27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No : 8462

Karar Tarihi : 12/11/2014

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

1- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin “Sözleşmeli üretim yapılacak işletmenin çiftçi kayıt sistemine ve/veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olması şartı aranır. Sözleşmeli olarak tütün üretip satmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu kayıtlara göre tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir.” şeklinde değiştirilmesine,

2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin “Sözleşmenin Sınıflandırma ve Nevi Tanımları başlıklı 8 inci maddesi ile Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesine alıcılar tarafından yazılacak hususların bu amaçla ayrılan boşluklara sığmaması halinde, sözleşmenin bu maddelerinde belirtilmek kaydıyla Tip Sözleşmeye ek yapılabilir. Sözleşmenin Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde ve bu amaçla düzenlenen eklerde bu sözleşmenin diğer hükümlerini geçersiz kılacak veya bu hükümlerle çelişecek ifadelere yer verilmesi durumunda bu ifadeler geçersiz olacaktır.” şeklinde değiştirilmesine,

3- Aynı Kararın 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 5 inci madde olarak “5- Taraflar arasında mutabakata varılarak, tütün üretiminin organik tarım faaliyetleri esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına uygun olarak yapılması halinde bu durum sözleşmenin Özel Hükümler başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilecektir.” şeklinde ibarenin eklenmesine ve mevcut 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerin teselsül ettirilmesine,

4- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 1 inci maddesinin (A) bendinin “Alıcı: ………………………………………. adresinde, vergi numarası ……… olan ………. unvanlı  …./…./........ gün …..... sayılı Tütün Ticareti Yetki Belgesi sahibi firma bundan böyle ALICI olarak belirtilecektir.” şeklinde değiştirilmesine,

5- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 3 üncü maddesinin (C) bendindeki “don,” ibaresinden sonra gelmek üzere “dolu,” ibaresinin eklenmesine,

6- Aynı Kararın ekinde yer alan tip sözleşmenin 10 uncu maddesinin başlığı ile birlikte “SON HÜKÜMLER A) ÜRETİCİ’nin ürün bedelini tam olarak aldığı tarihte bu sözleşmenin geçerliliği sona erer. B) İşbu sözleşme ALICI ile ÜRETİCİ arasında; bir nüshası ALICI, bir nüshası ÜRETİCİ ve bir nüshası da mayıs ayının onbeşinci günü sonuna kadar ALICI tarafından Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilmek üzere 3 nüsha olarak düzenlenip taraflarca imza altına alınmıştır.” şeklinde değiştirilmesine,

7- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

karar vermiştir.