten kaldrlm ve () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bir renci, genel not ortalamasn ykseltmek amac ile daha nce baarm olduu ve/veya muafiyet ald dersleri tekrar edebilir ve alnan en son not, arlkl genel not ortalamas hesabna katlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Mazeret ile ilgili mracaat, mazeret sresinin bitimini takip eden i gn iinde bizzat veya faksla yazl olarak meslek yksekokullarnda mdrlk, faklte ve yksekokullarda ilgili blme yaplr. Ancak, hakl ve geerli nedenlerle sresi ierisinde mracaatn yaplamamas durumunda konu, birim ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin drdnc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Ortalamaya katlmayan dersler iin;

Ham Baar Notu Harf Baar Notu Katsays Baar Derecesi

65-100 YT --- Baarl (Yeterli)

0-64 YZ --- Baarsz (Yetersiz)

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 (1) Arlkl genel not ortalamas en az 2,00 olan renciler aadaki ekilde tanmlanr:

a) Normal eitim-retim sresi iinde olan; yaz retimi hari ilgili yarylda en az adet kredisi ortalama hesabnda kullanlan ders alm olan, bulunduu yaryl ile nceki yaryllarda baarsz notu olmayan ve herhangi bir disiplin cezas almam rencilerden yaryl not ortalamas 3,50-4,00 arasnda olanlar yksek eref, 3,00-3,49 arasnda olanlar eref rencisi olarak tanmlanr. Not ortalamas artn salayan ancak dier artlar salamayanlar baarl renci olarak tanmlanr.

b) Arlkl genel not ortalamas en az 2,00 olanlar baarl renci olarak tanmlanr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 37 (1) Arlkl genel not ortalamas 2,00n altnda olan renciler baarsz renci olarak tanmlanr.

MADDE 10 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

29/8/2013

28750

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/8/2014

29099