29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Dzce niversitesinden:

DZCE NVERSTES OKUL NCES ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dzce niversitesi Okul ncesi Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Dzce niversitesi Okul ncesi Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Dzce niversitesi Okul ncesi Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dzce niversitesi Rektrn,

d) niversite: Dzce niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac ve faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amac ve faaliyet alanlar unlardr:

a) Blgenin okul ncesi eitim a ocuklarnn eitim sorunlarnn tespiti ile sorunlarn giderilmesine ynelik yeni projeler retmek ve bu suretle eitim kalitesini arttrmak, okul ncesi eitim, aile-ocuk iletiimi, ocuk sal ve ocuk psikolojisi alanlarnda bilimsel aratrmalar ve almalar yapmak.

b) lgili kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak, Merkez bnyesinde uygulamal kre, anasnf ve anaokulu amak.

c) niversitenin bu alanda renim gren rencilerine ve retim elemanlarna uygulama, aratrma ve bilimsel alma ortamlar hazrlamak.

) Uygulama anaokullarnda eitim grecek ocuklarn, eitim ve salk bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alardan geliimlerini ve yaratclklarn en st seviyeye karmak, problem zme, dnme ve karar verme becerilerini desteklemek ve bu alanda eitim kalitesini gelitirecek programlar oluturmak.

d) Eitimin sreklilii ve okul ncesi eitim andaki ocuklarn tm alanlardaki geliimlerini desteklemek amacyla, aile ve ocuk bakmn stlenen bireylere ynelik eitim programlar ve kurslar dzenlemek.

e) Faaliyet konularyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas alanda, resmi ve zel kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, ortak projeler retmek.

f) Okul ncesi ve ilgili alan retmenlerinin mesleki yeterliliklerinin artrlmas konusunda resmi ve zel kurulularn ihtiya duyduklar hizmet ncesi ve hizmet ii eitim desteini sunmak.

g) Faaliyet alanna giren konularda yaynlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantlar dzenlemek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 6 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Mdr; okul ncesi eitim, eitim bilimlerinin ilgili alanlar ve/veya ocuk geliimi konularnda aratrma ve uygulama deneyimi olan, niversitede alan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Mdr gerektiinde sresi dolmadan Rektr tarafndan grevden alnabilir.

(2) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere Ynetim Kurulu yeleri arasndan en ok iki kiiyi mdr yardmcs olarak seer. Mdr yardmclar, Mdr tarafndan en ok yl iin grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer. Mdrn, grevi banda olmad zamanlarda yardmclarndan birisi veklet eder. Greve veklet alt aydan fazla srerse ayn usulle yeni bir Mdr grevlendirilebilir.

(3) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak, bu kurullarn gndemlerini oluturmak, toplantlarna bakanlk etmek ve Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

b) Merkezin amalarn gerekletirmek iin idari dzenlemeleri yapmak, idari ve teknik ileri yrtmek.

c) Merkezin almalaryla ilgili olarak Ynetim Kurulunun gr dorultusunda, bir nceki yln faaliyet raporunu ve gelecek yln alma programn hazrlamak.

) Her yl sonu ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor vermek.

d) Yllk plan ve programa gre denek ve personel ihtiyalarn gerekeli olarak tespit etmek ve Ynetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezi temsil etmek.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Rektr tarafndan okul ncesi eitim, ocuk geliimi ve eitim bilimleri konularnda aratrma ve uygulama almalar olan retim elemanlar arasndan grevlendirilecek ye, Danma Kurulu iinden Rektr tarafndan seilen bir ye ve Mdr olmak zere toplam be yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi sona ermeden grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu olaan olarak en az iki ayda bir toplanr. Mdr gerekli grd durumlarda Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Toplant yeter says, Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounluudur. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Her ye oyunu kabul veya ret eklinde verir, ekimser oy kullanlmaz. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr.

(3) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Bu Ynetmelikte yer alan faaliyet alanlarna gre Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek, faaliyet alanlaryla ilgili hususlarda Senato karar ve Rektrn onay ile gerekli dzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu grerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programlarn dzenlenmesine ilikin kararlar almak.

) Aratrma ve proje tekliflerini incelemek ve karara balamak.

d) Merkeze bal okullarda ilgili birimlerce yaplacak bilimsel aratrma ve uygulamalarda okul ynetimi ile koordinasyonu salamak.

e) retim ve uygulama amal faaliyetlerde verilecek katlm belgelerini dzenlemek.

f) Merkez bnyesinde aratrma ve proje gruplar oluturmak, bu gruplarn konularna ve grevlendirilecek elemanlarna ilikin kararlar almak.

g) Mdrn nerecei konular grmek ve karara balamak.

) Kendi grev alan ile ilgili dier grevleri yerine getirmek.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Danma Kurulu; niversite retim elemanlar ile istekleri halinde kamu kurum ve kurulularndan teklif edilecek iki ye olmak zere Ynetim Kurulunun teklifi zerine veya dorudan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen yelerden oluur. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi sona ermeden grevinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn davetiyle ve Mdrn bakanlnda ylda bir defa olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd hallerde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulu; Mdrn hazrlad gndem kapsamnda Merkezin amalarna uygun tavsiye kararlar alr, Merkezin faaliyetlerine ilikin gr ve nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dzce niversitesi Rektr yrtr.