29 Kasm 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29190

KANUN

STANBUL TAHKM MERKEZ KANUNU

Kanun No. 6570 Kabul Tarihi: 20/11/2014

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac, yabanclk unsuru tayanlar da dhil olmak zere uyumazlklarn tahkim veya alternatif uyumazlk zm yntemleriyle zlmesini salamak zere stanbul Tahkim Merkezinin kurulmas ile Merkezin tekilat ve faaliyetlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kurulu

MADDE 2 (1) Bu Kanunun uygulanmasn salamak ve Kanunla kendisine verilen grevleri yerine getirmek zere tzel kiilii haiz, zel hukuk hkmlerine tabi stanbul Tahkim Merkezi kurulmutur.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmasnda;

a) Merkez: stanbul Tahkim Merkezini,

b) Tahkim Divan: lgisine gre Mill Tahkim Divan veya Milletleraras Tahkim Divann,

ifade eder.

Merkezin grevleri

MADDE 4 (1) Merkezin grevleri unlardr:

a) Tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemlerine ilikin kurallar belirlemek ve hizmetlerin yrtlmesini salamak.

b) Tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemleriyle ilgili tantm ve yayn yapmak, bu konudaki bilimsel almalar tevik etmek, desteklemek, gerekletirmek, yurt ii ve yurt dndaki ilgili kii ve kurumlarla i birlii yapmak.

Tekilat

MADDE 5 (1) Merkez; Genel Kurul, Ynetim Kurulu, Deneti, Danma Kurulu, Mill ve Milletleraras Tahkim divanlar ile Genel Sekreterlikten oluur.

Genel Kurul

MADDE 6 (1) Genel Kurul, mesleinde en az on yl tecrbeye sahip olanlar arasndan;

a) Trkiye Odalar ve Borsalar Birliinin ticaret ve sanayi odalarndan iki, ticaret odalarndan bir, deniz ticaret odalarndan bir, sanayi odalarndan bir ve ticaret borsalarndan bir olmak zere seecei toplam alt,

b) Baro bakanlarnn baroya kaytl avukatlar arasndan seecei drt,

c) Yksekretim Kurulunun tahkim konusunda tecrbeli retim yeleri arasndan seecei ,

) Trkiye hracatlar Meclisinin seecei iki,

d) Adalet Bakanlnn idari grevde alan birinci snf hkimler arasndan seecei bir,

e) Trkiye Bankalar Birliinin seecei bir,

f) Trkiye Katlm Bankalar Birliinin seecei bir,

g) Sermaye Piyasas Kurulunun seecei bir,

) Borsa stanbul Anonim irketinin seecei bir,

h) Trkiye Esnaf ve Sanatkrlar Konfederasyonunun seecei bir,

) Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunun seecei bir,

i) Trkiye Sermaye Piyasalar Birliinin seecei bir,

j) En fazla yeye sahip ii ve iveren sendikalar konfederasyonlarndan birer,

temsilci olmak zere toplam yirmi be yeden oluur. Bu temsilciler, yukarda saylan kurumlarn ynetim organlar tarafndan seilir. yelerin seildikleri kurumdaki grevleri devam eder. Baro bakanlar kontenjanndan seilecek temsilcilerin belirlenmesi amacyla Trkiye Barolar Birlii tarafndan adaylarn bildirildii tarihten itibaren on gn iinde Birlik tarafndan belirlenen yer ve zamanda baro bakanlar tarafndan seim yaplr. Her bir baro bakannn bir oy kullanabilecei bu seimde, en fazla oy alan drt aday ye seilmi saylr.

(2) Genel Kurul yeleri drt yl iin seilir. Sresi dolan ye yeniden seilebilir. yeliin herhangi bir nedenle sona ermesi hlinde, bu yenin kalan sresini tamamlamak zere ayn kontenjandan seim yaplr.

Genel Kurulun grevleri ve alma usul

MADDE 7 (1) Genel Kurulun grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu yeleri ile denetileri semek.

b) Ynetim Kurulu faaliyet raporu ve bilanosu ile Deneti raporunu inceleyip Ynetim Kurulunun ibras hakknda karar vermek.

c) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan, tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemlerine ilikin uygulanacak kurallar ile Merkezin ileyiine ilikin usul ve esaslar ieren dzenlemeleri ve bteyi inceleyip onaylamak.

) Genel Kurul, Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu yeleri ile denetilerin huzur hakk, cret ve masraflarn belirlemek.

(2) Genel Kurul ylda bir kez ekim aynda toplanr. Ynetim Kurulu Bakan veya Deneti, gerektii takdirde Genel Kurulu toplantya arabilir.

(3) Genel Kurul, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve toplantya katlanlarn salt ounluuyla karar alr.

Ynetim Kurulu ve alma usul

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu, Genel Kurulun kendi yeleri arasndan drt yl iin setii be asl ve drt yedek yeden oluur. Sresi dolan Ynetim Kurulu yeleri yeniden seilebilir. En az asl ve iki yedek yenin hukuk fakltesi mezunu olmas zorunludur. Ynetim Kurulu, hukuk fakltesi mezunu yeleri arasndan bir Bakan seer.

(2) Ynetim Kurulu en az yenin katlmyla toplanr ve ye tamsaysnn salt ounluu ile karar alr. Ynetim Kurulu, toplantlarn elektronik ortamda da yapabilir.

(3) Ynetim Kurulu yeliinin herhangi bir sebeple sona ermesi hlinde, birinci fkra nazara alnarak seimle belirlenen sraya gre yedek ye kalan sreyi tamamlar.

(4) Ynetim Kurulu yelerinin grevi, yeni Ynetim Kurulu oluuncaya kadar devam eder.

(5) Toplantlara mazeretsiz olarak art arda iki kez veya bir yl iinde kez katlmayan Ynetim Kurulu yesinin grevi kendiliinden sona erer.

Ynetim Kurulu ve Bakann grevleri

MADDE 9 (1) Merkezin icra organ olan Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemlerine ilikin uygulanacak kurallar ile Merkezin ileyiine ilikin usul ve esaslar ieren dzenleme taslaklarn hazrlayp Danma Kurulunun grn aldktan sonra Genel Kurulun onayna sunmak.

b) Bilano ve faaliyet raporunu hazrlayp Genel Kurulun ibrasna sunmak.

c) Gelecek yla ait bteyi hazrlayp Genel Kurulun onayna sunmak.

) Hakem cret ve Merkez hizmet bedel tarifelerini hazrlayarak Genel Kurulun onayna sunmak.

(2) Merkezin idare ve temsili Bakana aittir. Bakan, yokluunda grevlerini yapmak zere bir Ynetim Kurulu yesini grevlendirir.

Deneti

MADDE 10 (1) Genel Kurul, yeleri arasndan ya da dardan ten fazla olmamak zere bir veya birden fazla kiiyi drt yl iin deneti olarak seer. Denetinin grevinin herhangi bir sebeple sona ermesi hlinde kalan sreyi tamamlamak zere bir yedek deneti seilir.

(2) Deneti, Ynetim Kurulunun yllk faaliyetlerini denetleyerek Genel Kurula sunmak zere bir rapor hazrlar. Birden fazla deneti bulunmas hlinde rapor mtereken hazrlanr.

Danma Kurulu

MADDE 11 (1) Danma Kurulu, Merkezin amalar erevesinde bilgi ve grlerinden yararlanlmak zere tahkim veya alternatif uyumazlk zm yntemleri konusunda en az be yllk tecrbeye sahip on be yeden oluur. Danma Kurulu yeleri, Ynetim Kurulunun teklifi zerine Genel Kurul tarafndan drt yl iin seilir.

(2) Ynetim Kurulu, gerekli grd hllerde Danma Kurulunun grne bavurur.

(3) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun ars zerine ylda en az bir kez toplanr ve grne bavurulan konularda rapor hazrlayarak Ynetim Kuruluna sunar.

Mill Tahkim Divan ve Milletleraras Tahkim Divan

MADDE 12 (1) Merkez bnyesinde ayr ayr Mill Tahkim Divan ve Milletleraras Tahkim Divan oluturulur. Tahkim divanlarnda, Ynetim Kurulu Bakan ve Genel Sekreter doal ye olup, ayrca Ynetim Kurulu tarafndan mesleinde en az on yl tecrbeye sahip hukukular arasndan seilecek er ye yer alr. Ynetim Kurulu tarafndan seilen Tahkim Divan yelerinin grev sresi be yldr.

(2) Tahkim Divan bakanlar, Divan yeleri tarafndan ye tam saysnn salt ounluuyla seilir.

(3) Tahkim Divan, Divan Bakannn bakanlnda en az yenin katlmyla toplanr ve toplantya katlanlarn ounluuyla karar alr; oylarn eitlii hlinde Divan Bakannn oyu dorultusunda karar alnm saylr. Tahkim Divan kararlarna kar taraflar kararn kendilerine tebliinden itibaren bir hafta iinde karar veren Divana itiraz edebilir. tiraz zerine verilen karar kesindir.

(4) Tahkim Divan, toplantlarn elektronik ortamda da yapabilir ve karar alabilir.

(5) Tahkim Divan yeliinin herhangi bir sebeple sona ermesi hlinde, bu yenin grev sresini tamamlamak zere yeni ye seilir.

(6) Tahkim Divan, Merkezin belirledii Tahkim kurallarnda ngrlen grevleri yerine getirir.

Genel Sekreterlik

MADDE 13 (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs ve yeteri kadar personelden oluur.

(2) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardmcs mesleinde en az on yl tecrbeye sahip hukukular arasndan Ynetim Kurulu tarafndan seilir.

(3) Merkezde tahkim yarglamasna ilikin iler ile dier ileri grmek zere Genel Sekreterin nezaretinde yeteri kadar bro personeli altrlr.

(4) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardmcs, tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemlerine ilikin uygulanacak kurallar ile Merkezin ileyiine ilikin usul ve esaslar ieren dzenlemelerde belirlenen grevleri yerine getirir ve Merkezin idari ilerinin yrtlmesinden sorumludur.

(5) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs ve bro personeli 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine tabidir.

Yasakllk ve gizlilik

MADDE 14 (1) Danma Kurulu yeleri dndaki Merkez organlarnn yeleri ile alanlar, grev sreleri boyunca Merkez bnyesinde hakemlik veya arabuluculuk yapamazlar. Ancak, taraflarn anlamalaryla bu kiilerin hakemlik veya arabuluculuk yapmas mmkndr.

(2) Merkez organlarnn yeleri ile alanlar, grevleri dolaysyla renecei srlar ile taraflar ve nc kiilere ait her trl bilgileri, grevleri sona erse dahi hibir kii ve kurulua aklayamaz, kendisi veya bakas yararna kullanamaz; taraflarn yazl izni olmakszn grevi gerei edindii bilgi ve belgelere dayanarak beyan ve yaynlarda bulunamaz.

Merkezin gelir ve giderleri

MADDE 15 (1) Merkezin gelirleri aadaki kaynaklardan oluur:

a) Merkez tarafndan cretli olarak sunulan hizmetler karlnda elde edilecek gelirler

b) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanan ve Genel Kurul tarafndan tasdik edilen btenin gelirlerle karlanamayan ksm iin temsilci says esas alnarak belirlenen orana gre, baroya kaytl avukatlar arasndan seilen yeler iin Trkiye Barolar Birliince, dier yeler iin temsilci seen kurulularca tahsis edilen paylar

(2) Birinci fkrann (b) bendi hkm Adalet Bakanl ve Yksekretim Kurulu tarafndan seilecek yeler iin uygulanmaz.

(3) Merkez, grevlerinin ifas iin gereken harcamalar yapma yetkisine sahiptir.

Uygulanacak hkmler

MADDE 16 (1) Bu Kanunda hkm bulunmayan hllerde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Meden Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayl Dernekler Kanunu hkmleri uygulanr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren Merkezin Ynetim Kurulu oluturuluncaya kadar geecek sre iindeki tm destek hizmetleri Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii tarafndan yrtlr.

(2) Bu Kanunun 6 nc maddesinde belirtilen kurum ve kurulularca, Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren iki ay iinde Merkezin Genel Kurulunda grev yapacak temsilciler Trkiye Odalar ve Borsalar Birliine bildirilir. Temsilcilerin bildirilmesinden itibaren iki ay iinde Genel Kurul ilk toplantsn yapar. Genel Kurulun ilk toplant tarihi, Genel Kurul yeleri bakmndan drt yllk grev sresinin balangc olarak kabul edilir.

(3) Tahkim ve alternatif uyumazlk zm yntemlerine ilikin uygulanacak kurallar ile Merkezin ileyiine ilikin usul ve esaslar ieren dzenlemeler, Ynetim Kurulunun seilmesinden itibaren alt ay iinde Merkez tarafndan hazrlanr ve yrrle konulur.

(4) Merkezin faaliyetlerini yrtebilmesi iin ilk iki yl btesi Babakanlk btesinden karlanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Kanun 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

28/11/2014