28 Kasm 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29189

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

SALIK BAKANLII VE BALI KURULULARI PERSONELNE

EK DEME YAPILMASINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Salk Bakanlna bal l Salk Mdrlkleri ve bal birimlerinde grev yapan personele, Trkiye Halk Sal Kurumuna bal merkez laboratuvarlar, Halk Sal Mdrlkleri ve bal birimlerinde grev yapan personele, Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda salk ve yardmc salk hizmetleri ile teknik hizmetler snfnda fiilen grev yapan personele Bakanlka belirlenen hizmet sunum artlar ve kriterleri dikkate alnmak suretiyle, personelin unvan, grevi, alma artlar ve sresi, hizmete katks, performans, eitim, retim, inceleme ve aratrma faaliyetleri gibi unsurlar esas alnarak, dner sermayeden yaplacak ek demenin oran, usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, l Salk Mdrlkleri ve bal birimlerinde, Trkiye Halk Sal Kurumuna bal merkez laboratuvarlar, Halk Sal Mdrlkleri ve bal birimlerinde grevli olan memurlar, szlemeli personeli, aktan vekil olarak atananlar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 38 inci maddesine gre salk kurum ve kurulularnda grevlendirilen personeli, dier kamu kurum ve kurulularnn kadrolarnda bulunan ve haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin grevlendirilen salk personeli ile dier kamu kurum ve kurulularnn kadrolarnda bulunan ve belirli bir sre iin grevlendirilen salk personelini ve Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarnda fiilen grev yapan salk ve yardmc salk hizmetleri ile teknik hizmetler snfnda bulunan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayl Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar le Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakknda Kanunun 5 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Aktif allan gn katsays: O dnem iindeki toplam gn saysndan allmayan gnlerin karlmas sonucu bulunan allan gn saysnn, o dnem iindeki toplam gn saysna blnmesi sonucu bulunan katsayy,

b) Analiz ve kontrol laboratuvarlar: Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar Dairesi Bakanl bnyesinde bulunan laboratuvarlar,

c) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar birim performans puan ortalamas: Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar iin tespit edilen birim performans puanlarnn, birim performans puan tespit edilen laboratuvar saysna blnmesi ile bulunan puan,

) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar toplam puan: Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda alan btn personelin net performans puanlarnn toplamn,

d) Bal kurulu: Trkiye Halk Sal Kurumunu, Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumunu,

e) Bakanlk: Salk Bakanln,

f) Bilimsel alma destek puan: l Salk Mdrl ve bal birimlerinde, Trkiye Halk Sal Kurumuna bal merkez laboratuvarlar, Halk Sal Mdrlkleri ile bal birimlerinde ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarnda grev yapan personele Ek-5 sayl tabloda yer alan bilimsel almalar belgelemesi ve ilgili kurumlar tarafndan oluturulan komisyon tarafndan onaylanmas halinde onay takip eden 2 ay sreyle verilen ve ayn listede yer alan bilimsel almalara karlk gelen puan,

g) Birim performans kriterleri: Bakanlk tarafndan l Salk Mdrl ve bal birimleri iin, Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan merkez laboratuvarlar ile Halk Sal Mdrl ve bal birimleri iin Maliye Bakanlnn uygun gr alnarak belirlenen kriterleri, Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu iin ise Ek-7 sayl tabloda yer alan kriterleri,

) Birim performans puan: l Salk Mdrl ve bal birimleri, Halk Sal Mdrl ve bal birimleri ile merkez laboratuvarlar ve Analiz ve Kontrol Laboratuvar iin belirlenen kriterler erevesinde tespit edilen ve personele denecek ek demenin hesaplanmasnda kullanlacak olan (0) ile (20.000) arasnda deien puan,

h) allmayan gnler: Resmi tatil gnleri, nbet izinleri ve grevin yaplmas esnasnda meydana gelebilecek yaralanma ve hastalk halinin salk raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanlan hastalk izin sreleri hari olmak zere tm allmayan gnleri,

) Dnem ek deme katsays: Halk sal mdrl iin 10 uncu maddeye gre, l Salk Mdrl iin 16 nc maddeye gre tespit edilen datlacak dner sermaye miktarnn il toplam puanna, merkez laboratuvarlar iin 10 uncu maddeye gre tespit edilen datlacak dner sermaye miktarnn merkez laboratuvarlar toplam puanna blnmesi sonucu, Analiz ve Kontrol Laboratuvar iin ise 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca ayrlan paydan Analiz ve Kontrol Laboratuvar iin ayrlan tutardan o aya ilikin datlabilecek tutarn Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar toplam puanna blnerek bulunan katsayy,

i) Ek deme matrah: Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan her bir personelin ek deme matrahnn tespitinde, o personelin bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplamn,

j) Ek puan: Bu Ynetmelikte geen ek puanlarn toplamn,

k) Geici veya resen grevlendirme: Personele, asl grev yeri dnda Bakanlk, bal kurulular veya ilgili mlk amirlike verilen sreli ve geici grevleri,

l) Halk Sal Mdrl: Trkiye Halk Sal Kurumuna bal olarak faaliyet gstermek zere her ilde kurulan Halk Sal Mdrlklerini,

m) Halk Sal Mdrl birimleri: Halk Sal Mdrl ile mdrle bal olarak hizmet veren entegre ile hastaneleri, toplum sal merkezleri ve halk sal laboratuvarlarn,

n) Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamas: Halk Sal Mdrl ve bal birimleri iin tespit edilen birim performans puanlarnn, birim performans puan tespit edilen birim saysna blnmesi ile bulunan puan,

o) Halk Sal Mdrl il toplam puan: Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde alan btn personelin net performans puanlarnn toplamn,

) Hazine pay: 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi uyarnca belirlenecek oran zerinden l Salk Mdrl, Halk Sal Mdrl ve merkez laboratuvarlar tarafndan elde edilen gayrisafi hslattan, genel bteye irat kaydedilmek zere ilgili muhasebe birimlerine yatrlan tutar,

p) Hizmet alan-kadro unvan katsays: Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personel ile merkez laboratuvarlar iin Ek-2, l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personel iin Ek-3 ve Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar iin ise Ek-4 sayl tabloda belirlenen katsayy,

r) kinci grev: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesinde saylan grevlilere asl grevlerinin yannda verilen grevleri,

s) l grubu: Toplam nfus byklne gre Ek-6 sayl tabloda yer alan illeri,

) l Salk Mdrl: Salk Bakanlna bal l Salk Mdrlklerini,

t) l Salk Mdrl birimleri: l Salk Mdrl ile mdrle bal olarak hizmet veren l ambulans komuta kontrol merkezi batabiplii, ile salk mdrl ve 112 acil salk hizmetleri istasyonu gibi birimleri,

u) l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas: l Salk Mdrl ve bal birimleri iin tespit edilen birim performans puanlarnn, birim performans puan tespit edilen birim saysna blnmesi ile bulunan puan,

) l Salk Mdrl il toplam puan: l Salk Mdrl ve bal birimlerinde alan btn personelin net performans puanlarnn toplamn,

v) Merkez laboratuvar: Trkiye Halk Sal Kurumu merkez tekilatna bal olarak faaliyet gsteren laboratuvarlar,

y) Merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas: Merkez laboratuvarlar iin tespit edilen performans puanlarnn, birim performans puan tespit edilen laboratuvar saysna blnmesi ile bulunan puan,

z) Merkez laboratuvarlar toplam puan: Merkez laboratuvarlarda alan btn personelin net performans puanlarnn toplamn,

aa) Net performans puan: Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan her personel iin 11 inci maddede, merkez laboratuvarlarda grev yapan personel iin ise 12 nci maddede, l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personel iin 17 nci maddede, Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda grev yapan personel iin ise 22 nci maddede yer alan esaslara gre hesaplanan puan,

bb) deme dnemi: Bir yl ierisinde dner sermaye ek demesinin yaplaca aylk dnemleri,

cc) Personel: Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan personeli,

) Tavan ek deme tutar: Personelin bir ayda alaca aylk (ek gsterge dahil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) toplamnn, bu Ynetmelie ekli Ek-1 sayl tabloda yer alan katsay ile arpm sonucu bulunan tutar,

ifade eder.

KNC BLM

Halk Sal Mdrl, Halk Sal Mdrlne Bal Birimler ile Merkez

Laboratuvarlarnda Ek deme Hesaplama Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 5 (1) Halk Sal Mdrl ve bal birimleri ile merkez laboratuvarlarda grevli personele yaplacak ek demeye ilikin temel esaslar aada belirtilmi olup, Halk Sal Mdrl ve bal birimleri ile merkez laboratuvarlarda grevli personele yaplacak ek demeye ilikin i ve ilemler Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan yrtlr.

a) Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinin, elde ettikleri gelirlerinin tamam Halk Sal Mdrlnn dner sermayesine gelir kaydedilir. Halk Sal Mdrl, o dnem elde ettii gelirden 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi gereince ayrlacak pay ile Hazine pay ayrldktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarn personele ek deme datmnda kullanabilir. Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personele yaplacak ek deme, Halk Sal Mdrlnn dner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlka kaynak aktarlmas hlinde aktarlan payn da eklenmesi sonucu oluan toplam tutardan karlanr.

b) Merkez laboratuvarlarn geliri Trkiye Halk Sal Kurumu merkez dner sermayesine gelir olarak kaydedilir. Trkiye Halk Sal Kurumu, merkez laboratuvarlarn o dnem elde ettii gelirlerinden 2828 sayl Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi gereince ayrlacak pay ile Hazine pay ayrldktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarn merkez laboratuvarlar personeline ek deme datmnda kullanabilir. Merkez laboratuvarlarnda grev yapan personele yaplacak ek deme, Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan oluturulan dner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlka kaynak aktarlmas hlinde aktarlan payn da eklenmesi sonucu oluan toplam tutardan karlanr. Merkez laboratuvarlarnda fiilen grev yapan personele, bu Ynetmelik kapsamnda ek deme yaplr.

c) Trkiye Halk Sal Kurumu tara tekilatndan Bakanlk tara tekilat veya bal kurulularn tara tekilat ile merkez laboratuvarlarna geici veya resen grevlendirilen personele, bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ek deme ile 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesinde belirlenen deme tutar ve 5 inci maddesinin ikinci fkrasna gre 27/6/1989 tarihli ve 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olmamak zere yaplacak demeler grevlendirildii yerden yaplr.

) Bakanlk merkez tekilat ile bal kurulularnn merkez tekilat kadrolarnda bulunan personelden merkez laboratuvarlar ile Halk Sal Mdrl ve bal birimlerine en az bir ay sreyle geici grevle grevlendirilen personele, geici olarak grev yapt mdrln/merkez laboratuvarnn dner sermayesinden ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirilen personele kadrosunun bulunduu merkez tekilatndan 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca ek deme yaplmaz.

d) Bakanlk ve Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tara tekilatnda veya Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda grev yapan personelin merkez laboratuvarlar, Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde geici veya resen grevlendirilmesi halinde personele, grev yapt merkez laboratuvarlar/mdrln dner sermayesinden ek deme yaplr. Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlne grevlendirilen personele kadrosunun bulunduu yerden ek deme yaplmaz.

e) Bakanlk veya Bakanlk bal kurulularnn merkez tekilatna grevlendirilen personel ile Cumhurbakan ve Babakann emrine grevlendirilen salk hizmetleri snfnda bulunan personele sre snr aranmakszn kadrosunun bulunduu Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas ve kendi hizmet alan kadro-unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

f) Kendi istei ile Bakanlk ve bal kurulular dndaki kurumlara geici grevlendirilen personele, bu Ynetmelik kapsamnda kadrosunun bulunduu yerden yalnzca 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olmamak zere ek deme yaplr.

g) Aile hekimlii ile ilikilendirilmemi olan ceza infaz kurumlarnda grevlendirilen personele grevlendirme sresince, kadrosunun bulunduu yerden kendi kadro unvan katsaylar esas alnarak ek deme yaplr.

) Bakanlka, Trkiye Halk Sal Kurumu veya Halk Sal Mdrlnce hizmet ii eitim kurslarna katlmas uygun grlen eiticilere bir yl iinde toplam ay gememek zere kadrosunun bulunduu yerden, Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ile kendi hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. ay gemesi halinde ise Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,25, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

h) Bakanlka zorunlu tutulan hizmet ii eitimlere Bakanlka, Trkiye Halk Sal Kurumu veya Halk Sal Mdrlnce katlmas uygun grlen personele bir yl iinde toplam ay gememek zere kadrosunun bulunduu yerden, Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ile kendi hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bakanlka zorunlu tutulan hizmet ii eitimlerin ay gemesi halinde ve Bakanlka zorunlu tutulmayan hizmet ii eitimlere Bakanlka, Trkiye Halk Sal Kurumu veya Halk Sal Mdrlnce katlmas uygun grlen personele ise Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,25, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

) Ylda en fazla defa grevlendirme suretiyle kendi alan ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katlan personele, sz konusu etkinliklerde geen gnleri allm olarak kabul edilerek, Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirmelerde allm kabul edilecek sre, bir takvim yl iinde toplam 15 gn geemez.

i) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanununun 18 inci maddesinin drdnc fkrasnn drdnc cmlesi uyarnca haftada bir gn izinli saylan ynetim kurulu yeleri ve ayn maddenin 5 inci fkrasnn nc cmlesi uyarnca haftada drt saat izinli saylan ile temsilcileri, izinli sayld bu srelerde Halk Sal Mdrl tarafndan Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas esas alnarak deerlendirilir.

j) Bu Ynetmelik kapsamnda denecek olan ek deme tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Bu Ynetmelik kapsamndaki szlemeli personele yaplacak ek demenin tutar, ayn birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali personel esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

k) Doal afet, sava, salgn hastalk, seferberlik, olaanst hllerde ve Bakanlk tarafndan belirlenen olaan d durumlarda, grevlendirme sresince personele kadrosunun bulunduu yerden, Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvarlar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ve kendi hizmet alan kadro-unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirilen personele her grevlendirme itibariyle ilk ay iin Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamasnn veya merkez laboratuvar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamasnn % 20si, ayn grevlendirmenin devam niteliindeki grevlendirmenin bir aydan fazla devam etmesi halinde takip eden aylar iin ise % 30u orannda ek puan verilir. nsani ve teknik yardm amacyla Bakanlka yurt dna grevlendirilen personele Halk Sal Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas, merkez laboratuvarlar tarafndan merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamas ve tabip/di tabipleri iin 1,50, uzman tabipler iin 1,80 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

l) Ek deme tutar, zelletirme kapsamnda naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi kapsamnda, 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayl Kanun kapsamnda ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda denen fark tazminat hesabna dhil edilir. Bakanlka devralnan personele denen ek deme tutar da, fark tazminat hesabna dhil edilir.

m) Halk Sal Mdrl ve bal birimleri ile merkez laboratuvarlarnda personelin yapt ie ilikin bilgi ve yetenei, iini dzenli ve kaliteli yapabilme, bamsz i yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen ii organize edebilme becerisi, kendini gelitirme gayreti, amir ve alma arkadalarna kar tutum ve davranlar, hizmet sunduu kesime kar tutum ve davranlar, birim tarafndan yaplan ilerin gelitirilmesine katks, iin gl ve riski gibi faktrler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, halk sal mdr veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum bakan yardmcsnn teklifi zerine dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personele, o dnem iin Halk Sal Mdrl/merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamasnn % 20sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukardaki kriterler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, halk sal mdr veya ilgili laboratuvardan sorumlu kurum bakan yardmcsnn gerekeli teklifi zerine, dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personelin o dnem iindeki net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn gemiyorsa, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan, eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan % 20 orannda kesinti yaplabilir. Bu hkm kapsamnda belirlenen personele verilecek ek puan ile yaplacak kesinti bir yl iinde ay gememek zere uygulanr.

n) Halk Sal Mdrlnde grev yapan personele Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir. Bu ek puan, Bakanlk merkez tekilatnda veya Bakanlk bal kurulularnn merkez tekilatnda grevlendirilen personel iin %10 olarak uygulanr.

o) Muayene ve kabul komisyonu yeleri iin Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 5i, ihale-satn alma komisyonu yelerine, o dnem eitim faaliyetlerinde grevli eiticilere, piyasa gzetimi ve denetimi yapan personele Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 10u, B tipi 112 acil salk hizmetleri istasyonlarnda alan personel hari olmak zere il merkezinde bulunan (merkez ileler dahil) Halk Sal Mdrlne bal birimlerde grev yapan personele Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 10u, merkez ileler hari olmak zere ilelerde bulunan birimlerde grev yapan personele Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i ve -1, -2, -3 ve -4 grubu olan illerin Halk Sal Mdrlerine Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 35i, -5 grubu olan illerin Halk Sal Mdrlerine Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 25i, -6 grubu olan illerin Halk Sal Mdrlerine Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 20si, -7 grubu olan illerin Halk Sal Mdrlerine Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir. Ancak, o dnem yukarda saylanlardan birden fazlasnda grev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

) Merkez laboratuvarlarnda grev yapan personele merkez laboratuvarlar birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir.

p) Bu Ynetmelik kapsamnda fiilen ek deme hesaplamalarn yapan personele Halk Sal Mdrl tarafndan Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 20si orannda ek puan verilir.

r) Kurumca oluturulan ortak salk ve gvenlik birimlerinde Halk Sal Kurumu adna iyeri hekimi ile i sal ve gvenlii uzman olarak grevlendirilen personel iin Halk Sal Mdrlklerince on iyeri ile anlama imzalanmas durumunda kadro unvan katsaylar % 5, onbir ile otuz arasndaki iyeri ile anlama imzalanmas durumunda % 10, otuzbir ile elli iyeri ile anlama imzalanmas durumunda % 15, ellibir ile yetmi arasndaki iyeri ile anlama imzalanmas durumunda % 20, yetmibir ile doksan iyeri ile anlama imzalanmas durumunda % 25, doksanbir ve zeri iyeri ile anlama imzalanmas durumunda ise % 30 orannda artrlr.

(2) Vekleten atanan veya ikinci grevle grevlendirilen personele;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk ve bal kurulular personelinden bir greve vekleten atananlara;

1) Vekletin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 86 nc maddesine istinaden yaplmas ve bu hususun onayda belirtilmi olmas,

2) Vekletin, mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili zel mevzuat uyarnca asaleten atanmada aranan tm artlar (asaleten atanmada snav art aranlan kadro veya grevler iin bu snavlara girebilme hakknn elde edilmi olmas dhil, 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Bal Kurulular Hizmet Birimlerinin Grevleri le alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 15 inci maddesine istinaden hazrlanan Ynergede ngrlen artlar hari) bir arada tamalar kaydyla,

veklet grevine balanld tarihten itibaren veklet ettikleri kadro veya grevler iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk ve bal kurulular personelinden 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesine gre ikinci grevle grevlendirilen personele; grevlendirmenin mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan yaplmas kaydyla, ikinci grev iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

c) Bu fkra uyarnca vekleten veya ikinci grevle grevlendirilen personele yaplacak ek demede, ek deme matrah olarak personelin asl kadrosuna ait bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplam esas alnr.

) Bakanlka veya Trkiye Halk Sal Kurumunca halk sal mdr, halk sal mdr yardmcs, ube mdr, entegre ile hastane bahekimi ile hastane mdr kadrolarndan bo olanlara grevlendirilen personele, grevine balad tarihten itibaren yrtt grev iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr. Bu fkra uyarnca grevlendirilen personele yaplacak ek demede, ek deme matrah olarak personelin asl kadrosuna ait bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplam esas alnr.

(3) Bakanlk ve bal kurulularnn kadro ve pozisyonlarna (dner sermaye dhil) atanan ve 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkras gereince dner sermaye gelirlerinden ek deme alan eitim grevlilerine en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dhil) %410u, uzman tabip, tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine %335i ve pratisyen tabip ve di tabiplerine ise %180i orannda, her ay herhangi bir katkya bal olmakszn dner sermaye gelirlerinden ek deme yaplr. Bu demeye hak kazanlmasnda ve denmesinde aylklara ilikin hkmler uygulanr. Bu Ynetmelik kapsamnda ek deme yaplmas halinde 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi uyarnca yaplan aylk ek deme tutar, Ynetmelik erevesinde ayn aya ilikin olarak yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir. 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi gerei yaplan ek demenin bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin olarak yaplacak ek demeden fazla olmas halinde aradaki fark geri alnmaz.

(4) Dier kamu kurum ve kurulularndan bu Ynetmelik kapsamnda yer alan merkez laboratuvarlar, Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde belirli bir sre iin salk personeli grevlendirilmesi halinde, sz konusu personele mdrln/merkez laboratuvarnn dner sermaye gelirlerinden aadaki ekilde ek deme yaplr.

a) Belirli sreyle grevlendirilen salk personeline, ilgili mevzuat uyarnca kadrolarnn bulunduu kurum veya kurulular tarafndan yaplan ilave demelerden faydalanmamalar kaydyla yaplacak ek demenin tutar, grevlendirildikleri birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali Bakanlk personeli esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

b) Haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin grevlendirilen salk personelinin aktif allan gn katsays, o dnem personelin grevlendirme sresince alt saatlerin toplamnn, o dnem mesai saatleri toplamna blnmesi suretiyle bulunur. Bu ekilde yaplacak ek demelerde salk personelinin asl kadrosunun bulunduu kurumdaki dner sermaye iletmesinden ayn aya ilikin yaplan demenin yan sra, grevlendirildii mdrln/merkez laboratuvarnn dner sermayesinden ayn aya ilikin yaplacak ek demenin toplam tutar sz konusu personelin tavan ek deme tutarn geemez.

(5) 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Bu fkra uyarnca personele her ay yaplacak ek deme net tutar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olamaz hkm uyarnca yaplacak demeler, tabip d personele herhangi bir katkya bal olmakszn aylklara ilikin hkmler uygulanmak suretiyle her ay aylklarla birlikte denir. Bu ekilde yaplan ek deme tutar, bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir.

Halk Sal Mdrl dner sermaye komisyonunun tekili

MADDE 6 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere her ilde dner sermaye komisyonu tekil edilir.

(2) Halk Salk Mdrl dner sermaye komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) Halk sal mdr,

b) Bir halk sal mdr yardmcs,

c) Destek hizmetler veya idar ve mal iler ube mdr,

) Bir halk sal laboratuvar sorumlusu,

d) Bir toplum sal merkezi sorumlu tabibi,

e) Bir tabip temsilcisi,

f) Salk hizmetleri snf personeli arasndan bir temsilci (tabip hari),

g) Teknik, yardmc veya genel idari hizmetler snflarn temsilen bir temsilci,

) Salk ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gsteren sendikalardan, Halk Sal Mdrl ile mdrle bal birimlerde en ok yeye sahip sendikann temsilcisi.

(3) kinci fkrann (), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar Mdrlke yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali ylsonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

(5) Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde en ok yeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin grev sresi, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan dzenlenen usul ve esaslara gre belirlenir.

Halk Sal Mdrl dner sermaye komisyonunun alma usul ve esaslar

MADDE 7 (1) l dner sermaye komisyonunun bakan halk sal mdrdr. Komisyon, bakann daveti zerine nceden belirlenmi toplant gndemine gre her ayn ilk haftas iinde ye saysnn en az 2/3 ounluu ile toplanr ve katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde, bakann oy verdii tarafn gr ynnde karar alnr. Komisyon, datlabilecek ek deme tutarn belirlerken, gelir-gider dengesi ile bor, alacak, nakit durumu, ihtiyalarn ve tahakkuk yaplan faturalara kurumlarca yaplabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarn gzetmekle ykml ve sorumludur. Komisyon kararlar, karar defterine yazlr ve toplantya katlan yelerce imzalanr. l dner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri halk sal mdr tarafndan belirlenen birim tarafndan yrtlr.

Merkez laboratuvarlar dner sermaye komisyonunun tekili

MADDE 8 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan dner sermaye komisyonu oluturulur.

(2) Merkez laboratuvarlar dner sermaye komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) Bnyesinde laboratuvar bulunan Bakan Yardmclar arasndan Kurum Bakan tarafndan belirlenen Kurum Bakan Yardmcs,

b) Dner sermaye ilemlerini yrten daire bakan,

c) Laboratuvarlardan sorumlu daire bakanlar,

) Laboratuvar sorumlular arasndan bir temsilci,

d) Laboratuvarlarda grev yapan tabip d personel arasndan iki temsilci,

e) Salk ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gsteren sendikalardan, merkez laboratuvarlarnda en ok yeye sahip sendikann temsilcisi.

(3) kinci fkrann () ve (d) bentlerinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar Trkiye Halk Sal Kurumunca yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali ylsonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

Merkez laboratuvarlar dner sermaye komisyonunun alma usul ve esaslar

MADDE 9 (1) Merkez laboratuvarlar dner sermaye komisyonu Kurum Bakan Yardmcsnn bakanlnda toplanr. Komisyon, bakann daveti zerine nceden belirlenmi toplant gndemine gre her ayn ilk haftas iinde ye saysnn en az 2/3 ounluu ile toplanr ve katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde, bakann oy verdii tarafn gr ynnde karar alnr. Komisyon, datlabilecek ek deme tutarn belirlerken, gelir-gider dengesi ile bor, alacak, nakit durumu, ihtiyalarn ve tahakkuk yaplan faturalara kurumlarca yaplabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarn gzetmekle ykml ve sorumludur. Komisyon kararlar, karar defterine yazlr ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Merkez laboratuvarlar dner sermaye komisyonunun sekretarya hizmetleri dner sermaye ilemlerini yrten daire bakanl tarafndan yrtlr.

Datlabilecek dner sermaye tutarnn belirlenmesi

MADDE 10 (1) Dner sermaye komisyonu, datlacak tutar (karar alnan tutar), o dnem elde ettii gelirden 2828 sayl Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi gereince ayrlacak pay ile Hazine pay ayrldktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklar zerinden belirler. Bu ekilde karar alnan tutar ile Bakanlka kaynak aktarlmas hlinde aktarlan payn da eklenmesi sonucu oluan tutarn toplam datlabilecek tutar olarak esas alnr.

Halk Sal Mdrl ve bal birimlerinde net performans puannn belirlenmesi

MADDE 11 (1) Halk sal mdrl ile halk sal mdrlne bal birimlerde grev yapan personelin net performans puan aadaki ekilde belirlenir.

a) Her dnem, birimlerin Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan belirlenen kriterlere gre birim performans puanlar belirlenir.

b) Birim performans puanlar toplam, performans puan hesaplanan birim saysna blnerek Halk Sal Mdrl il birim performans puan ortalamas bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde grev yapan personel, halk sal mdrl il birim performans puan ortalamas zerinden deerlendirilir.

) Net performans puanlarnn hesaplanmas aadaki ekilde yaplr;

1) Birim personeli net performans puan: Net performans puan = (birim performans puan x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde grev yapan personelin net performans puan: Net performans puan = (halk sal mdrl il birim performans puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

d) 10 uncu maddeye gre belirlenen datlabilecek ek deme tutar, halk sal mdrl il toplam puanna blnerek dnem ek deme katsays bulunur.

e) denecek net ek deme tutar, personelin net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan gelir vergisi ve damga vergisi dlerek denecek net ek deme tutar bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanlar Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan belirlenir.

Merkez laboratuvarlarda net performans puannn belirlenmesi

MADDE 12 (1) Merkez laboratuvarlarda grev yapan personelin net performans puan aadaki ekilde belirlenir.

a) Her dnem, merkez laboratuvarlarn Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan belirlenen kriterlere gre birim performans puanlar belirlenir.

b) Net performans puanlarnn hesaplanmas aadaki ekilde yaplr;

1) Merkez laboratuvar personeli net performans puan: Net performans puan = (Merkez laboratuvar birim performans puan x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

c) 10 uncu maddeye gre belirlenen datlabilecek ek deme tutar, merkez laboratuvarlar toplam puanna blnerek dnem ek deme katsays bulunur.

) denecek net ek deme tutar, personelin net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan gelir vergisi ve damga vergisi dlerek denecek net ek deme tutar bulunur.

d) Merkez laboratuvarlarnn birim performans kriterleri ve puanlar Trkiye Halk Sal Kurumu tarafndan belirlenir.

NC BLM

l Salk Mdrl ve Bal Birimlerinde Ek deme Hesaplama Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 13 (1) l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grevli personele yaplacak ek demeye ilikin temel esaslar aada belirtilmi olup, l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grevli personele yaplacak ek demeye ilikin i ve ilemler Bakanlk tarafndan yrtlr.

a) l Salk Mdrl ve bal birimlerinin, elde ettikleri gelirlerin tamam dner sermayeye gelir kaydedilir. l salk mdrl, o dnem elde ettii gelirden 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi gereince ayrlacak pay ile Hazine pay ayrldktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklarn personele ek deme datmnda kullanabilir. l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personele yaplacak ek deme, l Salk Mdrlnn dner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlka kaynak aktarlmas hlinde aktarlan payn da eklenmesi sonucu oluan toplam tutardan karlanr.

b) Bakanlk tara tekilatndan Bakanlk tara veya bal kurulularn tara tekilat ile merkez laboratuvarlarna geici veya resen grevlendirilen personele, bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ek deme ile 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesinde belirlenen deme tutar ve 5 inci maddesinin ikinci fkrasna gre 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olmamak zere yaplacak demeler grevlendirildii yerden yaplr.

c) Bakanlk merkez tekilat ile bal kurulularnn merkez tekilat kadrolarnda bulunan personelden l Salk Mdrl ve bal birimlerine en az bir ay sreyle geici grevle grevlendirilen personele, geici olarak grev yapt Mdrln dner sermayesinden ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirilenlere 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca ek deme yaplmaz.

) Trkiye Halk Sal Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumu tara tekilatnda veya Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda grev yapan personelin l Salk Mdrl ve bal birimlerinde geici veya resen grevlendirilmesi halinde personele, grev yapt Mdrln dner sermayesinden ek deme yaplr. Trkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrlne grevlendirilen personele kadrosunun bulunduu yerden ek deme yaplmaz.

d) Bakanlk veya Bakanlk bal kurulularnn merkez tekilatna grevlendirilen personel ile Cumhurbakan ve Babakann emrine grevlendirilen salk hizmetleri snfnda bulunan personele sre snr aranmakszn kadrosunun bulunduu l Salk Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamas ve kendi hizmet alan kadro-unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

e) Kendi istei ile Bakanlk ve bal kurulular dndaki kurumlara geici grevlendirilen personele, bu Ynetmelik kapsamnda kadrosunun bulunduu yerden yalnzca 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olmamak zere ek deme yaplr.

f) Bakanlka veya l Salk Mdrlnce hizmet ii eitim kurslarna katlmas uygun grlen eiticilere bir yl iinde toplam ay gememek zere kadrosunun bulunduu yerden, l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ile kendi hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. ay gemesi halinde ise l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,25, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

g) Bakanlka zorunlu tutulan hizmet ii eitimlere Bakanlka veya l Salk Mdrlnce katlmas uygun grlen personele bir yl iinde toplam ay gememek zere kadrosunun bulunduu yerden, l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ile kendi hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bakanlka zorunlu tutulan hizmet ii eitimlerin ay gemesi halinde ve Bakanlka zorunlu tutulmayan hizmet ii eitimlere Bakanlka veya l Salk Mdrlnce katlmas uygun grlen personele ise l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ve tabip ve di tabipleri iin 1,25, uzman tabipler iin 1,50 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

) Ylda en fazla defa grevlendirme suretiyle kendi alan ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katlan personele, sz konusu etkinliklerde geen gnleri allm olarak kabul edilerek, l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ve kendi hizmet alan kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirmelerde allm kabul edilecek sre, bir takvim yl iinde toplam 15 gn geemez.

h) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanununun 18 inci maddesinin drdnc fkrasnn drdnc cmlesi uyarnca haftada bir gn izinli saylan ynetim kurulu yeleri ve ayn maddenin 5 inci fkrasnn nc cmlesi uyarnca haftada drt saat izinli saylan ile temsilcileri, izinli sayld bu srelerde l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas esas alnarak deerlendirilir.

) Bu Ynetmelik kapsamnda denecek olan ek deme tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Bu Ynetmelik kapsamndaki szlemeli personele yaplacak ek demenin tutar, ayn birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali personel esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

i) Doal afet, sava, salgn hastalk, seferberlik olaanst hallerde ve Bakanlk tarafndan belirlenen olaan d durumlarda, grevlendirme sresince personele kadrosunun bulunduu yerden l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ve kendi hizmet alan kadro-unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirilen personele her grevlendirme itibariyle ilk ay iin l Salk Mdrl tarafndan il birim performans puan ortalamasnn % 20si, ayn grevlendirmenin devam niteliindeki grevlendirmenin bir aydan fazla devam etmesi halinde takip eden aylar iin ise % 30u orannda ek puan verilir. nsani ve teknik yardm amacyla Bakanlka yurtdna grevlendirilen personel ise l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas ve tabip/di tabipleri iin 1,50, uzman tabipler iin 1,80 kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr.

j) Ek deme tutar, zelletirme kapsamnda naklen tayin edilen personele 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi kapsamnda ve 5283 sayl Kanun kapsamnda ve 663 sayl Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda denen fark tazminat hesabna dhil edilir. Bakanlka devralnan personele denen ek deme tutar da, fark tazminat hesabna dhil edilir.

k) Personelin yapt ie ilikin bilgi ve yetenei, iini dzenli ve kaliteli yapabilme, bamsz i yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen ii organize edebilme becerisi, kendini gelitirme gayreti, amir ve alma arkadalarna kar tutum ve davranlar, hizmet sunduu kesime kar tutum ve davranlar, birim tarafndan yaplan ilerin gelitirilmesine katks, iin gl ve riski gibi faktrler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, l Salk Mdrnn teklifi zerine dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personele, o dnem iin l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 20sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukardaki kriterler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, l Salk Mdrnn gerekeli teklifi zerine, dner sermaye komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personelin o dnem iindeki net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn gemiyorsa, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan, eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan % 20 orannda kesinti yaplabilir. Bu hkm kapsamnda belirlenen personele verilecek ek puan ile yaplacak kesinti bir yl iinde ay gememek zere uygulanr.

l) l Salk Mdrlnde grev yapan personele l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir. Bu ek puan, Bakanlk merkez tekilatnda veya Bakanlk bal kurulularnn merkez tekilatnda grevlendirilen personel iin % 10 olarak uygulanr.

m) Muayene ve kabul komisyonu yeleri iin l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 5i, ihale-satn alma komisyonu yeleri, o dnem eitim faaliyetlerinde grevli eiticilere, piyasa gzetimi ve denetimi yapan personele, il birim performans ve kalite koordinatrlnde grevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde alan personel ile Bakanlka ngrlen almann raporlanmas ve l Salk Mdrlnce onaylanmas kaydyla blge koordinatr ve yardmclarna l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn %10u, il merkezinde bulunan (merkez ileler dahil) l Salk Mdrlne bal birimlerde grev yapan personele l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 10u, merkez ileler hari olmak zere ilelerde bulunan birimlerde grev yapan personele l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda, 112 acil salk hizmetlerinde alan personele l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 40 orannda ve -1, -2, -3 ve -4 grubu olan illerin l Salk Mdrlerine l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 35i, -5 grubu olan illerin l Salk Mdrlerine l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 25i, -6 grubu olan illerin l Salk Mdrlerine l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 20si ve -7 grubu olan illerin l Salk Mdrlerine l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir. Ancak, o dnem yukarda saylanlardan birden fazlasnda grev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

n) Bu Ynetmelik kapsamnda fiilen ek deme hesaplamalarn yapan personele l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamasnn % 20si orannda ek puan verilir.

(2) Vekleten atanan veya ikinci grevle grevlendirilen personele;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk ve bal kurulular personelinden bir greve vekleten atananlara;

1) Vekletin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 86 nc maddesine istinaden yaplmas ve bu hususun onayda belirtilmi olmas,

2) Vekletin, mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan verilmesi,

3) Vekillerin, genel ve ilgili zel mevzuat uyarnca asaleten atanmada aranan tm artlar (asaleten atanmada snav art aranlan kadro veya grevler iin bu snavlara girebilme hakknn elde edilmi olmas dhil, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl Tara Tekilat dari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartlar Ynetmeliinde ngrlen artlar hari) bir arada tamalar kaydyla,

veklet grevine balanld tarihten itibaren veklet ettikleri kadro veya grevler iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi Bakanlk ve bal kurulularn personelinden 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 88 inci maddesine gre ikinci grevle grevlendirilen personele, grevlendirmenin mterek karar ile atama yaplmas gereken kadro veya grevler iin Bakan, dier kadro veya grevler iin asili atamaya yetkili amir tarafndan yaplmas kaydyla, ikinci grev iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr.

c) Bu fkra uyarnca vekleten veya ikinci grevle grevlendirilen personele yaplacak ek demede, ek deme matrah olarak personelin asl kadrosuna ait bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplam esas alnr.

) Bakanlka il salk mdr, il salk mdr yardmcs, ile salk mdr ve ube mdr kadrolarndan bo olanlara grevlendirilen personele, grevine balad tarihten itibaren yrtt grev iin ngrlen Tavan Ek deme Katsays ile Hizmet Alan Kadro-Unvan Katsays esas alnmak suretiyle ek deme yaplr. Bu fkra uyarnca grevlendirilen personele yaplacak ek demede, ek deme matrah olarak personelin asl kadrosuna ait bir ayda alaca aylk (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) tutarnn toplam esas alnr.

(3) Bakanlk ve bal kurulularnn kadro ve pozisyonlarna (dner sermaye dhil) atanan ve 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkras gereince dner sermaye gelirlerinden ek deme alan eitim grevlilerine en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dhil) % 410u, uzman tabip, tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine % 335i ve pratisyen tabip ve di tabiplerine ise % 180i orannda, her ay herhangi bir katkya bal olmakszn dner sermaye gelirlerinden ek deme yaplr. Bu demeye hak kazanlmasnda ve denmesinde aylklara ilikin hkmler uygulanr. Bu Ynetmelik kapsamnda ek deme yaplmas halinde 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi uyarnca yaplan aylk ek deme tutar, ynetmelik erevesinde ayn aya ilikin olarak yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir. 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi gerei yaplan ek demenin bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin olarak yaplacak ek demeden fazla olmas halinde aradaki fark geri alnmaz.

(4) Dier kamu kurum ve kurulularndan bu Ynetmelik kapsamnda yer alan l Salk Mdrl ve bal birimlerinde belirli bir sre iin salk personeli grevlendirilmesi halinde, sz konusu personele l Salk Mdrlnn dner sermaye gelirlerinden aadaki ekilde ek deme yaplr.

a) Belirli sreyle grevlendirilen salk personeline, ilgili mevzuat uyarnca kadrolarnn bulunduu kurum veya kurulular tarafndan yaplan ilave demelerden faydalanmamalar kaydyla yaplacak ek demenin tutar, grevlendirildikleri birimde ayn unvanl kadroda alan ve hizmet yl ayn olan emsali Bakanlk personeli esas alnarak belirlenir ve bunlara yaplabilecek ek deme, hibir ekilde emsaline yaplabilecek tavan ek deme tutarn geemez.

b) Haftann belirli gn veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve iler iin grevlendirilen salk personelinin aktif allan gn katsays, o dnem personelin grevlendirme sresince alt saatlerin toplamnn, o dnem mesai saatleri toplamna blnmesi suretiyle bulunur. Bu ekilde yaplacak ek demelerde salk personelinin asl kadrosunun bulunduu kurumdaki dner sermaye iletmesinden ayn aya ilikin yaplan demenin yan sra, grevlendirildii l Salk Mdrlnn dner sermayesinden ayn aya ilikin yaplacak ek demenin toplam tutar sz konusu personelin tavan ek deme tutarn geemez.

(5) 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan Bu fkra uyarnca personele her ay yaplacak ek deme net tutar, 375 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarnca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibariyle belirlenmi olan ek deme net tutarndan az olamaz hkm uyarnca yaplacak demeler, tabip d personele her hangi bir katkya bal olmakszn aylklara ilikin hkmler uygulanmak suretiyle her ay aylklarla birlikte denir. Bu ekilde yaplan ek deme tutar, bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir.

l Salk Mdrl dner sermaye komisyonunun tekili

MADDE 14 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere her ilde l Salk Mdrl Dner Sermaye Komisyonu tekil edilir.

(2) l Salk Mdrl Dner Sermaye Komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) l Salk Mdr,

b) Acil Salk Hizmetleri ube Mdrl ve Ynetim Hizmetleri ube Mdrl veya dari ler ube Mdrl veya Tahakkuk ve Mali ler ube Mdrlnden sorumlu Salk Mdr Yardmclar,

c) Ynetim Hizmetleri ube Mdr veya dari ler ube Mdr veya Tahakkuk ve Mali ler ube Mdr,

) l Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Bahekimi,

d) Bir pratisyen tabip,

e) Salk hizmetleri snf (tabip hari) personel arasndan bir temsilci,

f) Teknik, yardmc veya genel idari hizmetler snflarn temsilen bir temsilci,

g) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan salk ve sosyal hizmetler kolunda faaliyet gsteren sendikalardan l Salk Mdrl ve bal birimlerinde en ok yeye sahip sendikann temsilcisi.

(3) kinci fkrann (d), (e) ve (f) bendinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar l Salk Mdrlnce yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali ylsonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

(5) l Salk Mdrl ve bal birimlerinde en ok yeye sahip sendika ve sendika temsilcisinin grev sresi, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan dzenlenen usul ve esaslara gre belirlenir.

l Salk Mdrl dner sermaye komisyonunun alma usul ve esaslar

MADDE 15 (1) Komisyonun bakan l Salk Mdrdr. Komisyon, bakann daveti zerine nceden belirlenmi toplant gndemine gre her ayn ilk haftas iinde ye saysnn en az 2/3 ounluu ile toplanr ve katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde, bakann oy verdii tarafn gr ynnde karar alnr. Komisyon, datlabilecek ek deme tutarn belirlerken, gelir-gider dengesi ile bor, alacak, nakit durumu, ihtiyalarn ve tahakkuk yaplan faturalara kurumlarca yaplabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarn gzetmekle ykml ve sorumludur. Komisyon kararlar, karar defterine yazlr ve toplantya katlan yelerce imzalanr. l Salk Mdrl dner sermaye komisyonunun sekreterya hizmetleri l Salk Mdr tarafndan belirlenen ube mdrl tarafndan yrtlr.

Datlabilecek dner sermaye tutarnn belirlenmesi

MADDE 16 (1) Dner sermaye komisyonu, datlacak tutar (karar alnan tutar), o dnem elde ettii gelirden 2828 sayl Kanunun 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (k) bendi gereince ayrlacak pay ile Hazine pay ayrldktan sonra kalan miktar ile nakit kaynaklar zerinden belirler. Bu ekilde karar alnan tutar ile Bakanlka kaynak aktarlmas hlinde aktarlan payn da eklenmesi sonucu oluan tutarn toplam datlabilecek tutar olarak esas alnr.

l Salk Mdrl ve bal birimlerinde net performans puannn belirlenmesi

MADDE 17 (1) l Salk Mdrl ve bal birimlerinde grev yapan personelin net performans puan aadaki ekilde belirlenir.

a) Her dnem, l Salk Mdrl ve bal birimlerinin Bakanlk tarafndan belirlenen kriterlere gre birim performans puanlar belirlenir.

b) Birim performans puanlar toplam, performans puan hesaplanan birim saysna blnerek il salk mdrl il birim performans puan ortalamas bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde grev yapan personel, l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas zerinden deerlendirilir.

) Net performans puanlarnn hesaplanmas aadaki ekilde yaplr;

1) Birim personeli net performans puan: Net performans puan = (birim performans puan x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen birimlerde grev yapan personelin net performans puan: Net performans puan = (l Salk Mdrl il birim performans puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

d) 16 nc maddeye gre belirlenen datlabilecek ek deme tutar, l Salk Mdrl il toplam puanna blnerek dnem ek deme katsays bulunur.

e) denecek net ek deme tutar, personelin net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan gelir vergisi ve damga vergisi dlerek denecek net ek deme tutar bulunur.

f) Performans kriteri belirlenecek birimler ile birim performans kriterleri ve puanlar Bakanlk tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda Ek deme Hesaplama Usul ve Esaslar

Temel esaslar

MADDE 18 (1) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda grevli personele yaplacak ek demeye ilikin i ve ilemler Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan yrtlr.

a) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarnda salk ve yardmc salk hizmetleri ile teknik hizmetler snf kadrolarna atanm olup fiilen grev yapan personele yaplacak ek deme Bakanlk dner sermaye hesabna aktarlan tutardan karlanr.

b) Ylda en fazla defa grevlendirme suretiyle kendi alan ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katlan personele, sz konusu etkinliklerde geen gnleri allm olarak kabul edilerek, laboratuvar birim performans puan ortalamas ve kendi kadro unvan katsays esas alnarak ek deme yaplr. Bu ekilde grevlendirmelerde allm kabul edilecek sre, bir takvim yl iinde toplam 15 gn geemez.

c) 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar ve Toplu Szleme Kanununun 18 inci maddesinin drdnc fkrasnn drdnc cmlesi uyarnca haftada bir gn izinli saylan ynetim kurulu yeleri ve ayn maddenin 5 inci fkrasnn nc cmlesi uyarnca haftada drt saat izinli saylan ile temsilcileri, izinli sayld bu srelerde, laboratuvar birim performans puan ortalamas esas alnarak deerlendirilir.

) Bu Ynetmelik kapsamnda denecek olan ek deme tutar, tavan ek deme tutarn geemez.

d) Ek deme tutar, zelletirme kapsamnda naklen tayin edilen personele 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi kapsamnda ve 5283 sayl Kanun kapsamnda ve 663 sayl Kanun Hkmnde Kararname kapsamnda denen fark tazminat hesabna dhil edilir. Bakanlka devralnan personele denen ek deme tutar da, fark tazminat hesabna dhil edilir.

e) Personelin yapt ie ilikin bilgi ve yetenei, iini dzenli ve kaliteli yapabilme, bamsz i yapabilme ve inisiyatif kullanabilme, verilen ii organize edebilme becerisi, kendini gelitirme gayreti, amir ve alma arkadalarna kar tutum ve davranlar, hizmet sunduu kesime kar tutum ve davranlar, birim tarafndan yaplan ilerin gelitirilmesine katks, iin gl ve riski gibi faktrler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, Laboratuvarlardan Sorumlu Kurum Bakan Yardmcsnn teklifi zerine ek deme komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personele, o dnem iin laboratuvar birim performans puan ortalamasnn % 20sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukardaki kriterler dikkate alnarak, alan personel saysnn % 5ini gememek kaydyla, laboratuvarlardan sorumlu kurum bakan yardmcsnn gerekeli teklifi zerine, ek deme komisyonunun 2/3 oy okluu ile belirlenen personelin o dnem iindeki net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn gemiyorsa, net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan, eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan % 20 orannda kesinti yaplabilir. Bu hkm kapsamnda belirlenen personele verilecek ek puan ile yaplacak kesinti bir yl iinde ay gememek zere uygulanr.

f) Analiz ve kontrol laboratuvarlarnda grev yapan personele laboratuvar birim performans puan ortalamasnn % 15i orannda ek puan verilir.

g) Muayene ve kabul komisyonu yeleri iin laboratuvar birim performans puan ortalamasnn % 5i, ihale-satn alma komisyonu yeleri, o dnem eitim faaliyetlerinde grevli eiticilere laboratuvar birim performans puan ortalamasnn % 10u orannda ek puan verilir. Ancak, o dnem yukarda saylanlardan birden fazlasnda grev yapan personele sadece bir kez ve fazla olan ek puan verilir.

(2) Bakanlk ve bal kurulularnn kadro ve pozisyonlarna (dner sermaye dhil) atanan ve 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fkras gereince dner sermaye gelirlerinden ek deme alan eitim grevlilerine en yksek Devlet memuru aylnn (ek gsterge dhil) %410u, uzman tabip, tpta uzmanlk mevzuatna gre uzman olanlar ile uzman di tabiplerine %335i, pratisyen tabip ve di tabiplerine ise %180i orannda, her ay herhangi bir katkya bal olmakszn dner sermaye gelirlerinden ek deme yaplr. Bu demeye hak kazanlmasnda ve denmesinde aylklara ilikin hkmler uygulanr. Bu Ynetmelik kapsamnda ek deme yaplmas halinde 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi uyarnca yaplan aylk ek deme tutar, ynetmelik erevesinde ayn aya ilikin olarak yaplacak ek deme tutarndan mahsup edilir. 209 sayl Kanunun Ek 3 nc maddesi gerei yaplan ek demenin bu Ynetmelik kapsamnda ayn aya ilikin olarak yaplacak ek demeden fazla olmas halinde aradaki fark geri alnmaz.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar ek deme komisyonunun tekili

MADDE 19 (1) Ynetmelik ile verilen grevleri yerine getirmek zere Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu tarafndan ek deme Komisyonu tekil edilir.

(2) la ve Tbbi Cihaz Kurumu Ek deme Komisyonu aadaki yelerden oluur:

a) Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Bakan Yardmcs.

b) Laboratuvarlardan Sorumlu Daire Bakan.

c) Laboratuvar sorumlular.

) Salk ve yardmc salk hizmetleri snf personelden bir temsilci.

d) Teknik hizmetler snf personelden bir temsilci.

(3) kinci fkrann () ve (d) bendinde belirtilen yeler, ilgili personelin kendi aralarnda yapacaklar seimle belirlenir ve ayrca birer yedek ye seilir. Seimin usul ve esaslar Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumunca yazl olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.

(4) Komisyonun seilmi yeleri mali ylsonuna kadar grev yaparlar. yelie tekrar seilmek mmkndr.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar ek deme komisyonunun alma usul ve esaslar

MADDE 20 (1) Komisyonun bakan Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Bakan Yardmcsdr. Komisyon, bakann daveti zerine nceden belirlenmi toplant gndemine gre her ayn ilk haftas iinde ye saysnn en az 2/3 ounluu ile toplanr ve katlanlarn oy okluu ile karar alr. Oylarda eitlik olmas halinde, bakann oy verdii tarafn gr ynnde karar alnr. Komisyon, datlabilecek ek deme tutarn belirlerken, Bakanlk ve bal kurulularn tara tekilatnda yaplan ek demeler, Bakanlk merkez payndan aktarlacak tutar ve hizmet sunum artlarn deerlendirerek dnem ek deme katsaysn belirler ve laboratuvarlarn birim performans puanlarn da deerlendirilir. Komisyon kararlar, karar defterine yazlr ve toplantya katlan yelerce imzalanr. Analiz ve Kontrol laboratuvarlar komisyonunun sekretarya hizmetleri laboratuvarlardan sorumlu daire bakanl tarafndan yrtlr.

Datlabilecek ek deme tutarnn belirlenmesi

MADDE 21 (1) 209 sayl Kanunun 5 inci maddesinin drdnc fkras uyarnca ayrlan paydan Analiz ve Kontrol Laboratuvar iin ayrlan tutardan o aya ilikin datlabilecek tutar 20 nci madde uyarnca belirlenir.

Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar net performans puannn belirlenmesi

MADDE 22 (1) Analiz ve Kontrol Laboratuvarlar grev yapan personelin net performans puan aadaki ekilde belirlenir.

a) Her dnem, laboratuvarlarn Kurum tarafndan belirlenen kriterlere gre birim performans puanlar belirlenir.

b) Laboratuvar birim performans puanlar toplam, performans puan hesaplanan laboratuvar saysna blnerek laboratuvar birim performans puan ortalamas bulunur.

c) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda grev yapan personel, laboratuvar birim performans puan ortalamas zerinden deerlendirilir.

) Net performans puanlarnn hesaplanmas aadaki ekilde yaplr;

1) Laboratuvar personeli net performans puan: Net performans puan = (laboratuvar birim performans puan x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

2) Birim performans kriteri belirlenmeyen laboratuvarlarda grev yapan personelin net performans puan: Net performans puan = (Laboratuvar birim performans puan ortalamas x hizmet alan kadro-unvan katsays x aktif allan gn katsays) + (ek puan x aktif allan gn katsays) + (bilimsel alma destek puan).

d) denecek net ek deme tutar, personelin net performans puannn dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu bulunur. Personelin net performans puannn, dnem ek deme katsays ile arpm sonucu bulunan tutar, tavan ek deme tutarn geemez. Eer geiyorsa tavan ek deme tutarndan gelir vergisi ve damga vergisi dlerek denecek net ek deme tutar bulunur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ek deme zaman

MADDE 23 (1) Ek deme, aylk dnemler halinde yaplr. Dner sermaye komisyonunca datlmasna karar verilen ek deme tutar, o dnemin bitiminden sonraki yirmi gn iinde hak sahiplerine denir. Ancak, dner sermaye gelirlerinin tahsiltnda gecikme olmas halinde ilgili deme dnemini takip eden altnc ayn sonunu amamak artyla tahsilat yapld zaman deme yaplabilir.

Ek deme yaplmayacak personel

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda olmayan personele ek deme yaplamaz.

Kanuni kesintiler

MADDE 25 (1) Ek demeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha nce denen aylk ve dner sermaye ek demelerine ilikin sregelen gelir vergisi matrah da dikkate alnarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yaplr.

Yrrlkten kaldrlan Ynetmelik

MADDE 26 (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Bakanl ve Bal Kurulularn Tara Tekilatnda Grevli Personele Ek deme Yaplmasna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmeliin;

a) Trkiye la ve Tbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarna ilikin hkmleri 18/1/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere,

b) Dier hkmleri ise 1/12/2014 tarihinden geerli olmak zere,

yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri