1 Aralk 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29192

YNETMELK

Ardahan niversitesinden:

ARDAHAN NVERSTES MERKEZ ARATIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ardahan niversitesi Merkezi Aratrma Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ardahan niversitesi Merkezi Aratrma Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezinin organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ve 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (ARLAB/Laboratuvar): Ardahan niversitesi Merkezi Aratrma Laboratuvar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ardahan niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ardahan niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve faaliyet alanlar unlardr:

a) niversitede temel ve uygulamal alanlardaki aratrma ve gelitirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon erevesinde dzenlemek.

b) Yaratc, verimli ve ortak alma gruplar ieren bir aratrma ortam oluturmak.

c) niversite ve sanayi i birliini glendirmek ve uygulanabilir sonularn sanayiye aktarmn hzlandrmak.

) niversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik ynnden arttrmak.

d) niversite ile uluslararas aratrma kurumlar ve dier niversiteler arasnda ortak aratrma faaliyetlerinin gelitirilmesini salamak ve bu amala niversite ile yaplacak ortak projeler iin dier aratrclara da alma imkan salamak.

e) Aratrmalarda uluslararas i birliini tevik etmek ve Merkezin amacna ynelik bu aratrmalara ncelikli olarak alma ortam hazrlamak.

f) Yurt iinde ve yurt dnda zel ve kamu kurum ve kurulularyla ortak yrtlecek projeler, Ardahan niversitesi bilimsel aratrma projeleri, sanayi ve dier kamu kurumlarnn destei ile yrtlen proje almalarna gerekli grlen demirba malzemelerin merkeze devredilmesi art ile ncelikli alma ortam hazrlamak.

g) Ulusal veya uluslararas saygnl kabul edilmi kurululardan dl alm ya da bu kurumlarda danmanlk hizmeti veren aratrclara ncelikli alma ortam hazrlamak.

) niversiteler, aratrma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kurulular ile nc ahslardan gelecek analiz tekliflerini temel aratrmalara engel olmayacak ekilde laboratuvarn olanaklar lsnde deerlendirmek.

h) Belirlenen esaslar erevesinde, tm kullanclara ak bir aratrma ve uygulama laboratuvar oluturmak.

) niversitede gelitirilen bilgi ve teknolojinin patent haklarnn alnmas ve gelirin niversitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullanlmas iin almalar yapmak.

i) Yredeki eitli analizlerin laboratuvarda yaplmasn salamak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan 3 yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin tm faaliyetlerinden ve ynetiminden Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine; bir mdr yardmcs, mdr yardmcsnn bulunmad hallerde ise Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere birisi, vekalet eder.

(3) Alt aydan uzun sreli niversite d grevlendirilmelerinde Mdrn yerine yenisi grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 8 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek; Merkezin ynetimiyle ilgili tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulunda alnan kararlar uygulamak.

c) Merkez kapsamnda bulunan aratrma, gelitirme, uygulama, analiz birimlerinin laboratuvarlarndaki ara gerecin maksimum verimle kullanm ile salkl ileyi ve almas ynnden her trl tedbiri almak ve bunlar uygulamak.

) Merkez tarafndan desteklenen aratrma projelerinin yry ve ileyiini izlemek ve denetlemek.

d) Yllk faaliyet raporunu, nceki yllarla kyaslamal olarak hazrlamak ve Ynetim Kurulu kararyla Rektre sunmak.

e) Danma Kurulunda tespit edilen gr ve nerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduu ve bunlardan ne gibi yararlar saland konusunda Danma Kuruluna rapor sunmak.

f) Grev alacak akademik, uzman ve idari personel ihtiyalarn gerekeleriyle birlikte hazrlayp ve Ynetim Kurulunun grn de alarak Rektrn onayna sunmak.

Mdr yardmclar

MADDE 9 (1) Mdrnn nerisi zerine, niversitenin ilgili blmlerinde grevli retim elemanlar arasndan, en ok iki kii, Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclar, faaliyetlerin yrtlmesinde Mdre yardmc olmakla grevlidir. Mdrn katlmad toplantlara mdr yardmclarndan biri bakanlk eder. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu;

a) Mdr,

b) Mdr yardmclar,

c) Konu ile ilgili retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen 4 yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan boalan bir yelik iin veya niversite dnda alt aydan uzun sreli grevlendirilenlerin yerine kalan sre iin yeni grevlendirme yaplr.

(3) Ynetim Kurulu Mdrn daveti zerine ayda en az bir kez toplanr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkez ile ilgili bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; alma dzenini, alacak personelin niteliklerini belirlemek; laboratuvarnn ynetimi ve almas ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin alma usulleri ile ilgili esaslar belirleyerek Senatonun onayna sunmak.

c) Merkeze bal olarak alacak ARGE birimlerini, Uydu laboratuvarlarn ve bunlardan sorumlu olacak elemanlar belirlemek.

) Mdrce hazrlanacak program ve nerileri inceleyerek karara balamak.

d) Mdrn nerecei konular grp karara balamak.

e) Danma Kurulunda oluan gr ve neriler dorultusunda kararlar almak.

f) Merkezin yllk alma raporunu hazrlamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Mdr ve mdr yardmclar, Danma Kurulunun daimi yeleridir. Danma Kurulu; daimi yelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik aratrma ve uygulamalarla dorudan ilgisi olan ve sahip olduu birikim ve deneyimlerinden yararlanlabilecek niversite iindeki ve dndaki kiilerden olumak zere, Merkez imknlarndan yararlanan akademik birimlerin eit temsil edilmesine zen gsterilerek, Rektr tarafndan yl iin seilen en az on, en ok yirmi kiiden oluur.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) niversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artrlmasnda Merkezin ilevleriyle ilgili olarak her trl neriyi gndeme getirmek ve alnacak tedbirler ve yaplacak uygulamalar hakknda gr bildirmek.

b) Ardahan ili ve civarndaki reticiler, sanayi kurulular ve dier kurulularla Merkez arasnda i birlii ortamnn oluturulup gelitirilmesine katkda bulunmak.

c) niversite d finans kaynaklarnn deerlendirilmesi konusunda gr bildirmek ve bu ynde giriimlerde bulunulmas iin neriler sunmak.

) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan Merkezin stratejik plannn hazrlanmasna yardmc olmak.

(2) Danma Kurulu, Mdrn yazl daveti zerine ylda en az bir kez toplanr. Danma Kurulu tavsiye niteliinde kararlar alr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkez ile ilgili akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ardahan niversitesi Rektr yrtr.