1 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29192

YNETMELK

Gaziantep niversitesinden:

GAZANTEP NVERSTES STRATEJ UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez Danma Kurulu: Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezi Danma Kurulunu,

b) Merkez (GANSUAM): Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Merkez Ynetim Kurulu: Gaziantep niversitesi Strateji Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

d) Rektr: Gaziantep niversitesi Rektrln,

e) niversite: Gaziantep niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversiteye bal akademik birimlerce srdrlen yerel kalknmaya ynelik eitim-retim, aratrma ve uygulamalar desteklemek. lkemizi ilgilendiren her konuda projeler retmek, retilen bu projelere ilerlik kazandrmak iin her trl faaliyetlerde bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yerel kalknmay ilgilendiren her konuda projeler retmek, hazrlanacak projelere yurt ii ve yurt d kurumlardan destek salamak.

b) retilen projelere ilerlik kazandrmak iin faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak ve elde edilen sonular yaynlamak.

c) Yerel kalknmann ilerlik kazanmas iin merkezi ve yerinden ynetim kurulular ve uluslararas kurum ve kurulularla ilikilerinin gelitirilmesi amacyla var olan problemler zerinde almalar yapmak ve bunlarn zm yollarn aratrmak.

) Merkezin amacna uygun konularda aratrma ve inceleme yapan yurt dndaki benzer kurulularla ve yurt iindeki retim kurumlar, kamu tzel kiileri ve bilim adamlar ile ibirliinde bulunmak ve onlarn yapaca almalar takip ve tevik etmek.

d) Merkezin alma alan ile ilgili yaynlar takip etmek ve veri taban oluturmak.

e) niversitede renim gren rencileri aratrma yapmaya yneltmek ve aratrmalarna destek olmak, ariv, mze ve ktphanelerde incelemelerde bulunmak.

f) Merkezin amalarnn gereklemesine hizmet edecek ekilde grsel, iitsel yaynlar hazrlamak, yaptrlacak aratrma sonularn kitap, dergi, bror, web sayfas ve benzeri yaym aralar vastasyla yaynlamak.

g) niversitede konuyla ilgili dev, bitirme tezi, proje, aratrma, yksek lisans ve doktora almalar yaplmasn salamak.

) Yerel lekte istihdam imknlar ve giriimcilii gelitirmek, kk ve orta lekli iletmeler ve sektrel altyap imknlarnn belirlenmesine ilikin almalar yapmak, sonularn ilgili kurulular, sektr temsilcileri ve kamuoyu ile paylamak, bu konuda yerel potansiyeli harekete geirmek.

h) Sektrel yenilik imknlarnn ve bilgi dzeyinin gelitirilmesine nclk etmek.

) Gaziantep, Kahramanmara, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illerdeki kamu ve zel sektr kurulular, yerel ynetimler ve niversiteler ile yerel ve blgesel kalknmaya ve istihdamn gelitirilmesine ve sektrel gelimelere ilikin ortak projeler ve aratrmalar yapmak, bamsz projeler retmek.

i) Gaziantep, Kahramanmara, Hatay, Adana ve Osmaniye gibi illere ilikin kalknma, istihdam, planlama ve yerel ynetim konulu yksek lisans ve doktora tez almalarnn yaplmasna nclk etmek, desteklemek ve sz konusu tez almalar iin ariv oluturmak.

j) Yerel ve ulusal dzeyde, sektrel ve kentsel kalknma ile yerel ynetimlere ilikin konularda, ulusal ve uluslararas bilimsel toplant ve yaynlar etkin biimde izlemek, katlmak, yerel kalknma ve yerel ynetimlere ilikin kurumsal hafzann oluturulmasna ynelik dokmantasyon merkezi kurmak.

k) Kalknma ve yerel ynetimlere ilikin olarak bamsz veya ortaklaa sempozyum, panel, konferans ve benzeri etkinlikler dzenlemek.

l) niversitenin stratejik plan hazrlama srecine destek vermek.

m) Kamu kurum ve kurulular, yerel ynetimler ve zel sektr kurulularna kalknma, istihdam, kentsel yaam kalitesinin gelitirilmesi ve srdrlebilir klnmas, marka ehir ve kurumsal vizyon konularnda hazrlanacak stratejik planlama srecinde destek vermek ve ibirlii yapmak.

n) Merkezin alma alanna ynelik konularda kamu kurum ve kurulularna, zel sektr kurulularna, yerel ynetimlere danmanlk yapmak, eitim hizmeti vermek, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler ve sertifikasyon programlar gerekletirmek.

o) Gaziantep ve evresinde yatrm planlayan ulusal ve uluslararas kurululara akademik, sosyo-ekonomik, kltrel ve benzeri dzeyde yatrm danmanl yapmak.

) Yerel ve blgesel kalknma, istihdam ve yerel ynetimler ile ilgili almalarda bulunan dier ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii imknlarn aratrmak, ortak almalar yaplmasn salamak, yerel lekte ynetiim odakl ibirliklerinin gelimesine, eitlenmesine destek olmak, gerektiinde bu tr organizasyonlara nclk yapmak.

p) Rektr ve Merkez Mdrnn belirleyecei dier konularda almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

c) Merkez Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan niversite retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir. Merkez Mdr gerektiinde sresi dolmadan Rektr tarafndan grevden alnabilir.

(2) Merkez Mdr; almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektr onayna sunar. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

(3) Merkez Mdr, grevi banda bulunmadnda, mdr yardmclarndan veya Ynetim Kurulu yelerinden birine veklet brakabilir. Veklet, alt aydan fazla olamaz. Merkez Mdrnn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak iin idari dzenlemeler yapmak.

b) Merkezin almalarnn dzenli ve etkin bir biimde yrtlmesi ve denetimi ile ilgili gerekli nlemleri almak ve gereken grevlendirmeleri yapmak.

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak ve Kurula bakanlk yapmak. Merkezin almalaryla ilgili olarak Ynetim Kurulunun gr dorultusunda, bir nceki yln faaliyet raporunu ve gelecek yln alma programn hazrlamak.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak, her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

d) Yllk plan ve programa gre denek ve kadro ihtiyalarn gerekeli olarak tespit etmek ve Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt iinde ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan kurulularla i birlii yapmak.

(2) Merkez Mdr, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasnda Rektre kar sorumludur.

Merkez Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Merkez Ynetim Kurulu; Merkez Mdr, iki mdr yardmcs ve niversite retim elemanlar arasndan en az be ye olmak zere Merkez Mdrnn nerisiyle Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Merkez Ynetim Kurulu Merkezin karar organdr.

(3) Merkez Mdrnn katlamad toplantlarna mdr yardmcs bakanlk eder. Merkez Ynetim Kurulu olaan olarak ayda bir kez toplanr. Merkez Mdr gerekli grd durumlarda Merkez Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Merkez Ynetim Kurulu, ye tamsaysnn salt ounluu ile toplanr ve toplantya katlan yelerin oy okluu ile karar alr. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

Merkez Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Merkez Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez Mdr ve Merkez Danma Kurulu yelerinin nerileri erevesinde Merkezin alma programn hazrlamak, grmek, karara balamak ve yrtmek.

b) Merkez almalarna ilikin olarak Rektrlk ve Senatoya sunulacak esaslar ve faaliyetleri hazrlamak.

c) Aratrma ve uygulama projelerini grmek ve karara balamak.

) Bte taslan grmek ve karara balamak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararas kurum ve kurulular ile zel sektr kurulular arasnda kurulacak ortaklklara ilikin genel esaslarn yer alaca protokol esaslarn belirlemek, hazrlanan protokolleri incelemek ve gr bildirmek, Rektrle sunmak.

e) Merkez bnyesinde kurulacak alma gruplarn oluturmak ve bu gruplarda grevlendirilecek adaylar tespit etmek.

f) Merkez bnyesinde proje gruplar ve benzeri alt gruplarn oluturulmas, adlandrlmas, alma esaslarnn belirlenmesine ilikin kararlar almak.

g) Merkez bnyesinde oluturulacak sektr proje gruplarnda, grev almas ngrlen retim elemanlarna ilikin olarak uzmanlk alanlarnn, bilimsel alma ve aratrmalarnn belirlenecei bir bilgi havuzu oluturmak.

) Merkez bnyesinde gerekletirilecek stratejik danmanlk, eitim ve seminerlerde grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve ilgili sektr proje gruplarnda grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak.

h) Rektre sunulmak zere faaliyet raporlarn grmek ve hazrlamak.

) Merkezde gerekletirilen almalar deerlendirip ileriye ynelik neriler hazrlamak.

i) Merkez bnyesinde grevlendirilecek idari personelin seimini yaparak Rektrn onayna sunmak.

j) Merkezle ilgili grevlendirmeleri karara balamak.

Merkez Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Merkez Danma Kurulu; Mdrn nerisi zerine, aada belirtilen kurum ve kurululardan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen en fazla ondokuz yeden oluur:

a) niversitenin retim elemanlar arasndan Merkez Ynetim Kurulunca nerilen alt ye.

b) Dier niversitelerden Gaziantep li ve yerel kalknma ile ilgili almalarda bulunan retim elemanlar arasndan Merkez Ynetim Kurulunca nerilen en ok be ye.

c) niversite dndaki kurum ve kurululardan Merkez Ynetim Kurulunca nerilen en ok be ye.

) niversitenin idari personeli arasndan seilecek ye.

(2) Merkez Danma Kurulu, yelerinin sresi yldr. Sresi dolmadan ayrlacak yenin yerine kalan sreyi doldurmak zere ayn yntemle yenileri seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(3) Danma Kurulunun Bakan Rektrdr. Rektr gerekli grd hallerde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir.

(4) Merkez Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Merkez Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmede bulunmak ve istiar nitelikte gr ve neri bildirmek zere oluturulan kuruldur. Bir yl nceki iler hakknda bilgi alr, yllk alma plann grr. Merkez Danma Kurulu, Merkez Mdrnn ars zerine ylda en az iki defa toplanr. Toplantlarda ounluk koulu aranmaz.

Merkez Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Merkez Danma kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalarna uygun tavsiye kararlar almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilikin gr ve nerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarna ilikin temsil ettikleri kurumlar ile Merkez arasndaki koordinasyonu salamak.

) Merkez Ynetim Kurulunun almalarna sektrel, blgesel, yerel ve kentsel geliime ilikin yaklam, deerlendirme ve nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin Dner Sermaye kapsamndaki hizmetlerinde Gaziantep niversitesi Dner Sermaye letmesi Ynetmelii hkmleri uygulanr. Bu kapsamda yaplacak harcamalarda harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini ksmen veya tamamen Merkez Mdrne devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyac, Rektr tarafndan 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre grevlendirilecek personelce karlanr.

Demirbalar

MADDE 16 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirbalar Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, Senato kararlar ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gaziantep niversitesi Rektr yrtr.