3 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29194

YNETMELK

Dumlupnar niversitesinden:

DUMLUPINAR NVERSTES ENDOSKOPK CERRAH VE SMLASYON

ETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ve kapsam; Dumlupnar niversitesine bal olarak kurulan Dumlupnar niversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simlasyon Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (DP-EndoSim): Dumlupnar niversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simlasyon Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dumlupnar niversite Rektrn,

d) niversite: Dumlupnar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar, Faaliyet Alanlar ve Grevleri

Merkezin amalar

MADDE 4 (1) Merkezin amalar; simlasyon ve modelleme ile ilgili akademik almalar yapmak, projeler gelitirmek, kurs ve seminerler dzenlemek, bu programlar ve uygulamalar araclyla niversitenin kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve uluslararas kurulularla ilikilerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Salk bilimleri alannda medikal simlasyon modaliteleri kullanlarak mezuniyet ncesi ve sonras eitim ve sertifika programlar amak.

b) Tpta uzmanlk dernekleri ile kamu ve zel sektr kurum ve kurulularna ynelik medikal simlasyon programlar ve zellikle cerrahi branlarda mezuniyet sonras eitimleri dzenlemek.

c) Tm salk alanlar iin her uzmanlk alannda mezuniyet sonras eitim programlar hazrlamak.

) niversite rencilerinin eitimlerine programlar dahilinde ve talep edildii takdirde ksmi ve tam grev simlatrleri yardmyla katkda bulunmak.

d) Deney hayvanlar ve bilgisayar yazlm modellemeleri ile simlasyon konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak ve gelitirmek.

e) niversite bnyesinde modelleme ve simlasyon konusunda yaplan aratrmalar desteklemek, ulusal veya uluslararas sempozyum, konferans ve seminerler dzenlemek.

f) niversitede, lkemizdeki ve yurt dndaki benzer merkezlerle ilikiler kurmak ve koordinasyon halinde almak ve yaplacak olan lisans ve lisansst almalarda destek salamak.

g) Tbbi beceri ve simlasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararas standartlarda akreditasyon almalarn yrtmek.

) Salk Bakanl ve Dumlupnar niversitesi Rektrl ile 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl ve Bal Kurulularna Ait Salk Tesisleri ve niversitelere Ait lgili Birimlerin Birlikte Kullanm ve birlii Usul ve Esaslar Hakkndaki Ynetmelik esaslarna gre yaplacak protokol erevesinde ilgili birimler ile ibirlii yapmak.

h) Srekli eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr; niversitenin, endoskopik cerrahi ve/veya simlasyon konusunda eitimli ve almalar ile temayz etmi kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmcsnn grev sresi Mdrle ayndr. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcs veklet eder. Greve veklet alt aydan uzun sreli olmaz. Bu takdirde yeni Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak ve toplantlara bakanlk etmek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak.

e) Danma Kurulunu toplantya armak.

f) Yurt ii ve yurt d eitim-retim, aratrma, uygulama, iletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve/veya kiilerle ibirlii yaparak, amacna uygun ve alma alanna giren konularda karlkl yardmlamay gerekletirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve niversitede grev yapan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt ye ile birlikte toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu bakan mdrdr.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Grevden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak iin yeni ye grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine ayda bir, iin gerektirdii durumlarda daha sk toplanr ve Merkezin almalarn gzden geirerek ilgili konularda karar alr. Ynetim Kurulu; salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte belirlenen amalar dorultusunda Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporu ile yllk alma programn grerek hazrlamak.

c) Aratrma ve yayn konularnda kararlar almak.

) Merkezin almalar iin gerekli geici alma gruplarn ve komisyonlar kurmak ve grevlendirmek iin Rektrn onayna sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarn hazrlamak.

e) Merkezin alma alanna giren dier konularda kararlar almak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, alma konularyla ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr temsilcileri ve uzmanlar arasndan istekleri halinde, yllk sreyle Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla sekiz kiiden oluur. Grev sreleri ve yeniden grevlendirilmeleri Ynetim Kurulu yeleri ile ayn ekilde olur. Kurul, Mdrn ars zerine toplanr.

(2) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak gr bildirmektir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Demirba ve ekipman

MADDE 13 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamndan alnan her trl alet, demirba ve ekipmanlar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dumlupnar niversitesi Rektr yrtr.