29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Babakanlk (Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl)tan:

AFET VE ACL DURUM YNETM BAKANLII

DSPLN AMRLER YNETMEL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl merkez ve tara tekilatnda grevli Devlet memurlarnn disiplin ve st disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl merkez ve tara tekilatnda grev yapan Devlet memurlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 124 ve 134 nc maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakknda Ynetmeliin 16 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Disiplin amirleri

MADDE 4 (1) Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl merkez ve tara tekilatnda grevli Devlet memurlarnn disiplin ve st disiplin amirleri EK-1 sayl cetvelde gsterilmitir.

Disipline ilikin usul ve esaslar bakmndan uygulanacak mevzuat

MADDE 5 (1) Disipline ilikin usul ve esaslar bakmndan, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 6 (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayl Resm Gazetede yaymlanan l Afet ve Acil Durum Mdrlkleri Disiplin Amirleri Hakknda Ynetmelik ile 26/1/2011 tarihli ve 27827 sayl Resm Gazetede yaymlanan Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl Disiplin Amirleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal bulunduu Babakan Yardmcs yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri in Tklaynz