29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

ukurova niversitesinden:

UKUROVA NVERSTES STATSTK UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ukurova niversitesine bal olarak kurulan ukurova niversitesi statistik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ukurova niversitesi statistik Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) alma Grubu: statistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri alannda uzmanlam ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesine istinaden Rektr tarafndan Merkezde grevlendirilen retim yesi ve retim elemanlarn,

b) Merkez: ukurova niversitesi statistik Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: ukurova niversitesi Rektrn,

d) niversite: ukurova niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Ulusal ve uluslararas dzeydeki akademik aratrma ve eitim almalarna istatistiksel deerlendirme ve danmanlk destei vermek.

b) Aratrma-gelitirme faaliyetlerinde istatistiksel analiz ve deerlendirme srelerine katkda bulunmak ve bu konularda eitim, kurs ve sertifika programlar dzenlemek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Merkez bnyesinde veri taban oluturarak niversitede yaplan faaliyetlerin istatistiklerini retmek ve yaynlamak.

b) Aratrmaclara istatistiksel yntemlerin kullanlmasnda danmanlk yapmak.

c) Ulusal ve uluslararas dzeyde istatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri alanlarnda kongreler ve altaylar dzenlemek.

) Fen, salk ve sosyal bilimlerde retim yesi, retim elemanlar ve rencilerin ihtiyac olan istatistiksel yazlmlarn kullanmn retmek iin kurslar ve yaz okullar amak.

d) Yksek lisans ve doktora rencilerinin tez almalarnda uygun istatistik yntemlerinin belirlenmesinde ve uygulanmasnda danmanlk yapmak.

e) Kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerin istekleri dorultusunda Merkezin faaliyet alanlar ierisinde danmanlk hizmetlerinde bulunmak, aratrma ve incelemeler yapmak, rapor dzenlemek ve ortak proje almalar gerekletirmek.

f) Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Bunlarn Grevleri ile alma Gruplar

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr ve Mdr Yardmclar

b) Ynetim Kurulu

Mdr ve Mdr Yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan istatistik, biyometri, biyoistatistik veya ekonometri alannda alan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan yl sre iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Merkezi temsil eder ve Rektre kar sorumludur.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, niversitede grev yapan; istatistik, biyometri, biyoistatistik veya ekonometri alannda alan niversitenin kadrolu retim yeleri arasndan iki kii yl iin Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde, Mdr Yardmclarnn da grevleri sona erer.

Mdr ve Mdr Yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacna uygun ve dzenli yrtlmesini salamak.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) Merkezin idari ilerini yrtmek.

) Yurtii ve yurtd aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak ve Merkezin amalarna uygun projelerin hazrlanmasn salamak.

d) Merkezin yllk faaliyet raporunun Rektrle sunulmasn salamak.

e) Merkezin gerek resm gerekse zel kurum ve kurulularla ilikilerini yrtmek.

f) Bte taslan ve personel ihtiyacn hazrlayp Rektrle sunmak.

(2) Mdr Yardmclar, Mdrn Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdii grevleri yerine getirirler.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu yedi kiiden oluur. Mdr ve Mdr Yardmclar ayn zamanda Ynetim Kurulu yesidir. Ynetim Kurulunun dier yeleri Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulunun Bakan Mdrdr.

(3) Ynetim Kurulu, ylda en az iki defa salt ounlukla toplanr ve toplantya katlanlarn oy okluu ile karar verir. Ynetim Kurulu gerekli durumlarda, Mdrn daveti zerine olaanst olarak da toplanabilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ama ve faaliyetleri dorultusunda alma gruplar ve bunlara ilikin alma dzenini oluturmak.

b) Merkez tarafndan yrtlen almalarla ilgili dier esaslar belirlemek.

c) Yl sonu faaliyet raporunu hazrlamak.

alma Gruplar

MADDE 12 (1) Merkez bnyesinde gerekletirilecek faaliyetleri yrtmek ve verimlilii artrmak amacyla alma Gruplar oluturulabilir. alma Grubu bakan ve yeleri Mdrn nerisi ve Ynetim Kurulunun onay ile grevlendirilirler. Ynetim Kurulu, alma Gruplarnn faaliyetlerini izler ve denetler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ukurova niversitesi Rektr yrtr.