30 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29191

YNETMELK

Batman niversitesinden:

BATMAN NVERSTES PETROL ARATIRMALARI UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Batman niversitesi Petrol Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Batman niversitesi Petrol Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversiteye bal faklte, enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, uygulama ve aratrma merkezlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Laboratuvar (BT-PAL): Merkez Bnyesindeki Batman niversitesi Petrol Aratrmalar Laboratuvarn,

) Merkez (BT-PAM): Batman niversitesi Petrol Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

d) Mdr: Merkezin Mdrn,

e) Rektr: Batman niversitesi Rektrn,

f) niversite: Batman niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Petrol ve doalgaz sektrn ilgilendiren petrol, doalgaz, jeotermal arama ve retim, rafinaj ve tama ile ilgili konularda aratrma, inceleme, lm ve izleme almalar yapmak, kamu ve yerli-yabanc zel kurulular tarafndan talep edilen konularda projeler yapmak,

b) Yukarda sralanan konularda yurt ii ve yurt dndaki aratrma merkezlerinde ve endstride olan gelimeleri takip etmek ve mevcut bilgileri Trkiyeye kazandrmak,

c) Petrol sektrnde deiik alanlarda uygulanan metotlarda ve teknolojide gelitirici, zgn bilimsel aratrma ortam oluturularak yaratcl zendirmek,

) Petrol, doalgaz ve jeotermal irketlerinin talep edecekleri servis hizmetlerini vermek, bu erevede petrol ve rnlerinin standartlara uygunluunun tespit edilebilmesi amacyla analizleri yapmak ve analiz yntemlerini gelitirmek,

d) Merkezin ilgi alanna giren konularda eitim ve seminerler vermek,

e) Komu ve dier lkelerdeki petrol, doalgaz ve jeotermal enerji konularnda aratrma yapan bilimsel ve benzeri kurulularn amacna uygun konularda ibirlii yapmak,

f) Petrol, doalgaz ve jeotermal endstrisindeki gelimelere paralel olarak ve ihtiyalara cevap verecek dzeye gelince Petrol Aratrma Enstits olabilmek iin gerekli almalar yapmak,

g) Petrol, doalgaz ve jeotermal aramacl konularnda fizibilite almalar yapmak; sondaj, tamamlama ve kuyu test programlarn hazrlamak ve yerli-yabanc zel kurulular tarafndan talep edilen konularda projeler yapmak,

) Petrol, doalgaz ve jeotermal teknolojisinin gelitirilmesi ynnde blgesel, ulusal ve uluslararas faaliyetler kapsamnda plan ve proje almalarnn yaplmas ve ynlendirilmesi gibi konularda faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas eitim ve aratrma kurulular ve lkemizdeki dier Petrol Aratrma kurumlar ile ilgili konularda ibirlii yapmak,

b) Petrol, doalgaz ve jeotermal kaynaklaryla ilgili aratrma, inceleme, lm, izleme almalar yapmak, uygulanabilir yntemler elde etmek ve yaplan faaliyetlere teknik katkda bulunmak,

c) Blgesel, ulusal ve uluslararas bilimsel ve teknik almalar kapsamnda kurs, kongre, seminer, konferans ve dier bilimsel toplantlar dzenlemek,

) Aratrma, inceleme, gelitirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kurulularla ortaklaa i yapmak ve bu konulardaki almalar desteklemek,

d) Petrol, doalgaz ve jeotermal endstrisinin test, analiz ve fizibilite, kuyu programlar taleplerini karlamak,

e) Aratrma ve uygulama almalar sonunda salanan bulgularn gizlilik kapsamna girmemesi kaydyla; bilimsel ve teknik faaliyetlerin yrtlmesi iin genel usuller erevesinde her trl i ve d yazmalar yapmak, bilimsel ve teknik verileri aklayan rapor, blten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaynlar yapmak,

f) retilen ve gelitirilen yntemleri ve teknolojiyi danmanlk ve eitim kurslar araclyla endstriye aktarmak,

g) lgili yerli-yabanc kurum ve kurulular ile Merkez arasnda sanayi i birliini gelitirmek,

) Merkez ile niversiteler arasnda i birliini salamak,

h) Petrol, doalgaz ve jeotermal kaynaklarnn aranmasn, retilmesini tevik etmek amacyla uygun teknolojinin gelitirilmesi ve transferi ile ilgili proje danmanlk almalarn yrtmek,

) Merkezi ulusal ve uluslararas alanda petrol, doalgaz ve jeotermal aratrma konusunda politika belirleyen, proje gelitiren bir kurulu haline getirmek iin gerekli almalar yapmak,

i) niversite ve yksekokul rencilerine petrol, doalgaz ve jeotermal enerji aratrma ve gelitirme bilincini kazandrmak,

j) Yrtlmekte olan aratrma projeleri ile Yksek Lisans ve Doktora tez konularnda enerji sektrnn bilgilendirilmesini salayacak bir mekanizma oluturmak ve tez konularnn seiminde; retim elemanlar tarafndan yrtlen aratrmalarda i dnyasnn beklentilerinin gz nnde bulundurulmasn ve almalarn sonularnn sektr ile paylalmasn salamak,

k) Petrol, Doalgaz ve Jeotermal alanna giren; gelitirme, kalite artrm ve rn gvenliine ynelik Ar-Ge almalarnn yaplabilmesi iin niversitenin eitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygn ve etkin bir biimde yararlanlmasn salamak,

l) Sektrdeki kurulularla ortak projeler retilmesi iin Ar-Ge projelerine destek veren kurum veya kurulularla ortak almalarda bulunmak ve planlamak,

m) Aratrma ve gelitirme amal ortak projelerde kullanma sunulabilecek teknik altyap iin niversite'de mevcut laboratuvar ve makine-tehizat envanter almas yrtebilecek birim oluturmak,

n) Rektrlk ve yetkili kurullarca verilecek dier alma ve grevleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu,

) dari ve Laboratuvar Birimleri ile Proje Gruplar.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan (3) yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir.

(2) Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitenin retim yeleri arasndan en fazla iki (2) kiiyi Mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdrn veklet verecei yardmclarndan birisi veklet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad durumlarda Ynetim Kurulu yelerinin verecei karar ile bir Ynetim Kurulu yesi veklet eder. Ynetim Kurulunun kimin veklet edeceine karar verememesi durumunda, petrol, doalgaz ve jeotermal enerji konularnda en fazla bilgi ve i tecrbesine sahip Ynetim Kurulu yesi Rektr onay alnarak veklet yetkisini alr. Veklet oniki (12) aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Ynetim Kurulunun belirledii miktarlarn zerindeki proje tekliflerini Ynetim Kuruluna sunmak,

) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrlk makamna sunmak,

d) Merkezin teknik ve idari ilerini yrtmek, Merkezde grev yapacak her trl idari ve teknik personelin grevlendirilmesi iin Ynetim Kurulunun olurunu aldktan sonra nerileri Rektrn onayna sunmak,

e) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

f) Yurtii ve yurtdndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile i birlii yapmak,

g) almalaryla ilgili yllk raporlar ve bir sonraki yln alma program taslan ve bte nerisini hazrlayarak Ynetim Kuruluna ve takiben Rektrle sunmak,

) Laboratuvar birimlerinin, proje gruplarnn, idari ve teknik personelinin dzenli ve etkili almasn salamak,

h) Laboratuvar birimlerinin yneticilerini Ynetim Kurulunun olurunu alarak belirlemek,

) Laboratuvar demirbalarnn takibi ve korunmas iin tedbirleri almak,

i) Danma Kurulunu gerektiinde toplantya armak.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Veklet verildiinde Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarnn sekretaryasn ve Mdrn gzetim ve denetimi altnda Merkezin ilerini yrtmek,

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli amalarnn ve stratejik plannn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak,

c) Aratrma ve proje almalarnda; proje ekiplerinin kurulmasnda, koordinasyonunda, ynetiminde, denetiminde ve bakanlarnn seiminde; birim faaliyetlerinin dzenlenmesinde, yrtlmesinde ve denetlenmesinde, yllk faaliyet raporunun hazrlanmasnda Mdre yardmc olmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr yardmclar dhil en fazla yedi (7) kiiden oluur. yeler, niversitenin retim yeleri arasndan veya istekleri halinde ilgili kamu veya zel kurum ve kurulularndan Rektr tarafndan (3) yl sreyle grevlendirilir. Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilecek olan retim yelerinin en az birisinin yeralt kaynaklar, petrol ve doalgaz sektr konularnda niversite retim yelerinden olma art aranr. Ynetim Kurulu yesi olarak grevlendirilecek olan retim yelerinin en az birisinin kimya mhendislii, yakt analizi sektr konularnda niversite retim yelerinden ve/veya grevlilerinden olma art aranr. yelerden en fazla bir tanesi yurt iindeki baka bir niversiteden Rektr onayyla belirlenebilir. Belirlenecek Ynetim Kurulu yesinde petrol ve petrol rnleri analizi konularnda uzmanlk art aranr. Mdr Ynetim Kurulunun bakandr. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az (3) kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn nerisi zerine gerektiinde niversite iinden veya dndan konu ile ilgili eitim ve deneyime sahip kiiler de grleri alnmak amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna arlabilir. Ancak bu kiiler oy kullanamaz.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan retim yeleri arasndan, Rektrce seilerek grevlendirilecek Mdr adaylarn belirlemek,

b) Yllk alma raporu, plan ve programlarn karara balamak ve bte taslan hazrlamak,

c) Mdrn nerecei proje grubu veya inceleme birimleri ile bunlarn bakanlarn grevlendirme konusunda karar alarak, bunlarn alma esaslarn belirlemek,

) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda kararlar almak,

d) Mdrce getirilecek konular hakknda karar vermek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 11 (1) Danma Kurulu; Merkezin almalarnda etkinlii ve verimlilii arttrmak, yeni grler ortaya koymak ve ihtiya duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak zere istekleri halinde ilgili kamu veya zel kurum veya kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen yelerden oluur.

(2) Danma Kurulu gerektiinde Merkez Bakanlnn ars zerine toplanarak Merkez almalar ile ilgili gr ve nerilerini Ynetim Kuruluna bildirir.

dari ve laboratuvar birimleri ve proje gruplar ve grevleri

MADDE 12 (1) Merkezde; bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin amalar dorultusunda, Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile Merkezin faaliyet alanlarnda grev yapmak zere dari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Gruplar kurulabilir.

(2) Merkezin dari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Gruplar; kurulu amalar ve grevleri Ynetim Kuruluca belirlenen esaslara gre yrtlr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Ynetim Kurulunun nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Batman niversitesi Rektr yrtr.