29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

pek niversitesinden:

PEK NVERSTES HALE VE SATIN ALMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; pek niversitesi tarafndan yaplacak her trl mal ve hizmet alm-satm, kiralama, tama, yapm ve benzeri ilemlerde uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; pek niversitesi ve bal akademik ve idari birimlerin ihtiya duyduu her trl alm-satm, yapm, hizmet, kiralama, tama ve benzeri ilerin yaplmas ve yaptrlmasna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanununun ek 141 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversitenin faklte, yksekokul gibi eitim-retim veren blmleri ile tm idari ve hizmet alanlarn,

b) dari artname: niversite tarafndan hazrlanan idari artnameyi,

c) Kurucu Vakf: Koza pek Eitim Salk Hizmet Yardm Vakfn,

) Muayene ve Kabul Komisyonu: niversitenin Muayene ve Kabul Komisyonunu,

d) Mtevelli Heyeti: pek niversitesi Mtevelli Heyetini,

e) Mtevelli Heyeti Bakan: pek niversitesi Mtevelli Heyet Bakann,

f) Rektr: pek niversitesi Rektrn,

g) Satn Alma ve hale Komisyonu: pek niversitesi Satn Alma ve hale Komisyonunu,

) Teknik artname: niversite tarafndan hazrlanan teknik artnameyi,

h) niversite: pek niversitesini,

) Yklenici: zerine ihale yaplan ve szleme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

KNC BLM

Yetkili Organlar, Satn Alma ve hale Esaslar,

haleye Katlamayacak Olanlar

Mtevelli heyeti

MADDE 5 (1) Satn alma ileri, Mtevelli Heyetinin, her retim yl banda onaylayaca bte erevesinde gerekletirilir. Bu snrlar iinde satn alma yetkisi ve sorumluluu, Mtevelli Heyeti Bakannn belirledii kiilere verilir.

(2) Birinci fkrada belirtilen artlarla gerekletirilemeyen iler, Mtevelli Heyetinin onay alnarak yerine getirilebilir.

Satn alma ve ihale komisyonu-muayene ve kabul komisyonu

MADDE 6 (1) Satn alma ve ihale komisyonu; Genel Sekreter bakanlnda, Rektr tarafndan grevlendirilen akademik ve idari personel ile Satn Alma Mdr ve satn almay talep eden ilgili birim yneticisinden oluur. Bu komisyona Mtevelli Heyet Bakan tarafndan ihale konusuyla ilgili bir uzman grevlendirilebilir.

(2) Yapm ilerinde yukarda belirtilen kiilere ek olarak Rektr tarafndan uygun grlecek teknik elemanlar satn alma ve ihale komisyonuna dhil edilebilir.

(3) Muayene ve Kabul Komisyonu; iin istenilen vasfta olduunun tespitine yetkili olarak Mtevelli Heyeti Bakan veya Rektr tarafndan grevlendirilen en az yeden oluur. Satn alma talep formunda yer alan iin tamamlanmasn mteakip Muayene ve Kabul Komisyonu toplanr. Komisyon, iin Satn Alma ve hale Komisyonunun karar dorultusunda tamamlandna kanaat getirdii takdirde kararn Mtevelli Heyeti Bakannn onayna sunar. Onay gren karar tutana demeye esas olmak zere Satn Alma Mdrlne iletilir. Kabul edilmeyen iler yinelettirilir. Acil durumlar veya tutar itibaryla Satn Alma ve hale Komisyonuna sevk edilmemi ilerde deme yaplabilmesi iin talep sahibinin, alnan mal veya hizmetin uygunluunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fiini onaylamas gerekir.

(4) Komisyonlar ye tam saysyla toplanr ve salt ounlukla karar verir. Oylarn eit olmas halinde bakann oyu ynnde ounluk salanm saylr. niversitenin Satn Alma Komisyonunda grev alan yeler, Muayene ve Kabul Komisyonunda grev alamazlar.

Satn alma karar ilemleri

MADDE 7 (1) Satn alma kararnda aadaki bilgiler bulunur:

a) Satn alma talebinde bulunan birimin ad ve talep tarihi,

b) Satn alma kararnn ilgili olduu i,

c) Satn alnmasna karar verilen mal veya hizmetin ad, tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar,

) Teklif veren firmalarn isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,

d) Tercih edilen firmann tercih sebebi,

e) Satn Alma ve hale Komisyonu yelerinin ad, soyad ve imzas/elektronik onay.

Satn alma ve ihale esaslar

MADDE 8 (1) Her satn alma ileminde en az firmadan teklif alnr, teklifin alnamayaca durumlarda sadece ana firmadan, ana firma yoksa ana distribtrden teklif alnr.

(2) Satn alma, mmkn olan en uygun artlarda ilk elden ve piyasa rekabet artlar gzetilerek yaplr.

(3) Satn almalarda tercih yaplrken, firmann o konudaki yetkinlik derecesi, firmalarn referanslar, istenilen kaliteyi verme yetenei, istenilen zamanda teslim, en uygun deme ve bakm koullarn salama gibi zellikler gz nnde tutulur.

(4) Satn alma talebinin belirli nitelikleri, teknik zellikleri ve markay iermesi durumunda satn alma, firmadan dorudan temin usul ile gerekletirilebilir.

(5) Satn alnmas kararlatrlan mal, hizmet, proje ve yapm ilerinin belirlenen usullerle gerekletirilmesini mteakip; ayn iin devam veya ilave ve benzer iler iin gereken satn alma ilemleri ve yapm ilerinin projeye bal olarak sonulandrlmas ve tamamlanmas, yllk kanuni art oranlar dikkate alnarak, yeni bir teklif alnmadan ve ihaleye klmadan Rektr onay ile salanabilir. Bu ilave iler ve satn almalar iin yeni teklif ve karar alnmaz, ilem ayn kararla ilikilendirilerek gerekletirilir.

(6) Almlarn firmalara duyurulmas davetiye yolu ile yaplr.

haleye katlamayacak olanlar

MADDE 9 (1) Dorudan doruya veya dolayl ya da alt yklenici olarak kendileri veya bakalar adna ihaleye katlamayacak olanlar unlardr:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre geici veya devaml olarak; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi ynetim kapsamndaki kamu idareleri ve zel kanunlarla kurulmu olan bankalar ile iktisadi devlet teekkllerinin ihalelerine girmekten menedilmi olanlar.

b) niversiteden yevmiye alanlar dahil aylk veya cret alan niversite mensuplar.

c) 2547 sayl Kanunda belirtilen niversite yneticileri ve Satn Alma ve hale Komisyonu bakan ve yeleri ile bunlarn eleri ve nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlar, evlatlklar ve evlat edinenleri ile ortaklar.

(2) Daha nce kendisine i verildii halde, usulne gre szleme yapmak istemeyen istekliler ile szleme yapldktan sonra taahhdnden vazgeen ve mcbir sebepler dnda taahhtlerini, szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirmedii tespit edilenler, Hukuk Mavirliinin de gr alnarak iki yla kadar ihalelere alnmazlar.

NC BLM

Satn Alma ve hale Usulleri

Satn alma ve ihale usulleri

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak almlarda aadaki usuller uygulanr:

a) Kapal teklif,

b) Ak teklif,

c) Dorudan temin.

(2) Bir ihalede yukardaki usullerden hangisinin uygulanaca Satn Alma ve hale Komisyonunun takdir yetkisindedir.

(3) Satn Alma ve hale Komisyonu; ihale, kapal teklif veya ak teklif alma usullerinde niversiteye gelen teklifleri her satn alma ii iin belirleyecei esaslar erevesinde deerlendirir. Bu deerlendirme sonucunda Satn Alma ve hale Komisyonu satn almaya karar verip vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden ksmen satn alma yapabilecei gibi, satn almay erteleyebilir veya iptal edebilir.

(4) Satn alma ilemleri satn alma kararnn Satn Alma ve hale Komisyonu yelerinin imzalamas veya elektronik onay ile gerekletirilmi olur.

(5) Bu Ynetmelikte aklanan hususlara uygun olmayan ve artnamede belirtilen gn ve saatten sonra verilen tekliflerin deerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacana Satn Alma ve hale Komisyonu karar verir.

Kapal teklif

MADDE 11 (1) Bu usulde, teklifler yazl olarak yaplr. Teklif mektubu bir zarfa konulduktan sonra, zarfn zerine teklif veren firma veya ahsn ismi, teklif verdii konu, aka yazlp zarf kapatlr. Zarfn kapanan ksm teklif veren firma yetkilisi tarafndan imzalanr. Teklif mektubu artnameye uygun olarak hazrlanr, artnamede teklif mektubu ile beraber verilmesi istenen belge ve ek bilgiler varsa mutlaka verilir. Teklif mektuplarnda teklif edilen fiyatlarn rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas gerekir. Teklif mektuplar teklif veren tarafndan imzalanmaldr.

Ak teklif

MADDE 12 (1) Ak teklif usul; nitelii itibariyle ak teklif alnmasnda fayda grlen veya kapal teklif usulnn gereksiz zaman kaybna neden olaca hallerde, yazl tekliflerin ak olarak veya faks, e-posta ya da kapal zarf ierisinde alnmas suretiyle gerekletirilen satn alma usuldr. Teklif usullerinde, genel olarak en uygun teklif sahibi ile yeniden pazarlk yaplr.

Dorudan temin

MADDE 13 (1) Bu usulde; gzel sanatlara mahsus elileri, resim, heykel, tablo, yayn, perakende yiyecek, iecek, iek ve toplu almlar dnda acil ihtiya duyulan kat-krtasiye, temizlik malzemeleri, yazc ve fotokopi makineleri iin toner/kartu ve benzeri sarf malzemesi, bakm, onarm, eitim, mfredat gelitirme, ktphane kolleksiyonunun gelitirilmesi iin kitap, elektronik kitap, veri tabanlar, paket yazlm, aratrma, ett, proje, planlama, mavirlik, keif, harita, reklam, fotoraf, film, kontrollk, tercmanlk, sigorta, vasta, menkul ve gayrimenkul kiralanmas gibi zel nitelikli mal ve hizmetlerin bir firmadan dorudan temin edilmesi usuldr. Dorudan teminde kamu almlarndaki limit uygulanr. Onay sreci tamamlanan satn alma talep formuna/elektronik sistemden yaplan taleplere istinaden satn alma ii dorudan Satn Alma Mdrlnce gerekletirilir.

(2) Bir mal veya hizmet alm ile onarm iinin ksa bir srede yerine getirilmesinin zorunlu olduu hallerde veya fiyatn sabit olduu almlarda veya distribtr eliyle satld hallerde de dorudan temin usul uygulanr.

(3) Dorudan temin usulnde, nitelii itibaryla pazarlk yaplmasna imkn salanr.

DRDNC BLM

Satn Alma Talepleri, Satn Alma ve hale Komisyonu

Karar Gerektirmeyen ler

Satn alma talepleri

MADDE 14 (1) niversite birimleri, satn alnmasn talep ettikleri mal veya hizmete ilikin satn alma talep formunu/elektronik sistemden yaplan talepleri Satn Alma Mdrlne gnderir. Toplanan tm satn alma taleplerinin ayr ayr veya birletirilerek deerlendirilmesi srecinde stok seviyeleri, bteye uygunluk ve denek kontrol yaplr. Gerek duyulduunda talep sahibi birimlerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir. Tamamlanan talepler iin; Satn Alma Mdrlnce, satn alma usulnde belirlenen yetki limitleri dahilinde satn alma ilemi balatlr.

Acil durumlarda satn alma ilemleri

MADDE 15 (1) Acil durumlarda satn alma ilemleri, Satn Alma Mdrlnn yetki ve sorumluluunda dorudan yrtlr. niversitenin eitim veya retimi aksatabilecei dnlen durumlar iin satn alma usullerinin uygulanmasnn beklenemeyecei olaylar acil durum olarak kabul edilir.

(2) Acil durumlarda satn alma ve imza yetkisi Mtevelli Heyeti Bakannn yetkilendirdii kiilere aittir; bu satn almalarda satn alma ve ihale usulleri aranmaz.

Satn alma talepleri

MADDE 16 (1) Satn alma talep formunda/elektronik sistemde aada belirtilen bilgiler bulunur:

a) htiya bildiren birimin ad ve birim yneticisinin imzas,

b) Tarih,

c) Satn alnmas talep edilen maln/hizmetin tanm, zellii, cinsi, ls ve miktar,

) Satn alma talebinin gerekesi,

d) Gerekli grlecek dier aklamalar,

e) Blm/birim amirinin onay.

Satn alma ve ihale komisyonu karar gerektirmeyen iler

MADDE 17 (1) Akademik ve idari personel hizmetleri, gnlk ihtiya ve her trl sarf malzemeleri, yedek paralar, temizlik ileri, gda gibi olaan hizmetler, kk donanm ve yazlmlarn satn alnmas; Mtevelli Heyeti Bakannn belirledii limit erevesinde Satn Alma ve hale Komisyonu karar olmadan ihtiya sahibi birimlerin talebi ve onayl satn alma talep formu/elektronik sistem onay ile Mtevelli Heyeti Bakan veya yetkilendirdii kiilerin onayyla dorudan satn alnabilir.

(2) Pazarlk imknnn bulunmad byk alveri merkezlerinden yaplacak satn almalarda Satn Alma ve hale Komisyonunun karar aranmaz.

BENC BLM

artnameler, Szlemeler ve Teminatlar ile halenin Kesinlemesi

artnameler ve szlemeler

MADDE 18 (1) Yaplacak olan almlara ilikin artnameler, bu Ynetmelik ve uygulanmas zorunlu olan dier mevzuat hkmleri de dikkate alnarak Satn Alma Mdrlnce hazrlanr.

(2) artnamelerin satn alma konusu ilerin her trl idari ve teknik zelliini belirtmesi gerekir. artnamelerde iin mahiyetine gre konulacak olan zel ve teknik artlarn yannda gerekli hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) artnameler idari ve teknik artname olmak zere ikiye ayrlr. Bunlardan;

a) dari artname; yaplacak iin idari prosedrnn isteklilere duyurulmas amacyla Satn Alma Mdrlnce hazrlanr. in niteliine gre aadaki hususlarn tamamna veya bir ksmna yahut dier ek artlara uygun bir srada yer verilir. Sz konusu hususlar unlardr:

1) in konusu,

2) Teklifin ekli ve son gnderme tarihi,

3) Teminat alnp alnmayaca, alnacaksa miktar,

4) Opsiyon mddeti,

5) in sresi,

6) deme durumu,

7) Teslim ekli,

8) Vergi ve harlarn kimin tarafndan ve nasl denecei,

9) Gmrk ileri,

10) haleye katlma artlar ve katlamayacak olanlar,

11) niversitenin alm yapp yapmamakta ve ii dilediine vermekte serbest olduu, iin ve sipariin durdurulmas veya iptali,

12) Uyumazlklarn zm,

13) Satn alma ileminin hangi usulle yaplaca,

14) Gecikme ve dier hususlarla ilgili cezai meyyideler,

15) Gerekli grlen dier belgeler.

b) Teknik artname; iin ihtiyaca uygun olarak gerekletirilmesi iin gerekli teknik aklamalar ve artlar ierir ve istekte bulunan birim ile Satn Alma Mdrl tarafndan hazrlanr. stekte bulunan birimin hazrlad satn alma talep formu/elektronik sistem talebi veya dilekesinde aada belirtilen ayrntl teknik aklamalar da iin aciliyeti ve niteliine gre teknik artname olarak kabul edilebilir:

1) in konusu, nitelii ve yntemi,

2) Garanti,

3) Teslim sresi, yeri ve ekli,

4) Bakm, servis, montaj.

(4) artnamelerde aksine bir hkm bulunmadka fiyat ve nitelik asndan en uygun teklifi veren firma ile pazarlk yaplabilir. Mutabakata varlmas halinde Satn Alma ve hale Komisyonu kararnn onaylanp kesinlemesini takiben onbe gn iinde sonu ilgili firmaya bildirilir ve firma szlemeyi imzalamaya ve szlemede ngrlm ise kesin teminat yatrmaya davet edilir. Szlemelerde aadaki hususlar yer alr:

a) Alnacak mal/hizmetin net ve ayrntl olarak aklamas,

b) Alnacak mal/hizmet bedeli, deme plan ve gerekli hallerde teminat,

c) Sre, fesih, yenileme artlar,

) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali ykmllkler ve sigorta sorumluluklar,

d) in gereince yaplmamas, sresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai artlar ve niversite iin doacak haklar.

(5) Sreklilik arz eden hizmet almlarnda, szleme sresi tamamland halde ie ayn yklenici ile devam edilmek istendii takdirde szlemede belirtilen fiyat veya devresel fiyat artlar dnda bir fiyat art yaplmam olmas kaydyla, yeni bir satn alma istei yaplmasna gerek duyulmakszn szleme yenilenir. Ancak mevcut szleme koullar ayn kalmak kaydyla, ek hizmet istekleri, yeni bir satn alma talep formu doldurulmasn gerektirir.

Geici teminat

MADDE 19 (1) haleye gireceklerden iin niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden niversite tarafndan belirlenecek oranda geici teminat alnr. Teklif alma usul ile yaplacak almlarda ise tahmini bedel bildirilmediinden idari artnamede tespit olunacak miktarda geici teminat alnr.

Kesin teminat

MADDE 20 (1) haleye gireceklerden iin niteliine gre ve iin tahmini bedeli zerinden idari artnamede belirlenecek oranda kesin teminat alnabilir.

halenin kesinlemesi

MADDE 21 (1) haleler Mtevelli Heyet Bakannn yetkilendirdii kiilerin onay ile kesinleir. Bu durum en ge i gn iinde yklenici firmaya tebli edilerek szleme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yaplmayan isteklilerin varsa geici teminatlar iade edilir.

(2) Taahhdn yerine getiremeyen yklenici firmann teminat irat kaydedilir. Yklenici firmann niversiteye maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarndan az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

Mteahhidin lm

MADDE 22 (1) Mteahhidin lm halinde szleme feshedilerek, teminat ve varsa dier alacaklar varislerine verilir. Gerekli teminat vermek suretiyle ie veya szlemeye devam etmek isteyen varise, Mtevelli Heyeti Bakannn yetkilendirdii kiilerin onay ile i veya szleme devredilebilir.

Mteahhidin iflas veya mahkum olmas

MADDE 23 (1) Mteahhidin iflas halinde szleme feshedilir ve niversitenin zarar ve ziyan talep edilir.

(2) Mteahhidin tutuklanmas veya mahkum olmas hallerinde szleme feshedilebilecei gibi, vekil tayin ederek ii srdrme istei de kabul edilebilir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ve Mtevelli Heyeti kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini pek niversitesi Rektr yrtr.