29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Sosyal Gvenlik Kurumundan:

SOSYAL GVENLK KURUMU PERSONEL GREVDE YKSELME

VE UNVAN DEKL YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 30/1/2014 tarihli ve 28898 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sosyal Gvenlik Kurumu Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 5 inci maddesinin ikinci fkrasna mevcut (c) bendinden sonra gelmek zere aadaki () bendi eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmi, nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici,

a) Akter, avukat, biyolog, ocuk eiticisi, ocuk geliimcisi, diyetisyen, grafiker, hemire, istatistiki, matematiki, mimar, mhendis, mtercim, programc, salk memuru, salk teknikeri, salk teknisyeni, sosyal almac, tekniker, teknisyen.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendi, (b) bendinin (2) numaral alt bendi, (c) bendinin (2) numaral alt bendi, (d) bendi ve (e) bendi aadaki ekilde deitirilmi, () bendine aadaki (2) numaral alt bent ve ayn fkraya aadaki (f) bendi eklenmitir.

2) Sosyal gvenlik merkezi mdr yardmcs, uzman tabip, daire tabibi, tabip, di tabibi, eczac, mhendis, mimar, APK uzman, aratrmac, uzman, eitim uzman, sivil savunma uzman, muhasebeci, ef, istatistiki, zmleyici, programc, matematiki, akter kimyager, grafiker, tekniker, diyetisyen, biyolog, sosyal almac veya ocuk geliimcisi kadrolarnda en az iki yl hizmeti bulunmak ve bu srenin en az alt ayn Kurumda geirmi olmak,

2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, di tabibi, eczac, biyolog, mhendis, mimar, APK uzman, aratrmac, eitim uzman, muhasebeci, matematiki, akter, kimyager, grafiker, uzman, ef, koruma ve gvenlik efi, sosyal gvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarnda en az iki yl hizmeti bulunmak ve bu srenin en az alt ayn Kurumda geirmi olmak,

2) ef kadrosunda en az iki yl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, icra memuru, mtercim, grafiker, biyolog, teknisyen, salk teknisyeni, salk memuru, hemire, ofr, ebe, laborant, teknik ressam, srveyan kadrolarnda en az be yl hizmeti bulunmak ve bu srenin en az alt ayn Kurumda geirmi olmak,

d) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Mhendis, istatistiki veya programc kadrolarnda en az iki yl fiilen grev yapm olmak ve bu srenin en az alt ayn Kurumda geirmi olmak,

3) En az bir iletim sisteminin uygulamas ile Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiini (Transkript ve ders alm belgesi veya Milli Eitim Bakanl onayl zel bilgisayar kurslar programclk sertifikas ya da niversitelerden alnm onayl programclk sertifikas) belgelemek,

e) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk eitim ve retim veren yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

2) Memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, icra memuru, mtercim, grafiker, teknisyen, salk teknisyeni, salk memuru, hemire, ofr, ebe, laborant, teknik ressam, srveyan kadrolarnda en az iki yl hizmeti bulunmak ve bu srenin en az alt ayn Kurumda geirmi olmak,

2) Kurumda en az alt ay alm olmak,

f) Memur ve veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosuna atanabilmek iin, Milli Eitim Bakanlnca onayl bilgisayar sertifikasna veya bitirdii okul itibaryla verilen ders mfredatnda bilgisayarla ilgili ders aldna dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kurulularnca dzenlenen ayn mahiyetteki kursta baarl olmak,

3) Kurumda en az alt ay alm olmak,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn fkraya aadaki (h) ve () bentleri eklenmitir.

h) Akter kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya 4 yllk yksekokullarn akterya, matematik veya istatistik blmlerinden mezun olmak,

) Grafiker kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn grafik-tasarmla ilgili blmlerinin birinden mezun olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yazl snavda en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan szl snav ibaresi yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas olarak, ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas halinde srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan baar puanlarna ibaresi en yksek puandan balamak zere baar sralamasna eklinde, ikinci fkrasnda yer alan puanlar ibaresi sralamas eklinde, nc fkrasnda yer alan ilan edildii ibaresi kesinletii eklinde ve ayn fkrada yer alan maddeye gre ibaresi maddeye gre belirlenmesi halinde eklinde deitirilmitir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/1/2014

28898