1 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29192

YNETMELK

Ordu niversitesinden:

ORDU NVERSTES STATSTK DANIMANLIK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Ordu niversitesi statistik Danmanlk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Ordu niversitesi statistik Danmanlk Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, alma alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (ODSMER): Ordu niversitesi statistik Danmanlk Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Ordu niversitesi Rektrn,

) niversite: Ordu niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Akademisyenlere, aratrmaclara, lisansst rencilere, yerli ve yabanc kamu veya zel sektr kurum ve kurulularna yrtecekleri uygulamal aratrma ve denemelerin planlanmas, yrtlmesi ve istatistiksel deerlendirilmesinde danmanlk yapmak, aratrma ve uygulama projeleri planlamak, yrtmek, sonulandrmak ve raporlamak.

b) statistik ve biyoistatistik ile ilgili konularda eitim programlar dzenlemek ve sertifika programlar amak.

c) niversite, kamu kurum ve kurulular ve zel sektr ibirlii ile istatistik ve biyoistatistik konularnda kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantlar, kurs programlar dzenlemek, istatistik alannda yaplacak her trl bilimsel faaliyetlere destek olmak.

) statistik ve biyoistatistik alanlarnda yayn almalarnda bulunmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) statistik ve biyoistatistik konularnda niversite mensuplarnn ihtiya duyduklar analiz ve deerlendirmeleri yapmak.

b) statistik ve biyoistatistik konularnda aratrma ve incelemeler yapmak.

c) Eitim programlar dzenlemek ve programlar tamamlayanlara katlm belgesi, baar belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri dzenlemek.

) statistik ve biyoistatistik konularnda aratrma, ett ve proje almalar yapmak ve yapanlara destek olmak.

d) Rektrlk ve birimleri ile kamu kurum ve kurulular, zel sektr ve kiilerin talepleri dorultusunda istatistik faaliyet alanlarnda danmanlk hizmeti vermek, aratrma ve incelemeler yaparak rapor ve projeler hazrlamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Rektr tarafndan uygulamal istatistik, biyometri-biyoistatistik alannda alan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdrnn alt aydan fazla grevinin banda bulunmayaca durumlarda grevi sona erer.

(2) Merkez Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere Merkezin alma alan ile ilgili konularda grev yapan, niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr yardmclarnn grevleri Merkez Mdrnn grev sresi bittiinde kendiliinden sona erer. Merkez Mdrnn grevi banda olmad zamanlarda yerine grevlendirecei mdr yardmcs veklet eder.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn uygulamak.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, denetimini salamak ve Rektre bilgi vermek.

) Yurt ii ve yurt d aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yaparak amaca uygun proje ve yardm gerekletirmek.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, alt kiiden oluur. Merkez Mdr ve mdr yardmclar ayn zamanda Ynetim Kurulu yesidir. Ynetim Kurulunun dier yesi uygulamal istatistik, biyometri-biyoistatistik alannda almalar yapm, deneyimli ve Mdrn nerecei niversitenin kadrolu be retim yesi arasndan, Rektr tarafndan seilerek grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan Ynetim Kurulu yesi tekrar grevlendirilebilir. Gerekli hallerde Ynetim Kurulu yelerinin grevlerine, atanmalarndaki usule uygun olarak Merkez Mdrnn gerekeli teklifi zerine Rektr tarafndan son verilebilir. Ynetim Kurulu gerekli durumlarda ve Merkez Mdrnn daveti zerine her zaman toplanabilir. Ynetim kurulu kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin, bu Ynetmelie ve kurulu amacna uygun olarak alma dzenini belirlemek ve almalar ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacn belirlemek.

c) lgili mevzuata uygun olarak telif ve patent haklar ile elde edilen gelirlerin datm eklini belirlemek.

) Aratrc ve uygulayc elamanlarn aratrma ve yayn konularnda yapacaklar mali destek isteklerini karara balamak.

d) Merkezin ylsonu raporunu hazrlamak.

e) Bilimsel eitim programlar, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler dzenleme konusunda nerileri karara balamak, bu faaliyetler iin Merkez Mdrne yetki vermek.

f) Merkez bnyesinde yaplacak proje, eitim program gibi konularda gerektiinde geici ve srekli alma gruplar kurmak, Merkez Mdrnn nerilerini deerlendirerek bu gruplarda grevlendirilecek kiileri belirleyerek Rektrn onayna sunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma gruplar

MADDE 12 (1) Merkez bnyesinde gerekletirilecek faaliyetlerin daha etkin ekilde yrtlmesini salamak ve verimlilii artrmak maksad ile alma gruplar oluturulabilir. Bu gruplarn bakan ve yeleri geici veya srekli olarak Merkez Mdrnn nerisi ile Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir. Ynetim Kurulu alma gruplarnn faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu dzenletebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini ksmen veya tamamen Merkez Mdrne devredebilir.

Dner sermaye kapsamndaki hizmetler

MADDE 15 (1) Merkezin Dner Sermaye kapsamnda verdii hizmetlerde 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ordu niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmelii ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 16 (1) Btn aratrma projeleri kapsamnda alnan ve alnacak olan her trl bilgisayar, yazlm, program, alet, ekipman ve demirbalar proje sonunda Merkezin demirbana kaydedilir ve kullanm yerleri Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Merkezin bnyesinde olan alet ve ekipmanlarn kullanma sunumlarnda cret talep edip etmeme konusunda Ynetim Kurulu yetkilidir.

(3) niversitemiz bnyesinde yrtlen lisansst tez ve aratrmalardan cret alnp alnmayaca ve alnacak cret niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ordu niversitesi Rektr yrtr.