28 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29189

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI LSANS YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki tanm eklenmitir.

34. Bayilik tekilat: Bayilere akaryakt sat ve ikmal faaliyeti gerekletirmek iin datclarca en az be bayiden mteekkil olmak zere oluturulan yapy,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesine drdnc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

Mevzuata aykr olarak zel Tketim Vergisiz (TVsiz) satlardan dolay, Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve/veya beinci fkralar uyarnca lisans iptal edilen tzel kiiye, lisans iptaline konu fiilin ilendii tarihte bu tzel kiilikte dorudan veya dolayl yzde ondan fazla paya sahip ortaklara, ynetim kurulu bakan ve yeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kiiler, lisans bavurusu yapan tzel kiiliklerde dorudan veya dolayl pay sahibi olamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin altnc fkrasna (f) bendinden sonra gelmek zere (g) bendi eklenmitir.

g) Datc ve ihrakiye teslimi lisans sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik gce sahip olmas, bu kapsamda, datc ve ihrakiye teslimi lisans bavurularnda, tzel kii ve tzel kiilikte yzde on ve zerinde (halka ak irketlerde yzde be ve zerinde) dorudan veya dolayl pay sahibi olan;

1) Tzel kiiler iin; bamsz denetimden gemi veya vergi dairelerince tasdiklenmi, son yla ait bilano ve gelir tablolarnn asl veya noter onayl suretlerinin (lisans sahibi tzel kiinin yeni kurulmu olmas halinde, kurulu bilanosunun) ve faaliyetlerinde kullanlan tesislere ilikin bilgileri ieren beyann,

2) Gerek kiiler iin; vergi dairelerince tasdiklenmi son yla ait gelir vergisi beyannameleri, tapu kaytlar, banka ve arac kurum hesap bilgileri ve faaliyetlerinde kullanlan tesislere ilikin bilgileri ieren beyann,

Kuruma ibraz edilmesi,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

a) Bayilik tekilat oluturulmas sonras lisansnda yer alan alt balk kapsamndaki akaryaktlarla snrl olmak zere, akaryakt ithalat yaplmas,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkrasnn (o) ve (p) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (r) bendi eklenmitir.

o) Bayilik szlemelerinin;

1) Datc tarafndan bayiye gnderilen noter onayl tek tarafl fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde ihbarnamenin bir ay ierisinde Kuruma bildirilmesi,

2) Bayi tarafndan datcya gnderilen noter onayl tek tarafl fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebell tarihinden itibaren bir ay ierisinde ilgili ihbarname ile birlikte Kuruma bildirilmesi,

3) Karlkl fesih protokol ile sona erdirilmesi halinde protokol tarihinden itibaren bir ay ierisinde fesih protokol ile birlikte Kuruma bildirilmesi,

4) Dier sona erme hallerinde ise sona erme tarihinden itibaren en ge iki ay ierisinde, sona erme tarihi aka belirtilmek suretiyle, gerekeli olarak ve varsa sona ermeye ilikin belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi,

p) Lisanslarnn devam sresince, tescilli markasn veya bu markann kullanm hakkn, yine 4 ve 37 emtia kodlarn ieren tescil edilmi yeni bir marka ile deitirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, nc ahslara devredilmemesi,

r) Lisansnn yrrle girdii tarihten itibaren en ge alt ay ierisinde bayilik tekilat oluturulmas,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi yrrlkten kaldrlm ve (i) bendi eklenmitir.

(i) Bayilik faaliyetinin hakl ve mcbir sebepler hari, alt aydan uzun sreli durdurulmamas

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesine altnc fkradan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

zel Tketim Vergisiz (TVsiz) satlarda, temin ve sat arasnda mutabakatszlk tespiti halinde satn mevzuata uygun olarak gerekletii belirleninceye kadar lisans sahibinin TVsiz akaryakt temini Kurum tarafndan geici olarak durdurulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 17 Bu maddenin yrrle girdii tarihte datc lisans sahibi olan kiiler en ge alt ay ierisinde bayilik tekilat oluturmak ile ykmldr.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.