29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Piri Reis niversitesinden:

PR RES NVERSTES NGLZCE HAZIRLIK SINIFI ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayl Resm Gazetede yaymlanan Piri Reis niversitesi ngilizce Hazrlk Snf Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 5 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(5) 7 nci maddenin birinci fkrasnda belirtilen dzey gruplarndan orta-alt (Pre-Intermediate), orta (Intermadiate) ve stndeki guruplarda bulunup gz yaryl almalarna ait yaryl ii baar notu 50/100 ve zerinde olanlar iin gz yaryl sonunda da ngilizce yeterlik snav alr. Bu snavdan baarl olanlardan isteyenler bahar yaryl bandan itibaren yerletirildikleri programlarda renimlerine balayabilirler. Programlarna takip eden yl banda balamak isteyenler bahar yarylnda izinli saylrlar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi ile nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Yabanc dil seviyesinin tespiti amacna ynelik olarak yaplan ve bu denklii kabul edilen uluslararas dil snavlarnn birisinden Senatoca belirlenen seviyede puan alarak baarl olanlar,

(3) Yukarda belirtilen snavlar, snavn yapld tarihten itibaren iki yl ierisinde bu Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirmeye alnabilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Hazrlk snf rencilerinin baar durumlar, akademik yln banda ve yaryl sonlarnda dzenlenen YS ile belirlenir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras ile drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) ngilizce hazrlk snfnda renci baars iki aamal olarak deerlendirilir. Birinci aama yl ii almalarnda en az 50 puan salamakla tamamlanm olur. kinci aama olarak, 50 ve st ortalamas olan renciler gz ve bahar yaryllar sonunda yaplan YSye girerler. 50nin altnda yl ii notu olan renci yeterlik snavna giremez. Buna gre bir rencinin yaryl sonlarnda yaplacak YSye katlabilmesi iin ngilizce hazrlk programnn devam artn salamas ve yl ii notunun en az 50 olmas gerekir. Bu art salayamayan renciler yaryl sonlarnda alan YSye alnmazlar. Ancak, bu renciler takip eden akademik yln banda o yl kayt olan renciler iin yaplan YSye yl ii notuna baklmadan girebilir. Bu snav hazrlk snfn tekrar eden renciler iin btnleme snav niteliindedir.

(4) renim dili %30 ngilizce olan n lisans programlarndan DGS ile renim dili zorunlu ngilizce olan lisans programlarna gemeyi planlayanlar, bu programlar iin gerekli olan 60 taban baar puann almak iin n lisans renimleri sresince niversitede alan YSye katlabilirler. Bu snavdan 60 ve zeri baar puan alanlar lisans renimine kayt hakk kazandklarnda yeniden YSye girmeden lisans programlarna devam edebilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 17 (1) Eitim-retim yl banda ve ilan edilen kayt yenileme sresi iinde kabul edilebilir mazeret belgelerini ekledikleri dilekesiyle bavuran renciler ile kayt yenileme ve devam edecei dzeye yazlma ilemini yaptrdktan sonra renimlerine devam etmekte iken yl iinde; hastalk, doal afet, tutukluluk ve benzeri gibi nceden grlmeyen veya bilinemeyen nemli bir mazeretle karlalan renciye, ilgili kurumlarn verecei belgeye dayal olarak, niversite Ynetim Kurulu karar ile iinde bulunulan akademik yln tamam iin izin verilebilir. Bu durumda izinli saylan rencilerin devam etmekte olduu akademik yln bandan itibaren alm olduu notlar geersiz saylr.

(2) Hazrlk snf rencilerinin izinli saylma toplam sresi bir akademik yldan fazla olamaz. Bu rencilerin, izin bitimi tarihinden sonraki akademik yln banda renimlerine hangi dzeyden balayacaklar, niversite Ynetim Kurulu kararnda belirtilir. zinli saylan sre renim sresinden saylmaz. Yatrlan cret var ise bu miktar takip eden yla ait hazrlk snf cretinden mahsup edilir.

(3) zinli saylan renciler, izinli sayldklar yl izleyen akademik yln bandaki yeterlik snavna girebilir. Ancak; bu snavda alnan baar notunun geerli saylabilmesi iin, izinli sayld yla ait renim cretinin en az %50sini tamamlamas gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre niversiteden karma cezas alan renciler,

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Piri Reis niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/7/2009

27293

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/3/2014

28955