1 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29192

YNETMELK

Ordu niversitesinden:

ORDU NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ordu niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ordu niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekillerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (OD-TUYAM): Ordu niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkez Mdrn,

c) Rektr: Ordu niversitesi Rektrn,

) niversite: Ordu niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; eitli kurs ve seminer dzenlemek suretiyle isteyenlere Trke retmek; Trkiyeyi, Trk kltrn ve Trk dilini tantmaktr.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda Trke retmek, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla birimler oluturmak.

b) niversiteler ve ilgili kamu kurum ve kurulular ile Trkenin retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amac dorultusunda aratrma ve uygulamalar tevik etmek, seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek.

) Trkeyi daha iyi ekilde retmek ve Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurt ii ve yurt d gezileri dzenlemek.

d) Trkenin eitimi ve retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurt iindeki ve yurt dndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

e) Trkeyi reten, Trkiyeyi ve Trk kltrn tantan film, ses ve grntl kasetler hazrlamak; kitap, dergi, blten, rapor, proje, bror yaymlamak.

f) Yurt dndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiyedeki niversitelerin Trk Dili ve Edebiyat, Dilbilim gibi blmlerinin son snf rencilerine ve mezunlarna meslek tecrbeye ynelik uygulama programlar dzenlemek, staj yaptrmak, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yurt dnda yaayan Trkleri ve Akraba Topluluklar yurt iinde ve/veya yurt dnda temsil eden kurum ve kurulularla ibirlii yaparak Trk dilinin ve Trk kltrnn zenginlemesine katkda bulunmak.

) Yurt dnda Trke retimi yapan veya bnyesinde ilgili blmler bulunan niversitelerle ve dier akademik kurulularla ibirlii yapmak.

h) Trkiyede yaayan yabanclarn ocuklarna, yaadklar topluma uyum salayabilmeleri ve okullarnda baarl olabilmeleri amacyla Trkeyi retmek.

) Trke retiminin daha verimli hale getirilmesi iin Trke ile dier dillerin retimi arasnda karlatrmal almalar yapmak.

i) niversiteleraras ibirlii protokolleri kapsamnda, yurt dndan gelen renci ve akademisyenlere Trke retmek.

j) Trkenin eitimi ve retimiyle ilgili bilimsel almalar desteklemek amacyla dier dillerden eviriler yapmak.

k) Trke dil snavlar dzenlemek; Trke dil yeterlilik belgesi vermek.

1) Trkeye ve Trk kltrnn tantmna hizmet eden baarl kiilere dller vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin Ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkez aadaki ynetim organlarndan oluur:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan Merkezin faaliyet alannda belirtilen konularla ilgili anabilim dallarnda grevli niversite retim yeleri arasndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn almalarnda yardmc olmak zere niversitede grevli retim yeleri, retim grevlileri ve okutmanlar arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak yl sre iin grevlendirilir.

(3) Mdrn geici olarak ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs veklet eder. Mdr Yardmcsnn da bulunmad durumlarda Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere birisi veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr, Merkezin retim kapasitesinin verimli bir ekilde kullanlmasndan, gelitirilmesinden, eitim-retim, aratrma, uygulama, yayn faaliyetlerinin dzenli bir ekilde yrtlmesinden, btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumlu olup grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin kurullarna bakanlk etmek, bu kurullarda alnan kararlar uygulamak ve birimler arasnda dzenli almay salamak.

c) Merkezin denek ve kadro ihtiyalarn gerekesi ile birlikte Rektrle bildirmek.

) Merkezin birimleri ve her dzeyde personeli zerinde genel gzetim ve denetim grevini yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversiteden be retim yesi olmak zere toplam yedi yeden oluur. retim yeleri Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilir. Sresi dolan ye yeniden yllna grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Mdrn daveti ile ayda bir olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda ya da yelerden nn yazl talebi zerine Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. st ste Ynetim Kurulu toplantsna zrsz katlmayan yenin Ynetim Kurulu yelii kendiliinden der.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilikin esaslar belirlemek.

b) Merkezle ilgili dzenleyici ilemleri hazrlamak.

c) Merkezin yllk eitim-retim program ve takvimini inceleyerek karara balamak,

) Merkezde grev yapan okutmanlarn yetitirilmesi iin planlar hazrlamak ve eitim programlar ile ilgili esaslar dzenlemek.

d) Merkezde birimler oluturulmas ile ilgili esaslar belirlemek.

e) Eitim, aratrma ve yayn almalar iin geici alma gruplar, eitim koordinatrlkleri oluturmak.

f) Merkezin retim programlarndan alnacak cretleri belirlemek.

g) Yeni birimler oluturmak ve mevcut birimlerden kapatlmas gerekli grlenler konusunda nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Eitim-retim planlamacs

MADDE 12 (1) Mdr, niversitede grevli retim elemanlar arasndan, eitim ve retim ile ilgili pln ve programlar yapmak, eitim ve retim ileriyle ilgilenmek zere bir eitim-retim planlamacs belirleyebilir.

Birimler

MADDE 13 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar konusunda almalar yapmak zere renci saysna gre birimler oluturulabilir.

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idar personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personelce karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ordu niversitesi Rektr yrtr.