30 Kasm 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 29191

YNETMELK

Batman niversitesinden:

BATMAN NVERSTES OBEZTE LE MCADELE UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Batman niversitesi Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Batman niversitesi Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversiteye bal Faklte, Enstit, Yksekokul, Meslek Yksekokulu, Uygulama ve Aratrma Merkezlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Diyetisyen: Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinde grev alan beslenme program uzmann,

) Doktor: Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinde grev alan doktorlar,

d) Egzersiz Terapisti: Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinde grev alan uygulayc-asistan,

e) Egzersiz Programcs: Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezinde grev alan spor uzman-hareket bilimleri uzmann,

f) Merkez (BT-OMAM): Batman niversitesi Obezite ile Mcadele Uygulama ve Aratrma Merkezini,

g) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Protokol: lgili hastane ile yaplan Obezite ile Mcadele birlii Protokoln,

h) Rektr: Batman niversitesi Rektrn,

) niversite: Batman niversitesini,

i) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Obezitenin yaam kalitesi ve salk zerine etkileri ile ilgili aratrma, inceleme, lm, izleme almalar yapmak,

b) Obezite problemlerine kar zm nerileri retmek, egzersiz programlar hazrlamak ve uygulatmak,

c) Obezitenin nedenlerini aratrmak, yre ve lke apndaki skln belirlemek, bireyleri ve toplumu bilinlendirmek,

) Obezite ile ilgili bilimsel ve tbbi aratrma, gelitirme, uygulama ve eitim amal bir birim olarak salkl yaam tevik etmek,

d) Obezite ile mcadele ve kontrol yntemlerinin gelitirilmesi ynnde model, strateji, plan ve proje almalarnn yaplmas ve ynlendirilmesi gibi konularda yresel, blgesel, ulusal ve uluslararas faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Obezite ve salkl yaam ile ilgili aratrma, inceleme, lm, izleme almalar yapmak, yaplan almalara katkda bulunmak,

b) Yerel, blgesel ve ulusal dzeyde ilgili kurulular ile i birlii ve koordinasyonu salayarak Obezite ile Mcadele ve Kontrol Programnn ve Trkiye Salkl Beslenme ve Hareketli Hayat Programnn uygulanmasna ynelik tm faaliyetleri planlamak; gerekletirilen uygulamalar izlemek ve deerlendirmek,

c) Obezite ile Mcadele Danma ve Yrtme Kurullarnn kurulmas, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaam Kurulunun niversite bnyesinde kurulmasnn salanmas,

) Obezite ile mcadele almalarna esas oluturmas amacyla yerelde yaa, cinsiyete, blgelerde ve sosyo-ekonomik dzeye gre fazla kiloluluk ve obezite grlme skln belirlemek ve risk faktrlerine ynelik mevcut durumu saptamak,

d) Toplumu obezite, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularnda bilgilendirmek ve bilinlendirilmek,

e) lkretim ve ortaretim okullar ile niversitede obezite ile mcadelede yeterli ve dengeli beslenme ve dzenli fiziksel aktivite alkanlklarnn kazandrlmas,

f) gc kaybn nlemek ve verimlilii arttrmak; bu kapsamda niversite alanlarn yeterli ve dengeli beslenmesini salamak iin toplu beslenme hizmetlerini dzenlemek, fiziksel aktivite imknlarn arttrmak ve obeziteden kaynaklanan salk risklerini azaltmak,

g) niversitedeki, ildeki ve blgedeki bireylere fiziksel aktivite alkanl kazandrmaya ynelik fiziksel aktivite imknlarn oluturmak, iyiletirmek ve yaygnlatrmak,

) Salk kurulularna bavuran bireyleri fazla kiloluluk ve obezite asndan deerlendirmek, obezite tehisi konan hastalarn danmanlk ve tedavilerini yapmak, obezite ve obezite ile ilikili kronik hastalklarn tedavisinin yol at salk harcamalarn ve obezite skln azaltmak,

h) Yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve obezite konularnda toplumun bilgilendirilmesi amacyla yazl ve grsel basn etkin bir ekilde kullanmak ve buna ynelik faaliyetler gelitirmek,

) Seminer, altay, konferans gibi eitim ve salkl yaam kltr oluturmaya ynelik bilgilendirme toplantlar ile amaca uygun kurs hizmetlerini dzenlemek,

i) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yaplmas ile ilgili teknik destek ve koordinasyon grevlerini yerine getirmek,

j) niversite bnyesinde yrtlen aratrma projeleri ile Yksek Lisans ve Doktora tez konularnda spor ve salk sektrnn bilgilendirilmesini salayacak bir mekanizma oluturmak,

k) alma alanna giren; obezite ve salkl yaam almalarnn yaplabilmesi iin niversitenin eitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygn ve etkin bir biimde yararlanlmasn salamak,

l) lgili kurulularla ortak projeler retilmesi iin kamu ve zel sektr hastaneleri ile benzeri almalara destek veren kurulularla ortak almalar planlamak,

m) Obezitenin engellenmesi ve salkl yaam amal ortak projelerde kullanma sunulabilecek teknik altyap iin niversitede mevcut laboratuvar ve makina-tehizat envanter almas yrtebilecek birim oluturmak,

n) Yksek Lisans ve Doktora rencilerinin tez konularnn seiminde ve retim elemanlar tarafndan yrtlen aratrmalarda spor ve salk sektrnn beklentilerinin gz nnde bulundurulmasn ve almalarn sonularnn sektr ile paylalmasn salamak,

o) Obezite ve salkl yaam konularnda blgesel, ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak, yaplan almalar takip etmek ve yrtmek,

) Merkez ile dier merkezler ve niversiteler arasnda i birliini salamak,

p) Merkezi, ulusal ve uluslararas alanda obezite ile mcadele ve salkl yaam konusunda politika belirleyen, proje gelitiren bir kurulu haline getirmek iin gerekli almalar yapmak,

r) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yrtlmesi iin genel usuller erevesinde her trl i ve d yazmalar yapmak, bilimsel ve teknik veriler aklayan rapor, blten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaynlarda bulunmak,

s) Kamu ve zel kurulularn ihtiya duyduu aratrmalar; planlamak, gerekletirmek ve kurumlar aras koordinasyonu salamak,

) Salkl yaam ve sporu tevik etmek amacyla, uygun yntemlerin gelitirilmesi ve bunlarn uygulamalar ile ilgili proje danmanlk almalarn yrtmek,

t) Rektrlk ve yetkili kurullarca verilecek dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar Proje Gruplar, nceleme Birimleri ve Grevleri

Merkezin Organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir.

(2) Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere, niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmclarndan birisi veklet eder. Mdr yardmclarnn da bulunmad durumlarda Ynetim Kurulu yelerinin en kdemli olanndan balamak zere birisi veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak,

c) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak,

) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak,

d) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

e) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yapmak,

f) almalaryla ilgili yllk raporlar Rektrle sunmak.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Veklet verildiinde Merkezi temsil etmek, Ynetim Kurulu toplantlarnn sekretaryasn ve Mdrn gzetim ve denetimi altnda Merkez ilerini yrtmek,

b) Merkezin ksa, orta ve uzun vadeli amalarnn ve stratejik plannn hazrlanmasnda ve uygulanmasnda Mdre yardmc olmak,

c) Aratrma ve proje almalarnda; proje ekiplerinin kurulmasnda, koordinasyonunda, ynetiminde, denetiminde ve bakanlarnn seiminde; birim faaliyetlerinin dzenlenmesinde, yrtlmesinde ve denetlenmesinde, yllk faaliyet raporunun hazrlanmasnda Mdre yardmc olmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmcs dhil be kiiden oluur. Dier ye, niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Mdr Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn nerisi zerine gerektiinde niversite iinden veya dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilir. Ancak bu kiiler oy kullanamaz.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalarda bulunan retim yeleri arasndan, Rektrn birini seerek grevlendirecei Mdr adaylarn belirlemek,

b) Yllk alma raporu, plan ve programlarn karara balamak ve bte taslan hazrlamak,

c) Mdrn nerecei proje grubu veya inceleme birimleri ile bunlarn bakanlarn grevlendirme konusunda karar alarak, bunlarn alma esaslarn belirlemek,

) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili konularda kararlar almak,

d) Mdrn getirecei konular hakknda karar vermek.

Danma Kurulu ve Grevleri

MADDE 11 (1) Merkezin almalarnda etkinlik ve verimlilii arttrmak, yeni grler ortaya koymak ve ihtiya duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak zere, Ynetim Kurulunun belirleyecei esaslara gre Danma Kurulu oluturulabilir. Danma Kurulu yeleri; srekli veya geici olarak, Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalarda bulunan kii, kurum veya kurulularn temsilcileri arasndan Rektr tarafndan grevlendirilir. Danma kurulu, Mdrn daveti zerine ve Mdr bakanlnda yelerin salt ounluuyla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Proje Gruplar, nceleme Birimleri ve Bunlarn Grevleri

MADDE 12 (1) Merkezde; bu Ynetmeliin 5 inci maddesindeki amalar dorultusunda, Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun karar ile obezite ve egzersiz aratrmalar, inceleme, planlama, danmanlk, eitim, yayn konularnda ve bu Ynetmeliin 6 nc maddesindeki faaliyet alanlarnda grev yapmak zere inceleme birimleri veya proje gruplar kurulur. Bu birim ve gruplar iinde alma konularna gre personel deiimi yaplabilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; Ynetim Kurulunun nerisi zerine, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Batman niversitesi Rektr yrtr.