3 Aralık 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29194

TBMM KARARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1077                                                                                                 Karar Tarihi: 25.11.2014

Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 25.11.2014 tarihli 18’inci Birleşiminde karar verilmiştir.