29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

YNETMELK

Et ve St Kurumu Genel Mdrlnden:

ET VE ST KURUMU PERSONEL GREVDE YKSELME VE

UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Et ve St Kurumu Genel Mdrlnde grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Et ve St Kurumu Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Personel Rejiminin Dzenlenmesi ve 233 Sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yrrlkten Kaldrlmasna Dair Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine tabi olarak grev yapan personelden, grevde ykselme ile unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan; ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Genel mdr: Et ve St Kurumu Genel Mdrn,

) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen kadro ve pozisyon unvanlarna ayn veya baka hizmet gruplarndan ykselme yoluyla yaplacak atamalar,

d) Grevde ykselme snav: Bu Ynetmelik hkmlerine gre ube mdr ve depo mdr grevlerine grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl ve szl snav; dier grevlere grevde ykselme suretiyle atanacaklarn belirlenmesi amacyla yaplan yazl snav,

e) Hizmet gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

f) Hizmet sresi: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi erevesinde hesaplanan sreleri,

g) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

) Kadro veya pozisyon unvan: Personelin Et ve St Kurumu Genel Mdrlndeki kadro veya pozisyon unvann,

h) Kurum: Et ve St Kurumu Genel Mdrln,

) Merkez: Kurum merkez tekilatn,

i) Tara: Kuruma bal kombina, iletme, fabrika ve depo mdrlklerini,

j) Unvan deiiklii snav: En az orta renim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

k) Ynetim Kurulu: Et ve St Kurumu Genel Mdrl Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro ve pozisyonlar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadro ve pozisyonlar unlardr:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr, depo mdr,

2) Mdr yardmcs,

3) Teknik ef, ef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) denetim dairesi bakan,

2) deneti.

) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Mavir, bauzman,

2) Uzman.

d) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici,

2) Sistem programcs.

e) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzman.

f) dari hizmetler grubu;

1) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, memur, satnalma memuru, haberleme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf,

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar unlardr:

a) Avukat, mhendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programc, tekniker, teknisyen, veteriner salk teknisyeni, makinist.

Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aranlacak artlar

MADDE 6 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnn (c) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinde yer alan i denetim dairesi bakan ve i deneti kadrolarna grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu ktisadi Teebbsleri ve Bal Ortaklklarnn 2014 Ylna Ait Genel Yatrm ve Finansman Programna ekli Kararn 24 nc maddesi gereince aadaki artlar aranr.

a) denetim dairesi bakanlna atanmak iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksek okul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Son be yl ierisinde, Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylktan kesme cezas ile son on yl ierisinde Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesi (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

4) En az on yl hizmetini doldurmu, tercihen Kamu Deneti Sertifikas ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Goverment Auditing Professional) sertifikalarndan birine sahip i deneti olmak,

b) deneti kadrosuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin mhendislik, teknik lisans, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fakltelerinden veya bunlara denklii kabul edilmi yurt ii ya da yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

2) Kurumda fiili olarak en az iki yl grev yapm olmak kaydyla en az be hizmet yln doldurmu olmak,

3) Kaynaklarn ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarna gre ynetilip ynetilmediinin deerlendirilmesi, organizasyon, yntem ve sreleri, i denetimi kapsayan kontrol sreleri ile risk ynetimi konularnda hizmet gereklerini yerine getirecek tecrbeye sahip olmak,

c) Mavir ve bauzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) Kurumda 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin (I) sayl cetveline tabi kadrolarda grev yapm olmak,

gerekir.

Grevde ykselme snav sonucu atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme snavnda baarl olmak gerekir.

Grevde ykselme snav sonucu atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 8 (1) Grevde ykselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir.

a) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yl hizmeti bulunmak,

b) ube mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) ef veya uzman pozisyonunda bir yl veya avukat, mhendis, veteriner hekim, zmleyici, sistem programcs, kimyager, istatistiki ve biyolog unvanlarndan birisinde bir yl Kurumda gemek zere en az drt yl alm olmak,

c) Depo mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) ef veya uzman pozisyonunda bir yl veya avukat, mhendis, veteriner hekim, zmleyici, sistem programcs, kimyager, istatistiki ve biyolog unvanlarndan birisinde bir yl Kurumda gemek zere en az drt yl alm olmak,

) Sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yl hizmeti bulunmak.

d) Mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak.

2) zmleyici, sistem programcs, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, memur, satnalma memuru, haberleme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mhendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programc, tekniker, teknisyen, veteriner salk teknisyeni ve makinist pozisyonlarnda bir yl Kurumda gemek zere en az drt yl hizmeti bulunmak,

e) Teknik ef, ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) zmleyici, sistem programcs, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, memur, satnalma memuru, haberleme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mhendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programc, tekniker, teknisyen, veteriner salk teknisyeni ve makinist pozisyonlarnda bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) zmleyici, sistem programcs, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, memur, satnalma memuru, haberleme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mhendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programc, tekniker, teknisyen, veteriner salk teknisyeni ve makinist pozisyonlarnda bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

g) zmleyici pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve iletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrbeli olduunu belgelemek,

) Sistem programcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve iletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrbeli olduunu belgelemek,

h) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmeni sertifikasna sahip olmak,

3) Bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

) Bilgisayar iletmeni pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanl onayl bilgisayar iletmeni sertifikasna sahip olmak,

3) Bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

i) Memur, satnalma memuru, sat memuru, haberleme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Bir yl Kurumda gemek zere en az iki yl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 9 (1) Unvan deiikliine tabi pozisyonlara atanabilmek iin unvan deiiklii snavnda baarl olmak art aranr.

Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 10 (1) Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aadaki zel artlar aranr:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

b) Mhendis, kimyager, istatistiki pozisyonuna atanabilmek iin;

1) hraz edecei unvanla ilgili faklte veya yksekokul mezunu olmak,

c) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Veteriner fakltesi mezunu olmak,

) Biyolog pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin biyoloji blm mezunu olmak,

d) Veteriner salk teknisyeni pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az meslek liselerinin ilgili blmnden mezun olmak,

e) Programc pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar programlama dili ve iletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bunu belgelemek,

f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

g) Makinist, teknisyen pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az meslek liselerinin ilgili blmnden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Snav Esaslar

Duyuru ve bavuru

MADDE 11 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii iin alacak snavlar, Kurumun merkez ve tara tekilatndaki kadro durumu ile ihtiyalar gz nne alnarak, Kurumca uygun grlen tarihlerde yaplr.

(2) Grevde ykselme suretiyle atama yaplacak kadro veya pozisyonlar yazl snavlardan en az krkbe gn nce duyurulur. lan edilen kadro veya pozisyonlar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro veya pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(3) Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bavuruda bulunabilir.

(4) Dier kurumlarn personeli ile deneme sresine tabi szlemeli personel statsnde bulunanlar bu kadrolar iin bavuruda bulunamazlar.

(5) Yaplan bavurular, nsan Kaynaklar ve Ynetim Gelitirme Dairesi Bakanlnca incelenerek aranan artlar tayanlarn listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazl snav

MADDE 12 (1) Yazl snav, bu snava ilikin konu balklarna duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurum tarafndan belirlenecek konularda yaplr. Yazl snav Kurum tarafndan yaplabilir veya renci Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Yazl snavda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Szl snava alnacak personel iin yazl snav baar puan en az altm olarak uygulanr.

Szl snav

MADDE 13 (1) ube mdr ve depo mdr grevlerine atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 14 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr ve depo mdr kadrolarna atanacaklar iin yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas; dier kadro veya pozisyonlara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar sralamasnda, snav puannn eit olmas durumunda srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilmek suretiyle, en yksek puandan balamak zere baar sralamas belirlenir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro veya pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel baar listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 15 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakip en yksek puandan balamak zere belirlenen baar sralamasndaki baar puanlarna gre atanr.

(2) Kurumca tercih alnmas durumunda ise baar sralamas esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn kesinletii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, 14 nc maddenin nc fkrasna gre yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(4) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 16 (1) Kurumca yaplacak ya da yaptrlacak snavlara ilikin grevde ykselme ilemlerini yrtmek zere be kiiden oluan snav kurulu tekil edilir.

(2) Snav kurulu; Genel Mdr veya grevlendirecei kiinin bakanlnda, aralarnda nsan Kaynaklar ve Ynetim Gelitirme Dairesi Bakannn da bulunduu Genel Mdr tarafndan belirlenecek toplam be asil ve yedek yeden oluur.

(3) Snav kurulunu tekil eden yeler grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna alnacak personelden, lisansst renim hari renim ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

(4) Snav kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve shri hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yedek ye veya yeler grevlendirilir.

(5) Snav kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(6) Snav kurulu ye tam says ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(7) Unvan deiikliine tabi kadrolarn snavlarnda snav kuruluna niversitelerden ye itirak ettirilebilir.

(8) Snav kurulunun sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar ve Ynetim Gelitirme Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 17 (1) Snav sonular, snavlarn yapld tarihten itibaren en ge otuz gn iinde snav kurulu tarafndan Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. lgililer, ilan tarihinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. nsan Kaynaklar ve Ynetim Gelitirme Dairesi Bakanlna yazl olarak yaplacak itiraz bavurular, ilgisine gre snav kurulunca incelenir veya snav yapan kuruma incelettirilir. nceleme sonular en ge on i gn ierisinde yazl olarak ilgililere bildirilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

(2) Yazl snavlarda, itiraz sonucu, snav kurulunca hatal olduu sonucuna varlan sorular iptal edilerek tm adaylarca doru yaplm kabul edilir.

Snavlarn geersiz saylmas

MADDE 18 (1) Snavlarda kopya ekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teebbs edenler ile snav ktlarna belirtici iaret koyanlar snav salonundan karlr ve dzenlenen bir tutanakla snavlar geersiz saylr. Ayrca haklarnda disiplin hkmlerine gre ilem yaplr.

(2) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, ilgilinin snav geersiz saylr ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrca bu kiiler hakknda adli ve disiplin hkmlerine gre ilem yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 19 (1) Snava katlan personelin snavla ilgili belgeleri zlk dosyalarnda, dier belgeler ise snav tarihinden itibaren be yl sreyle nsan Kaynaklar ve Ynetim Gelitirme Dairesi Bakanlnda saklanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet gruplar arasndaki geiler

MADDE 20 (1) Hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn hizmet grubu iinde kalmak zere snav yaplmakszn, ilgili personelin istei ve atanlacak kadro veya pozisyon iin aranlan artlar tamak kaydyla ayn veya alt dzey grevlere atanabilirler.

b) Kurumda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, avukat pozisyonundan hukuk mavirlii kadrosuna, dorudan merkeze bal tara tekilatndaki mdr yardmcs pozisyonuna, bu Ynetmelikte belirlenen atanma artlarn tamalar kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr. Kurum veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevlere, bu Ynetmelikte belirlenen atanma artlarn tamalar kaydyla unvan deiiklii snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn uzman veya renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Kazanlm haklar

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazanm olanlarn haklar sakldr.

Engellilerin snav

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen unvanlardaki grevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn zr durumlarna uygun olarak yaplabilmesi iin gerekli tedbirler alnr.

zelletirilen kurumlardan atama

MADDE 23 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ve Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayl Resm Gazetede yaymlanan Et ve Balk Kurumu Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Et ve St Kurumu Genel Mdr yrtr.