29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

YKSEK RENM KRED VE YURTLAR KURUMU GENEL MDRL
PERSONEL
GREVDE YKSELME VE UNVAN

DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrl personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak Genel Mdrlkte grev yapan personelden, 5 inci maddede saylan grevlere, grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle asaleten atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayl Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn hizmet grubunda ya da hizmet grubu iinde alt grev gruplar olmas halinde ayn alt grev grubunda gsterilen grevleri,

c) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

d) Birim: Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrlnn merkez tekilat birimleri ile blge ve yurt mdrlklerini,

e) Genel Mdr: Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrn,

f) Genel Mdrlk: Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrln,

g) Grevde ykselme: Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen grevlere ayn veya baka hizmet gruplar arasndan yaplacak atamalar,

) Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre; ube Mdr, Yurt Mdr ve Kurulu Mdr kadrolarna atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav; hizmet gruplarnda saylan dier grevlere atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

h) Hizmet grubu: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan benzer veya ayn dzeyde unvanlarn bir araya getirilmesi ile oluturulan grubu,

) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

j) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara yaplan atamalar,

k) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

l) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Hizmet Gruplar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ile unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube Mdr, Yurt Mdr, Kurulu Mdr,

2) Yurt Mdr Yardmcs,

3) ef, Koruma ve Gvenlik efi.

b) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzman, Eitim Uzman, Uzman.

c) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici.

) dari hizmetler grubu;

1) Muhasebeci,

2) Veznedar, Programc Yardmcs, Bilgisayar letmeni, Yurt Ynetim Memuru, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Satn Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, ofr, Koruma ve Gvenlik Grevlisi.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, Teknisyen Yardmcs, A, Beki, Datc, Kaloriferci, Berber.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Avukat, Diyetisyen, Eitim Rehberi, Grafiker, Hemire, statistiki, Ktphaneci, Matematiki, Mimar, Mhendis, Mtercim, Psikolog, Programc, Salk Memuru, Sosyal almac, Sosyolog, ehir Plancs, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen, Tercman.

NC BLM

Atanacaklarda Aranlacak artlar

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelie tabi kadrolara grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir.

(2) Genel artlar:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili dier mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az alt ay Genel Mdrlkte alm olmak,

c) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

(3) zel artlar:

a) ube Mdr, Yurt Mdr ve Kurulu Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

b) Sivil Savunma Uzman, Eitim Uzman ve Uzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

c) Yurt Mdr Yardmcs kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

) ef ve Koruma ve Gvenlik efi kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

3) Koruma ve Gvenlik efi kadrosu iin 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan artlara sahip olmak,

d) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

3) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

e) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda alm olmak,

f) Yurt Ynetim Memuru ve Programc Yardmcs kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim mezunu olmak,

2) Programc yardmcs kadrosu iin, bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya Milli Eitim Bakanlnca onayl ya da Milli Eitim Bakanlnca izin verilen kurslardan veya yksekrenim kurumlarndan alnm bilgisayar programcs sertifikasna sahip olmak,

g) Veznedar, Bilgisayar letmeni, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Satn Alma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Sekreter, ofr, Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardmc hizmetleri snfnda yer alan kadrolarda alm olmak,

3) Bilgisayar letmeni ile Veri Hazrlama Kontrol letmeni kadrolarna atanabilmek iin; Milli Eitim Bakanlnca onayl ya da Milli Eitim Bakanlnca izin verilen kurslardan bilgisayar iletmenlii sertifikas alm olmak veya mezun olduu okulda bilgisayar dersi aldn belgelemek,

4) Koruma ve Gvenlik Grevlisi kadrosu iin 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan artlara sahip olmak,

5) ofr kadrosuna atanabilmek iin; en az (B) snf src belgesine sahip olmak,

gerekir.

(4) lan edilen kadrolar iin artlar salayacak personel bulunmamas halinde ikinci fkrann (b) bendinde yer alan sre art aranmaz.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 7 (1) Unvan deiikliine tabi kadrolara atanabilmek iin unvan deiiklii snavnda baarl olmak gerekir.

Unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalarda aranacak zel artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiiklii snav sonucu yaplacak atamalarda aranacak artlar unvanlar itibaryla aada belirtilmitir.

a) Mhendis, Mimar, ehir Plancs, statistiki, Sosyal almac, Matematiki, Psikolog, Sosyolog, Grafiker, Ktphaneci, Diyetisyen, Hemire, Salk Memuru, Eitim Rehberi, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen ve benzeri mesleki ve teknik renim grm olmay gerektiren kadrolara atanabilmek iin;

1) renim durumu itibaryla atanaca kadro unvann ihraz etmi olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Mtercim ve Tercman kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn filoloji, mtercim, tercmanlk blmlerinden veya ilgili dier blmlerinden mezun olmak,

2) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda en az (B) dzeyinde puan alm olmak,

) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekrenim grm olup; bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekrenim mezunu olup Milli Eitim Bakanlnca onayl veya Milli Eitim Bakanlnca izin verilen kurslardan veya yksekrenim kurumlarndan alnm bilgisayar programcs sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiini belgelemek,

gerekir.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar

Snav art

MADDE 9 (1) ube Mdr, Yurt Mdr ve Kurulu Mdr kadrolarna grevde ykselme suretiyle atanacaklarn yazl ve szl snavda; dier kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacak personelin ise yazl snavda baarl olmalar gerekir.

(2) Unvan deiikliine tabi kadrolara, unvan deiiklii suretiyle atanacaklarn yazl snavda baarl olmalar gerekir.

Duyuru ve bavuru

MADDE 10 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar yazl snav tarihinden en az krk be gn nce Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; snava katlma artlar ile snavn hangi usulde yaplacana, atama yaplacak kadrolarn snf, unvan ile derecesi ve saysna, snav tarihi ile yerine, bavuru tarihi ile sresi, yeri ve son bavuru tarihine, atama yaplacak kadrolara ilikin snav konularnn balklar ile snavdaki arlklarna ve gerektiinde szl snava ilikin hususlara yer verilir.

(3) Bavurular iin ngrlecek sre on i gnnden, son bavuru tarihi ile yazl snav tarihi arasndaki sre ise on gnden az olamaz.

(4) lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirlenen ekilde bavuruda bulunabilir.

(5) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(6) lan edilen kadrolara snavsz atanma hakkna sahip olanlar ile aday memur statsnde bulunanlar, grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna katlamazlar.

(7) Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan incelenerek aranan artlar tayanlar Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir.

(8) Snav bavurular, duyuruda belirtilmesi artyla elektronik ortamda da yaptrlabilir.

Yazl snav

MADDE 11 (1) Yazl snav, kadro ve ihtiya durumuna gre Genel Mdrlke uygun grlen zamanlarda, Snav Kurulunca belirlenen ve duyuruda yer verilen konulardan yaplr.

(2) Grevde ykselme yazl snavlar, Genel Mdrlk tarafndan yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine de yaptrlabilir. Bu durumda snavn yrtlmesine ve snav sonularna itiraza ilikin hususlara, Genel Mdrlk ile snavn yaptrlaca kurum veya kurulu arasnda yaplan protokolde yer verilir.

(3) Grevde ykselme yazl snavnda baarl saylmak iin yz puan zerinden alnmas gereken asgari puan, szl snava alnmas gereken personel iin altm, dier kadrolara atanacaklar iin en az yetmi puandr.

(4) Snavlarda kopya ekenlerin, kopya verenlerin, yerine bakas snava girenlerin veya gerekli artlar tamad daha sonra saptananlarn snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz, atamalar yaplm olanlarn onaylar iptal edilir ve ayrca haklarnda gerekli yasal ilemler balatlr.

Szl snav

MADDE 12 (1) ube Mdr, Yurt Mdr ve Kurulu Mdr kadrolarna atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snavda baarl olan adaylar arasndan en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday ile son adayla ayn puana sahip olan adaylarn tamam ile szl snav tarihi ve yeri Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir.

(2) Adaylar, Snav Kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak deerlendirilir.

(3) Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak adaylarn szl snav puan tespit edilir.

(4) Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 13 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube Mdr, Yurt Mdr ve Kurulu Mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir.

(2) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak adaydan, en fazla asl aday says kadar aday, ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlar sonucunda baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu fazla olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

Snav sonularnn aklanmas

MADDE 14 (1) Snav Kurulu, yazl/szl snav sonularnn Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilmesini salar.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 15 (1) Snava katlanlardan baarl olanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda, dierlerinin belgeleri ise mteakip snava kadar saklanr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 16 (1) Snav sonularnn ilanndan itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edilebilir. Yazl olarak yaplacak itirazlar zerine Snav Kurulu tarafndan on be i gn iinde itirazlar karara balanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 17 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasna gre atanr.

(2) Snav Kurulunca adaylardan tercih alnmasna karar verilmesi durumunda ise baar sralamas esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(4) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar, baarsz olanlar, atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, atanmaya hak kazandklar kadroya ilikin grevlerine mevzuatta ngrlen sre iinde balamayanlar veya yedeklerden alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snav duyurusuna kadar atanmam olanlar, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar

MADDE 18 (1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortarenim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan Genel Mdrlk personelinin atanmas, szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

(3) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(4) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelin, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atamas yaplabilir.

BENC BLM

Snav Kurulu ve Grevleri

Snav kurulu

MADDE 19 (1) Snav Kurulu, Bakan onay ile oluturulur.

(2) Kurul; Genel Mdr veya Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, nsan Kaynaklar Dairesi Bakan, Eitim Dairesi Bakan ile en az ube Mdr dzeyinde olmak zere toplam be yeden teekkl eder. Ayrca ayn usulle iki yedek ye seilir. htiya duyulmas halinde Genel Mdrlk dndan kamu grevlileri arasndan Kurula ye veya yeler grevlendirilebilir. Kurul, bakan ve yelerinin tamamnn katlm ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Asl yenin bulunmad toplantya yedek ye itirak eder.

(3) Snav Kurulunu tekil eden yeler, snava katlacak personel iin aranan renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

(4) Snavlara, Snav Kurulunun bakan ve yelerinin elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler Snav Kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(5) Snav Kurulunun sekretarya hizmetleri Eitim Dairesi Bakanlnca yrtlr.

(6) Snav Kurulu; snavlarn hazrlanmas ve yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Engellilerin snavlar

MADDE 20 (1) Genel Mdrlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

Hizmet gruplar arasndaki geiler

MADDE 21 (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Ayn hizmet grubunun ayn alt grev grubu iinde yer alan grevlere veya alt grevlere atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla ilgili personelin istei zerine snav yaplmakszn atama yaplabilir.

b) Hizmet gruplar arasnda grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt grev grubundan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Genel Mdrlkte veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili unvan iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) Doktora renimi yapm olanlarn uzman veya ayn dzeydeki grevler ya da daha alt grevlere snavsz olarak atamalar yaplabilir.

d) Avukat unvanl kadrolardan hukuk mavirlii unvanl kadrolara yaplacak atamalarda snav art aranmaz.

Naklen atamalar

MADDE 22 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnda grevli personel, bu Ynetmelikteki ayn unvana veya bu unvann bulunduu grupta ya da alt grev grubunda yer alan dier unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalar; ihraz ettikleri unvanlarn, bu Ynetmelikte yer alan unvanlarla ayn olmamas halinde, renim durumlar, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Bakanlnn gr dikkate alnarak yaplr.

Geree aykr bildirimde bulunanlar

MADDE 23 (1) Bavuru belgesinde geree aykr bildirimde bulunduu veya gerekli artlar tamad daha sonra anlalanlarn atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa bile iptal edilir.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 24 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre Genel Mdrle yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuatlar uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Mdr yrtr.