3 Aralk 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29194

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

BTK KORUMA RNLERNN NERLMES, UYGULANMASI

VE KAYIT LEMLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; bitki ve bitkisel rnlere arz olan zararl organizmalarn tehisini, kullanlacak bitki koruma rnlerinin nerilmesini, bitkisel retim yeri ve depolarda zirai mcadele teknik talimatlar ve teknik tavsiyeler dorultusunda uygulanmas, yaplan uygulamalarn kayt altna alnarak bitki ve bitkisel rnlerde gda gvenilirlii asndan izlenebilirliin salanmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; bitkisel retim alanlar ve depolarda uygulanan bitki koruma rnlerinin reetesinin dzenlenmesini, reeteyi yazacak kiiler ile zirai mcadele amal uygulayacak kiilerin yetkilendirilmesini ve bu kiilerin sorumluluklarn, yaplan uygulamalarn kaytlarnn tutulmasn, reticilerin, rn alclarnn, dier kii, kurum ve kurulularn grev ve sorumluluklar ile resmi kontrollerine ilikin usul ve esaslarn kapsar.

(2) Orman alanlar ve ormanlardan elde edilen bitkisel rnler bu Ynetmelik kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aktif madde: Bitki koruma rnleri iinde bulunan biyolojik etki yapan maddeyi,

b) Aratrma kurumu: Zirai mcadele aratrma enstit/istasyonu veya benzer grevleri yapan dier aratrma enstit/istasyonunu,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bayi: Bitki koruma rnlerini perakende satmak zere Bakanlktan izin belgesi alan gerek kiileri,

d) Bitki: Canl bitkiler ile bunlarn derin dondurulmam meyve ve sebzeleri, yumrular, soanslar, soanlar ve rizomlar, kesme iekler, yaprakl dallar, budama art yapraklar, yapraklar, bitki doku kltrleri, canl polen, gz, kalem ve elik gibi canlln koruyan belirli paralar ile dikim amal olan botanik tohumlarn,

e) Bitki koruma rn (BK): Kullancya farkl formlarda sunulan, bitki ve bitkisel rnleri zararl organizmalara kar koruyan veya bu organizmalarn etkilerini nleyen, bitki besleme amal olanlar dnda bitki geliimini etkileyen, koruyuculara ilikin zel bir dzenleme kapsamnda bulunmayan ancak bitkisel rnleri koruyucu olarak kullanlan, istenmeyen bitki veya bitki ksmlarn yok etmek, istenmeyen bitki geliimini kontrol etmek veya nlemek amacyla kullancya bir veya daha fazla aktif madde ieren bir formlasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatlar,

f) Bitki koruma rn uygulama makinesi: Bitki koruma rnlerinin uygulanmasnda kullanlan her trl alet, ara-gere, makine, cihaz ile bunlarn aksam, para ve teferruatn,

g) Bitkisel retim: Bitkisel rnlerin hasad da dahil olmak zere birincil rnlerin retilmesini, yetitirilmesini,

) Bitkisel retim yapan kii: Ticari amal bitkisel retim yapan, sadece kendi retim alanlarnda ve bitkisel rn bulunan depolarnda bitki koruma rn uygulama yetkisi alan kiiyi,

h) Bitkisel rn: Bitkisel orijinli, ilem grmemi veya basit bir ilemden gemi, bitki tanmna girmeyen rnleri,

) Bitkisel rn alcs: Bitkisel rn, toptanc, tedariki, ihracat ve kabzmal gibi toptan alanlar,

i) Depo: Bitki ve bitkisel rn muhafaza edilen/bulundurulan kapal ortam,

j) Etiket: Bitki koruma rnn tantmak, kullanm yer ve ekillerini belirtmek, korunma tedbirlerini gstermek amacyla rn ambalaj zerine yaptrlan veya baslan Trke dzenlenmi, kolayca okunan yaz, iaret ve rakam eklindeki aklamalarn tamamn ihtiva eden veya bu aklamalarn tamamnn bitki koruma rn ambalaj zerinde gsterilmesi mmkn olmayan ok kk ambalajlarda ayn hususlar bir prospektste belirtmek zere hazrlanan her trl yazl veya basl bilgiyi,

k) Formlasyon: Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte inaktif yardmc ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale getirilmi karmn,

l) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

m) Gda gvenilirlii: Gdalarda insan salna zararl olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her trl zararlarn bertaraf edilmesi iin alnan tedbirler btnn,

n) leme, depolama yeri: Bitkisel rnlerin temizleme, ayklama, fenni temizleme, tasnif, paketleme, ambalajlama ilemlerinin yapld ve muhafaza edildii yerleri,

o) Kalnt: Bitki koruma rn kullanm sonucu, bitki, bitkisel rnler ile yenilebilir hayvansal rnlerin iinde, zerinde veya evrede bulunan, metabolitler ile ykmlanma veya reaksiyon sonucunda oluan rnler dhil bir ve birden fazla maddeyi veya hayvansal rnlere geerek insan sal zerinde olumsuz etki yaratma ihtimali bulunan farmakolojik etkili maddeler ve bunlarn metabolitleri veya dier maddelerini,

) Kalibrasyon: Zirai mcadele yaplacak olan hedef yzeylere uygulanmak zere seilen preparatn, en iyi etkiyi gsterebilmesi iin nerilen dozda ve tekdze olarak uygulanmas amacyla, kullanlacak olan alet ve ekipmanlarn ilerleme hz, basn, meme verdisi gibi alma parametrelerinin ayar edilmesi ilemini,

p) Kontrol grevlisi: Bakanlk veya Mdrlk tarafndan resmi kontrol greviyle yetkilendirilen kiiyi,

r) Laboratuvar: Bakanlk gda kontrol laboratuvarlarn ve Bakanlk tarafndan bitki koruma rn kalnt analizi iin yetkilendirilmi zel gda kontrol laboratuvarlarn,

s) Maksimum kalnt limiti (MRL-Maximum Residue Level): Gnlk alnabilir deerler temel alnarak belirlenen en yksek pestisit kalnt limitini,

) Mdrlk: Bakanlk il ve ile mdrlklerini,

t) Profesyonel uygulayc: Bakanlktan ticari amal bitki koruma rn uygulama yetkisi alm ziraat mhendisleri, bitki sal ile ilgili dersleri alm teknikerleri ve ziraat teknisyenlerini,

u) Reete: retici kayt defterinde yer alan zararl organizmalarn tehisi, kimyasal mcadelesinde tavsiye edilecek bitki koruma rn aktif maddesinin/ticari ismi, dozu, gerektiinde uygulamaya hazrlama ve uygulama ekli gibi dier tavsiyeleri ieren yetkili kiilerce doldurulan ksm,

) Reete Yazma Yetki Belgesi: Bitki koruma rnlerini reeteye yazmak zere Bakanlka yetkilendirilen kiiler iin dzenlenen Ek-1de yer alan belgeyi,

v) Resmi kontrol: 5996 sayl Kanun kapsamndaki faaliyetlerin, kanun hkmlerine uygunluunun dorulanmas amacyla yaplan izleme, gzetim, denetim, numune alma, analiz gibi ilemleri,

y) Uygulama: Bitkisel retim yerinde ve depolarda zararl organizmalara kar kullanlacak bitki koruma rnlerinin hazrlanmas ve kullanm gibi tm faaliyetleri,

z) Uygulayc: Ticari amal bitki ve bitkisel rn retilen retim yeri ve depolarda, bitki koruma rn uygulamalarn yapan yetkili kiiyi,

aa) retici: Bitkisel retim faaliyetlerinde bulunan gerek ve tzel kiileri,

bb) retici kayt defteri: Bitkisel retim faaliyetinde, retici ve rn bilgileri ile uygulanan bitki koruma rnlerinin reetesi, temin edildii bayi, uygulama tarihi ve uygulayc bilgilerinin yer ald taraflarca imzalanan belgeyi,

cc) retim yeri: Bitki ve bitkisel rn retiminin yapld ak veya kapal alanlar, tarla, ba, bahe, sera ve fidelik alanlarn,

) Yetkili bitki koruma ofisi: Bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamas halinde; bitki koruma rnlerinin reetelendirilmesi, sat, uygulanmas ve kaytlarnn tutulmas konularnda yetkilendirilmi bayiyi,

dd) Zararl organizma: Bitki veya bitkisel rnlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanlarn tr, streyn veya biyotiplerini,

ee) Zirai mcadele: Bitki ve bitkisel rnlerde rn kayplarna neden olan zararl organizmalarn zararn nlemek amacyla yaplan her trl almay,

ff) Zirai mcadele teknik talimatlar: Zararl organizmalarn tanmlar, yaaylar, zarar ekilleri, konukular, yayllar, ekonomik zarar durumu, mcadele yntemleri ve kullanlacak bitki koruma rnlerini kapsayan Bakanlk tarafndan hazrlanan talimatlar,

ifade eder.

KNC BLM

Bitki Koruma rn Reetesi ile lgili Hkmler

Reete zorunluluu olan bitki koruma rnleri ile bitki ve bitkisel rnler

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine tabi bitki ve bitkisel rnler ile bitki koruma rnleri Bakanlk tarafndan kalnt izleme program, ithalat ve ihracat bildirimleri gibi veriler dikkate alnarak insan ve evre sal asndan risk deerlendirme esaslarna gre belirlenir. Bitki ve bitkisel rnler ile bitki koruma rnleri listesi her yl Bakanlk web sayfasnda yaymlanr.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine gre reete ve retici kayt defteri zorunluluu olmayan rnler iin retici kayt defteri tutma zorunluluu bulunmamakla birlikte ilgili dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla istenildiinde reete yazlabilir ve retici kayt defteri tutulabilir.

Reete yazma yetki belgesi alabilecek kiiler

MADDE 6 (1) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak koulu ile aada belirtilen kiiler, Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi almak iin bavuruda bulunabilirler.

a) Ziraat mhendisleri,

b) Sadece ttnlerde kullanlan bitki koruma rnlerini reeteye yazmak zere ttn teknoloji mhendisleri.

(2) Bitki koruma rn bayilik belgesine sahip kiilere Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi verilmez. Ancak ziraat mhendisi olan bayiler 10 uncu maddede belirtilen artlar yerine getirerek Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almalar halinde Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi alabilirler.

(3) Yukarda belirtilen unvanlar yurtdndan alm olanlarn, edeerliliklerini belgelendirmeleri ve yetkili idarelere onaylatmalar gerekir.

(4) Bakanlktan Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi almayan kiiler bitki koruma rn reetesi yazamazlar.

Reete yazma yetki belgesinin dzenlenmesi

MADDE 7 (1) Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi almak isteyen kiiler, aadaki bilgi ve belgelerle bulunduklar ilin il mdrlne bavuruda bulunur. Bu bilgi ve belgelerden bavuruda bulunulan il mdrlnde daha nce mevcut olanlar, tekrar talep edilmez.

a) Son renim durumunu gsterir belgenin asl veya il mdrlnce onayl sureti,

b) Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras,

c) Ziraat mhendisi olan bayiler iin Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi,

) yeri adresi veya yazma adresi ile telefon numaras,

d) Son alt aylk srede ekilmi iki adet fotoraf.

(2) Bavurusu il mdrl tarafndan uygun bulunan kiilere Genel Mdrlk tarafndan oluturulan web tabanl program kullanlarak Ek-1de yer alan Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi verilir.

Reete yazma yetkisine sahip olan kiilerin yetki ve sorumluluklar

MADDE 8 (1) Bitki koruma rn reete yazma yetkisi alan kiiler tm illerde reete yazabilir.

(2) Reete yazan yetkili kiiler yazd reetenin ierdii teknik tavsiyeden sorumludurlar.

(3) Reete yazan kiiler, retici kayt defteri iinde yer alan reete bilgilerinin eksiksiz doldurulmasndan sorumludurlar.

(4) Reete yazma yetkisine sahip kiiler, Bakanlk tarafndan verilen bitki koruma rn ruhsat bilgilerini, kstl kullanm ve yasaklama kararlarn, bitki koruma rnleriyle ilgili Bakanlk tamim ve teknik talimatlar ile etiket bilgilerini takip ederler.

(5) Reete yazma yetkisine sahip kiiler, Bakanlk veya Mdrlke yaplacak bilgilendirme toplantlarna ylda en az bir defa katlrlar.

(6) Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi alan kiiler, ii brakmalar halinde veya adres deiiklii durumunda Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesini aldklar Mdrle otuz gn ierisinde bilgi verirler.

(7) Reete yazan yetkili kiiler Bakanlk tarafndan oluturulacak reete yazm ile ilgili kayt sistemi ve dzenlemelere uyarlar.

(8) Reete yazan yetkili kiiler ihbar zorunlu olan zararl organizmalar Bakanla bildirirler.

Bitki koruma rnleri reetesi dzenleme ve muhafazas usul ve esaslar

MADDE 9 (1) Reete, Bakanlk tarafndan Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi verilen kiilerce zirai mcadele teknik talimat ve tavsiyelerine uygun olarak retici kayt defteri iinde dzenlenir.

(2) Reete yazma yetkisine sahip kii, zararl organizmadan dolay kendisine mracaat eden reticinin arazisini ziyaret ederek gerekli grlmesi durumunda retici kayt defterinde bitki koruma rn reetesi blmne uygun tavsiyesini yazar.

(3) Arazi ziyaretinin mmkn olmamas veya gerekli grlmemesi durumunda reticinin yazl veya szl beyan ile varsa yannda getirdii zararl organizma, bulak veya zarar grm bitki ve bitkisel rn rnekleri ve dier bilgiler dorultusunda tavsiyesini yapar.

(4) Zararl organizmann tehis edilememesi, blge veya rn iin yeni olmas halinde en yakn Mdrlk, aratrma kurumundan veya niversiteden alnan tehis sonucuna gre tavsiyesini yapar.

(5) Reete yazma yetkisine sahip kii tavsiyesini yaptktan sonra tarih, kae ve imza ile onaylayarak retici kayt defterinin bir nshasn alr.

(6) Reetenin yer ald retici kayt defterinin ilgili nshas, reeteyi dzenleyen yetkili kiiler, reticiler ve bitki koruma rnn satan bayiler tarafndan be yl sre ile saklanr.

NC BLM

Yetkili Bitki Koruma Ofisi ile lgili Hkmler

Yetkili bitki koruma ofisi belgesinin dzenlenmesi

MADDE 10 (1) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi almak isteyen bayiler, aadaki bilgi ve belgelerle bulunduklar ilin il mdrlne bavuruda bulunur. Bu bilgi ve belgelerden bavuruda bulunulan il mdrlnde daha nce mevcut olanlar, bayiden tekrar talep edilmez.

a) Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras,

b) Ziraat mhendisi olduunu gsteren faklte diplomasnn il mdrlnce onayl fotokopisi,

c) Bayilik belgesinin fotokopisi,

) Son alt aylk srede ekilmi iki adet fotoraf,

d) Bavuru tarihi itibariyle geriye dnk kesintisiz en az drt yl bayilik yapyor olduunu gsteren belge,

e) Son iki yllk sre ierisinde faaliyetlerinden dolay idari yaptrm cezas almam olduunu gsteren belge,

f) Bayilik fiziki mekn ierisinde zararl organizmann tehis ve tansn yapabilecek ve reete yazlabilmesini salayacak donanmlar ieren ayr bir blme sahip olduunu gsteren belge,

g) En az yirmi be retici ile Ek-3te yer alan rnee uygun yaplm hizmet szlemesi,

) Bnyesinde, zararl organizma tehis ve tans yapabilecek ziraat fakltelerinin bitki koruma blm mezunu olan ve reete yazma yetkisine sahip en az bir ziraat mhendisi istihdam ettiini gsteren noter onayl i szlemesi, SGK belgesi ve bu kiiye ait Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesinin il mdrlnce onayl sureti,

h) Bnyesinde profesyonel uygulama yetkisine sahip en az bir yetkili kii istihdam ettiini gsteren noter onayl i szlemesi, SGK belgesi ve bu kiiye ait Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesinin il mdrlnce onayl sureti,

(2) Sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yaplan inceleme sonucunda bavurusu uygun grlen bayilere il mdrlkleri tarafndan Ek-2ye gre Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi verilir. Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi iki nsha olarak dzenlenir, bir rnei il mdrl tarafndan dosyada muhafaza edilir, dier nshas bavuru sahibine imza karlnda verilir.

(3) Reete yazma yetkisine sahip olan yetkili kiinin uygulama yetkisine de sahip olmas halinde ayrca uygulama yetkisi sahibi kii istihdam gerekmez.

(4) Bayilik belgesine sahip kiinin bitki koruma blm mezunu olmas halinde ayrca bitki koruma blm mezunu baka bir kii istihdam zorunlu deildir. Bu durumda bayi reete yazma yetkisine sahip bir ziraat mhendisi istihdam eder.

(5) Yetkili bitki koruma ofisi sahiplerine verilecek Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi, yetkili bitki koruma ofisi artlar devam ettii srece geerlidir.

Yetkili bitki koruma ofisinin yetki ve sorumluluklar

MADDE 11 (1) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi alan bayiler aadaki yetkilere sahip olurlar.

a) Yetkili bitki koruma ofisleri, szleme yaptklar reticilerin alan ve/veya numune kontrollerini yaparak zararl organizmalarn tehislerini yapabilir ve mcadele amal neride bulunabilirler.

b) Yetkili bitki koruma ofisleri, szleme yaptklar reticilere gerekli kaytlar tutmak artyla reete yazabilir, bitki koruma rn satabilir ve uygulama yapabilir.

c) Yetkili bitki koruma ofisleri, szleme yapmad dier reticilere bitki koruma rn satabilir fakat reete yazamaz ve uygulama yapamaz.

(2) Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi alan bayiler aadaki sorumluluklar yerine getirirler.

a) Yetkili bitki koruma ofisleri, szleme yaptklar reticilerin bitki koruma rn reetesi ve uygulama kaytlarn, szleme dosyas ve retici kayt defteri kaytlarn retici baznda tutar ve belgeleri be yl sreyle muhafaza ederler.

b) Yetkili bitki koruma ofisleri, szleme yaptklar reticilerin kalnt ve fitotoksite ile ilgili olarak, retici hatas hari, yapt neri ve uygulamadan kaynaklanan her trl hatadan sorumludurlar.

c) Yetkili bitki koruma ofisleri, en az yirmi be retici ile Ek-3de yer alan rnee uygun szleme yapmak zorundadr. Szleme imzalad reticileri ocak-ubat ve haziran-temmuz aylar ierisinde il mdrlne bildirirler.

) Yetkili bitki koruma ofisleri, bnyelerinde istihdam ettikleri reete yazma ve/veya profesyonel uygulaycya ait gncel SGK bildirgeleri ile szlemeli alt retici bilgilerini alt ayda bir Mdrle verir.

d) Yetkili bitki koruma ofisleri, faaliyet alanlar ile ilgili dier mevzuat hkmlerine uymakla ykmldrler.

e) Yetkili bitki koruma ofisleri, gerektiinde denetleyici kiilere ilgili her trl bilgi ve belgeyi gstermekle ykmldrler.

f) Yetkili bitki koruma ofisleri szleme yapt reticilerin retici kayt defterinde yer alan bilgilerin doruluundan mtereken sorumludur.

g) Yetkili bitki koruma ofisi, szleme yapt reticilerle, herhangi bir nedenden dolay szlemeyi iptal etmesi halinde on i gn ierisinde il mdrlne bilgi vermeleri gerekmektedir. Yirmi be retici zorunluluu dikkate alnarak say yetersizlii durumunda en ge alt ay ierisinde yeni reticilerle szleme yapar.

) Yetkili bitki koruma ofisleri, bnyelerinde istihdam ettikleri bitki koruma rn reete yazma ve/veya profesyonel uygulayc yetki belgesine sahip kiilerin deiiklii veya ii brakmalar halinde on i gn ierisinde il mdrlne bilgi vermekle ykmldr. Bu kiilerin yerine en ge bir ay ierisinde bitki koruma rn reete yazma ve/veya profesyonel uygulayc yetki belgesine sahip kiileri bnyesinde altrrlar.

Bitki koruma rn satan bayilerin sorumluluklar

MADDE 12 (1) Bayiler, ncelikle reetede yazan bitki koruma rnlerini vermekle ykmllerdir. Reetede yazan bitki koruma rnlerinin bulunmamas durumunda, kayt derek ve sorumluluunu alarak reticinin talebi dorultusunda ayn ierikteki ve ayn tavsiyeyi ieren bir bitki koruma rnn verebilirler.

(2) Bayiler, reete yazmaya yetkili kii tarafndan dzenlenen retici kayt defterinde yer alan blmde bitki koruma rnlerini verdiini dorulamak iin bitki koruma rnnn verildii tarihi yazarak adn ve adresini gsteren kae ile onaylar.

(3) Bayiler, gerektiinde reetelerin denetlenmesi ile ilgili her trl bilgi ve belgeyi denetleyici kiilere gsterir.

(4) Bayiler, Bakanlk veya Mdrlke yaplacak bilgilendirme toplantlarna katlrlar.

DRDNC BLM

Bitki Koruma rnlerinin Uygulanmas ve Kaytlar ile lgili Hkmler

Bitki koruma rnlerinin uygulanmas

MADDE 13 (1) Ticari amal bitki ve bitkisel rn retimi yaplan alanlarda ve bitkisel rnlerin bulunduu depolarda, bitki koruma rn uygulamalar yetkili kiiler tarafndan veya yetkili kii nezaretinde ve sorumluluunda yaplr.

Bitki koruma rnleri uygulamas yapacak kiiler

MADDE 14 (1) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak koulu ile bitki koruma rn uygulamalar aada belirtilen kiilerce yaplr.

a) Profesyonel uygulayclar.

b) Bitkisel retim yapan kiiler.

Profesyonel uygulayc yetki belgesinin dzenlenmesi

MADDE 15 (1) Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen kiiler, aadaki bilgi ve belgelerle bulunduklar yerdeki Mdrle bavuruda bulunurlar.

a) Bavuru sahibinin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, ad ve soyad, yazma adresi ve telefonu,

b) Son renim durumunu gsterir belgenin asl veya Mdrlke onayl sureti,

c) Ek-6da yer alan taahhtname,

) Astm gibi kronik solunum yolu rahatszlklar, alerjik rahatszlklar, cilt hastalklar ve nrolojik rahatszlklarnn bulunup bulunmad ile ilgili salk kontrollerinin yaplmas sonucu bu ii yapmaya uygun olduunu gsteren salk raporu,

d) Son alt aylk srede ekilmi iki adet fotoraf.

(2) Birinci fkrada belirtilen bilgi ve belgelerin Mdrlk tarafndan uygun bulunmas halinde Genel Mdrlk tarafndan oluturulan web tabanl bilgisayar program kullanlarak Ek-4te yer alan profesyonel uygulayclar iin Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi iki nsha olarak dzenlenir. Bavuru dosyas ile dzenlenen belgenin bir rnei Mdrlk tarafndan dosyada muhafaza edilir, dier nshas bavuru sahibine imza karlnda verilir.

Bitkisel retim yapan kiilere yetki belgesinin dzenlenmesi

MADDE 16 (1) Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi almak isteyen, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen kiiler, aadaki bilgi ve belgelerle bulunduklar yerdeki Mdrle bavuruda bulunurlar.

a) Bavuru sahibinin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, ad ve soyad, yazma adresi ve telefonu,

b) Bitkisel retim yapaca alan ve yetitirilen bitkisel rnler ile ilgili bilgi,

c) Ek-6da yer alan taahhtname,

) Son alt aylk srede ekilmi iki adet fotoraf,

d) Bakanlk tarafndan ngrlen eitimlerde verilen Ek-7de yer alan katlm belgesi.

(2) Yukarda belirtilen bilgi ve belgelerin Mdrlk tarafndan uygun bulunmas halinde Genel Mdrlk tarafndan oluturulan web tabanl bilgisayar program kullanlarak Ek-5te yer alan bitkisel retim yapan kiiler iin Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi iki nsha olarak dzenlenir. Bavuru dosyas ile dzenlenen belgenin bir rnei Mdrlk tarafndan dosyada muhafaza edilir, dier nshas bavuru sahibine imza karlnda verilir.

(3) Bitkisel retim yapan kiilerin ziraat mhendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni olmalar durumunda kendi retim alanlarnda birinci fkrann (d) bendi dikkate alnmakszn bitkisel retim yapan kiiler iin Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi alarak uygulama yapabilirler.

Bitki koruma rn uygulamalar ve tutulacak kaytlar

MADDE 17 (1) Bitki koruma rnn uygulayan, bitkisel retim yapan kiiler Ek-8de, profesyonel uygulayclar ise Ek-8 ve Ek-9da yer alan kaytlar tutarlar.

(2) Uygulamalar, Bakanlk tarafndan hazrlanan dzenlemelere, teknik talimatlarda belirtilen tavsiyelere, uygulama zaman ve dozu ile etiket bilgilerine uygun olarak yaplr.

(3) Uygulama, bitki ve uygulamann yaplaca alan ile zararl organizma gz nnde bulundurularak uygun ruhsatl bitki koruma rn uygulama makinesi ile yaplr.

(4) Uygulayclar, retici kayt defteri kaytlarn, bitki koruma rnleri uygulamas yaplan yerlerle ilgili bilgileri, uygulama tarihlerini, uygulamalarda kullanlan bitki koruma rnleri ile ilgili bilgileri ve varsa meydana gelen kaza ve zehirlenmelere ait bilgileri be yl sreyle muhafaza eder.

Bitki koruma rn uygulayclarnn sorumluluklar, haklar ve alma artlar

MADDE 18 (1) Bitki koruma rn uygulayclar, reete zorunluluu olan bitki ve bitkisel rnlerdeki bitki koruma rn uygulamalarn yetkili kii tarafndan dzenlenmi reete olmadan yapamazlar.

(2) Profesyonel uygulayclar, bitki koruma rn uygulamasn kendileri yapar veya kendi kontrolnde yaptrr. Yaptklar uygulamalarla ilgili olarak bu Ynetmelikte belirlenen kaytlar tutarlar.

(3) Bitkisel retim yapan kiiler, sadece sahibi veya kiracs olduu kendi retim alanlarnda bitki koruma rn uygulamas yaparlar ve bu Ynetmelikte belirlenen kaytlar tutarlar.

(4) Profesyonel uygulayclar, Bakanlk veya Mdrlke yaplacak bilgilendirme toplantlarna katlrlar.

(5) Bitki koruma rn uygulayclar, bitki koruma rnnn uygulamasnda kullanlacak ekipmann bakm, onarm ve kalibrasyonundan sorumludur.

(6) Bitki koruma rn uygulayclar, bitki koruma rn hazrlama ve uygulama ilerinde; hamile kadnlar, on sekiz yandan kk ocuklar ve hastalar altramazlar.

(7) Bitki koruma rn uygulayclar, bitki koruma rn uygulanmas esnasnda koruyucu elbise, eldiven ve maske gibi i kyafetleri ve malzemelerini amacna ve talimatna uygun kullanrlar.

(8) Bitki koruma rnlerinin hazrlanmas ve uygulanmas srasnda ttn ve ttn rnleri dahil herhangi bir ey iilmez ve yenilmez.

(9) Profesyonel uygulayclarn ve yannda bitki koruma rn hazrlama ve uygulama ilerinde fiilen alacak olanlarn ie balamadan nce salk raporu almalar zorunludur. Bu raporda; astm gibi kronik solunum yolu rahatszlklar, alerjik rahatszlklar, cilt hastalklar ve nrolojik rahatszlklarnn bulunup bulunmad ile ilgili salk kontrollerinin yaplarak bu ii yapmaya uygun olduklar belirtilmi olmaldr. Salk durumunda deiiklik olmas halinde salk raporu yenilenir.

(10) Profesyonel uygulayclar ve yannda aktif olarak alanlar, aktif olduklar srece iki ylda bir genel salk kontrolnden geirilerek, nrolojik muayeneleri yaplr. Yaplan muayene ve lmler sonucunda salnn bozuk olduu tespit edilenler ile bozulma eilimi gsterenler, gerekli tedavileri yaplp salklarna kavuuncaya kadar bitki koruma rn hazrlama ve uygulama ilerinde altrlamaz. Salk raporunun asl belge sahibinin kendi dosyasnda, onayl bir sureti ise Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesini ald il veya ile mdrlndeki dosyasnda muhafaza edilmek zere ilgili Mdrle verilir.

(11) Bitki koruma rn uygulayclar, resmi kontrollerde yaptklar almalarla ilgili her trl bilgi ve belgeyi Bakanlk veya Mdrlk tarafndan grevlendirilen kontrol grevlilerine verirler.

(12) Profesyonel uygulayclar, bitki koruma rn uygulama ilerini brakmas halinde veya adres deiiklii durumunda otuz gn ierisinde Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesini ald Mdrle bilgi verirler.

(13) Yanl uygulamadan dolay bir olumsuzluun meydana gelmesi halinde sorumluluk uygulamay yapan kiiye aittir.

(14) Profesyonel uygulayclar bu Ynetmelikteki sorumluluklarn yerine getirmeleri ve ilgili dier mevzuat artlarn tamak kaydyla Bakanlk desteklerinden yararlanabilirler.

(15) Bitki koruma rn uygulayclar Bakanlk tarafndan oluturulacak bitki koruma rn uygulamas ile ilgili kayt sistemi ve dzenlemelere uymakla ykmldrler.

(16) Bitki koruma rn uygulayclar ihbar zorunlu olan zararl organizmalar Bakanla bildirmekle ykmldrler.

Hassas blgeler ve sulak alanlarn korunmas

MADDE 19 (1) Su kaynaklar civarnda bitki koruma rn kullanlmas halinde sulak alanlar iin tehlikeli olmayan bitki koruma rn ve dk srklenme salayan uygun bitki koruma rn uygulama makinesi ve uygulama teknikleri kullanlr.

retici kayt defteri ekli, basm, datm ve kullanmna dair esaslar

MADDE 20 (1) 5 inci maddede belirtilen reete zorunluluu olan bitki koruma rnleri ile bitki ve bitkisel rnler iin reticiler tarafndan retici kayt defteri tutulur.

(2) retici kayt defteri, 14 cm x 21 cm boy ve en ebatlarnda olacak ekilde birinci sayfas beyaz, ikinci sayfas pembe, nc sayfas sar, drdnc sayfas mavi renkli olmak zere drt nshadan oluur.

(3) retici kayt defteri, Ek-8de yer alan rnee gre Bakanlk veya Mdrlke bastrlr.

(4) retici kayt defterlerinin seri numaralar il trafik kodu ve ait olduu yln son iki rakamn belirtilecek ekilde basm ve zimmetli olarak reticilere datm, takibi ve izlemesi Mdrlk tarafndan yaplr.

(5) retici kayt defteri, her sayfas drt suretten oluacak ekilde elli sayfalk koanlar halinde ve her bir koana ayr seri numaras verilerek bastrlr.

(6) Mstakil yetitirilen her rn ve parsel iin ayr retici kayt defteri tutulur.

reticilerin grev ve sorumluluklar

MADDE 21 (1) retici, kimlik bilgilerini, rn ad, bitkisel retim yeri, retim alan, rn hasat tarihi ve miktar gibi bilgileri retici kayt defterine kayt eder.

(2) reticiler bitki ve bitkisel rnlerdeki bitki koruma rn uygulamalaryla ilgili Ek-8de yer alan retici kayt defteri kaytlarn tutarlar.

(3) retici, reete zorunluluu bulunan bitki koruma rnn reete ile alr ve Bakanlktan Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi alm kiiye uygulatr.

(4) retici, bitki koruma rn uygulamalaryla ilgili retici kayt defterinde yer alan blmleri ilem srasna gre ilgili yetkili kiilere imzalatarak kaytlarn birer nshasn ilgililere verir. Daha fazla suret verilmesinin gerekli olduu durumlarda, her trl sorumluluk kendisine ait olmak zere ilgili sayfann fotokopisini tarih, ad ve soyad bilgilerini ierecek ekilde imzalayarak ilgililere verir.

(5) retici, Bakanlka veya Mdrlke yaplacak olan resmi kontrollerde denetleyici kiilere gerekli kolayl salar. Yaplacak kontrollerde ya da Bakanlk tarafndan talep edildiinde retici kayt defterini ve retim ile ilgili bilgileri denetleyici kiilere verir. Kontrol grevlilerince istenen rn numunelerinin alnmasna yardmc olur ve analiz sonucunda tavsiye d ve/veya MRL limitlerinin zerinde pestisit kalnts tespiti durumunda rnlerin hasad geciktirme, imha gibi tedbirlerin alnmasn temin eder. Bitki koruma rnnn uygulamasnda kendinden kaynaklanan pestisit kalnts ile ilgili her trl hatadan sorumludur.

(6) retici kayt defterinde yer alan bilgilerin doruluu hususunda reticinin beyan esas kabul edilir.

(7) reticiler, retici kayt defteri dzenlenmesine ilikin Bakanlka belirlenen usul ve esaslara uyarlar.

(8) retici kayt defteri kaytlarnn bir nshasn rnn satn almak isteyen rn alclarna verir.

(9) retici, retici kayt defterinde yer alan bitki koruma rnlerinin alndn gsteren faturalarn ve retici kayt defterini be yl sreyle muhafaza eder.

(10) reticiler, Mdrlkten alm olduklar retici kayt defterinden sorumludur. Sz konusu defterin mevzuat d veya bakalar tarafndan kullanlmas halinde sorumluluk tamamen reticiye aittir.

(11) reticiler ihbar zorunlu olan zararl organizmalar Bakanla bildirirler.

Bitkisel rn alclarnn grev ve sorumluluklar

MADDE 22 (1) Bitkisel rn alclar, Bakanlka bitki koruma rn uygulama kaytlarnn tutulmas zorunluluu bulunan bitkisel rn almlarnda retici kayt defteri kaytlarn isterler.

(2) Bitkisel rn alclar, bitkisel rnn retici ve retim yeri orijinine ait geriye dnk izlenebilirliin salanmas amacyla gerekli bilgi ve belgeleri temin ederler.

(3) Bitkisel rn alclar, ileme, tasnif veya paketleme yerlerinde rn tanmlayan barkod veya kimlik sistemini oluturup, bu bilgileri rn ambalajna ilerler.

(4) Bitkisel rn alclar, kontrol grevlilerince denetim amal numune almasn salar, kendi sorumluluundaki ileme, snflandrma, paketleme ve depolama aamasnda kullanlan bitki koruma rn uygulamalarnn kaytlarn tutarlar.

BENC BLM

Eitimlere Dair Hkmler

Eitim ve bilgilendirme toplantlar

MADDE 23 (1) Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi almak isteyen 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen kiilere il mdrl bitkisel retim ve bitki sal ube mdrlkleri veya ile mdrlkleri tarafndan eitim konular dikkate alnarak her yln ocak veya temmuz aylarnda eitim dzenlenir.

(2) Bitki koruma rnlerinin uygulanmas ile ilgili olarak yaplacak eitimler aada listelenen konular hakknda yeterli bilgiyi salayacak ekilde dzenlenir.

a) Bitki koruma rnleri kullanm ve ilgili mevzuat.

b) Bitki koruma rnleri ile ilgili olarak uygulayc, sakinler, seyredenler, uygulama yaplan alana girenler ve uygulama yaplan maddeleri yiyen veya bu maddelere temas eden kiiler iin riskler ve tehlikeler, bunlarn sigara ime gibi faktrlerle nasl etkilenecei.

c) Bitki koruma rn zehirlenme belirtileri ve ilk yardm nlemleri.

) Hedef alnmayan bitkilere, faydal bceklere, yaban hayatna, biyo-eitlilik ve genel olarak evre iin olmak zere bu riskler ve tehlikelerin nasl tanmlanaca ve kontrol edilecei.

d) Uygulaycya, dier insanlara, hedef d hayvan ve bitki trlerine, biyo-eitlilik ve evreye minimum riskle sunulacak olan uygulama aletinin kalibrasyonu ve hazrlanma prosedrleri.

e) Uygulama alet-makinelerinin tipleri, ana yap elemanlar, pskrtme kalitesi ve etkili faktrler, alet-makinelerin kullanm, bakm ve muhafazas, srklenme azaltc ila uygulama yntemleri, dk hacimli ila uygulamalar, dk srklenme salayan meme tipleri, ila uygulamas yaplacak hedefe gre alet-makine seimi.

f) Kaza sonucu dklme ve bulama hlinde insan saln ve evreyi korumak iin yaplacak acil eylem uygulamalar.

g) Bitki koruma rnlerinin kullanm ve kaytlarnn tutulmas.

) Zirai mcadele uygulamalarnda alternatif mcadele yntemleri.

h) Bitki koruma rnlerinin hatal kullanm sonucunda oluabilecek kalnt problemi.

(3) 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen kiiler iin dzenlenecek eitimlere katlmak amacyla bavurular Mdrlklere yaplr.

(4) Yaplan eitim sonunda katlmclara Ek-7de yer alan katlm belgesi verilir.

(5) Yaplacak eitimlerin yeri ve tarihi, Mdrlklerce en az on be gn nce ilan edilir.

(6) Bakanlk veya Mdrlke, bitki koruma rn uygulama belgesine sahip profesyonel uygulayclar ve reete yazma yetkisine sahip kiiler iin yaplacak bilgilendirme toplantlar ylda en az bir defa dzenlenir.

ALTINCI BLM

Resmi Kontrol ve Yaptrmlar

Bitki koruma rn reetesi ile ilgili resmi kontroller

MADDE 24 (1) Bitki koruma rn reete yazma yetkisine sahip kiiler, yetkili bitki koruma ofisleri, bitki koruma rn satan bayiler ve reticiler gerektiinde yaplan ilemlerin mevzuata ve teknik talimatlara uygunluu konusunda, Bakanlk ve/veya Mdrlke denetlenir. Denetimler srasnda reete ile ilgili istenilen her trl bilgi ve belge kontrol grevlisine verilir.

(2) Reete ile ilgili yaplacak denetimlerde;

a) Bitki koruma rn reetesinin yetkili kii tarafndan dzenlenip dzenlenmedii,

b) Reetede belirlenen blmlerin tam doldurulup doldurulmad,

c) Bitki koruma rnlerinin zirai mcadele teknik talimatlarna ve etiketine uygun tavsiye edilip edilmedii,

) Bakanlka yasaklanan veya kstlama getirilen bitki koruma rnlerinin reeteye yazlp yazlmad,

d) Reete kapsamndaki bitki koruma rnlerinin zararl organizmalarn grld ve mcadele edildii dnemleri ierip iermedii,

e) Reete yazmakla yetkili kiinin muhafaza etmesi gereken yapt tavsiyeyi ieren retici kayt defteri nshasn be yl saklayp saklamad, gz nnde bulundurulur.

(3) Reete ile ilgili yaplan kontroller sonucunda Ek-10da yer alan formdaki bilgiler Genel Mdrlk tarafndan oluturulan web tabanl programa ocak ve temmuz aylarnda olmak zere alt ayda bir il mdrlklerince kayt yaplr.

Bitki koruma rn uygulamas ve kayt ile ilgili resmi kontroller

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik gereince bitki koruma rnlerinin doru kullanmna ynelik Mdrlk tarafndan her trl tedbir alnr.

(2) retici kayt defteri Bakanln belirledii kontrol ve denetim program kapsamnda Mdrlk tarafndan kontrol edilir.

(3) Bakanlk ve/veya Mdrlke grevlendirilen resmi kontrol grevlileri tarafndan bitki koruma rn uygulama yetkisine sahip kiiler, yetkili bitki koruma ofisleri ve reticilerin uygulama ilemleri, mevzuata, teknik talimatlara ve Bakanlk talimatlarna uygunluu konusunda denetlenir.

(4) Bitki koruma rn uygulama yetkisine sahip kiiler, yetkili bitki koruma ofisleri ve reticiler denetimlerde gerekli kolayl gsterirler, istenilen uygulayc sertifikas, retici kayt defteri gibi kaytlara ait her trl bilgi ve belgeyi verirler ve yaplan uyarlara uyarlar.

(5) Kullanmda olan bitki koruma rn uygulama makinesi ve ekipmanlar etkinlik, evre, salk ve gvenlik asndan yeterli olup olmad konusunda gerekli grlen durumlarda Mdrlk tarafndan denetlenir.

(6) Bitki koruma rn uygulamalarnn denetimi amacyla Mdrlk, birincil retim alanlarnda bulunan bitki ve bitkisel rnlerden hasat ncesi veya hasat srasnda hazrlanan kontrol plan erevesinde risk esasna gre numune alarak ilgili laboratuvara gnderir.

(7) Hasat ncesi veya hasat srasnda yaplan denetim sonucunda tavsiye d veya belirlenen MRL limitlerin zerinde pestisit kalnts tespiti durumunda hasadn geciktirilmesi veya herhangi bir tazminat denmeksizin retici tarafndan rnn imhas salanr.

(8) retici kayt defteri kontrolleri sonucunda Ek-10da yer alan formdaki bilgiler Genel Mdrlk tarafndan oluturulan web tabanl programa ocak ve temmuz aylarnda olmak zere alt ayda bir il mdrlklerince kayt yaplr.

dari ve cezai yaptrmlar

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik ile belirlenen usul ve esaslara aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerine ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmlerine gre ilem yaplr.

Reete yazma, yetkili bitki koruma ofisleri ve uygulayc yetkisinin iptali ile ilgili hkmler

MADDE 27 (1) Reete yazma yetkisine sahip kiiler ile ilgili;

a) 9 uncu maddede belirtilen hkmlere aykr olarak reete dzenlenmesi,

b) Bitki ve zararl organizma dikkate alnmadan mcadele dnemi dnda tavsiye ieren reete dzenlenmesi,

c) Bakanlka yasaklanan veya kstlama getirilen bitki koruma rnlerinin reeteye yazlmas,

) Reetede belirtilen blmlerin bo braklmas, bilgilerin eksik doldurulmas,

d) Bakanlka veya Mdrlke yaplan bilgilendirme toplantlarna mazeretsiz olarak katlmamas,

hkmlerinden birinin tespiti halinde, reete yazma yetkisine sahip kii yazl olarak uyarlr ve 5996 sayl Kanunun ilgili maddesi uyarnca idari yaptrm uygulanr. Ayn suun bir takvim yl ierisinde tekrar halinde kiinin reete yazma yetkisi iptal edilir.

(2) Bu maddenin birinci fkrasna gre reete yazma yetkisi iptal edilen kiilere drt yl sonra artlar tamalar halinde yeniden Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi dzenlenir.

(3) Kendi istei ile Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi iptal edilen kiilerin yeniden Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi talebinde bulunmas durumunda herhangi bir art aranmakszn Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi yeniden dzenlenir.

(4) Bakanlk veya Mdrlke yaplacak olan bilgilendirme toplantlarna mazeretsiz iki yl st ste katlmayanlarn Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi drt yl sreyle iptal olur.

(5) Verilen iznin dnda faaliyet gsteren uygulayc yetkisine sahip kiiler, bu Ynetmelik hkmlerine ve Bakanlk talimatlarna aykr hareket etmeleri halinde iki defa uyarlr. Uyarlara ramen sonraki denetimlerde de ayn olumsuzluklarn tespiti halinde Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi Mdrlk tarafndan iptal edilir.

(6) Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi iptal edilen kiilere, drt yl sonra artlar tamalar halinde yeniden Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi dzenlenir.

(7) Yetkili bitki koruma ofisi, bu Ynetmelie aykr durumlarn ylda bir kez tespiti halinde Mdrlke yazl olarak uyarlr, ayn takvim yl ierisinde ikinci kez aykrlk tespit edilmesi halinde Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi ve Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi drt yl sre ile iptal edilir.

Yetki belgelerinin kaybolmas ve/veya tahrip olmas durumunda yaplacak ilemler

MADDE 28 (1) Bitki koruma rnleri uygulama, yetkili bitki koruma ofisi ve reete yazma yetki belgelerinin herhangi bir nedenle kaybolmas veya okunmayacak ve yanl anlamalara neden olacak ekilde tahrip olmas halinde Mdrlke Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi, Yetkili Bitki Koruma Ofisi Belgesi ve Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi yeniden dzenlenir.

Geici hkmler

MADDE 29 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Uygulama Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelik kapsamnda Bakanlktan Bitki Koruma rnleri Uygulama Belgesi alm olan kiilerin yetkileri devam eder.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Reeteli Sat Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik kapsamnda Bakanlktan Bitki Koruma rn Reete Yazma Yetki Belgesi alm olan kiilerin yetkileri devam eder.

(3) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitkisel retimde Kullanlan Bitki Koruma rnlerinin Kaytlarnn Tutulmas ve zlenmesi Hakknda Ynetmelik kapsamnda Mdrlk tarafndan reticilere datlm olan retici kayt defterine sadece rt alt retimde olmak zere 30/6/2015 tarihine kadar reticiler bitki koruma rn kaytlarn tutabilirler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 30 (1) 20/3/2011 tarihli ve 27880 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Uygulama Usul ve Esaslarna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 21/4/2011 tarihli ve 27912 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Koruma rnlerinin Reeteli Sat Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

(3) 25/11/2011 tarihli ve 28123 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitkisel retimde Kullanlan Bitki Koruma rnlerinin Kaytlarnn Tutulmas ve zlenmesi Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik 1/2/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ekler iin tklaynz