27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/49)

MADDE 1 – 9/3/2014 tarihli ve 28936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2014/9)’nin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında geçen “edememeleri durumunda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Şirket tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak oluşturulan borç listesi Bankaya yazılı olarak bildirilir.” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada geçen “Bankadan yapacağı” ibaresi “Bankadan yaptığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/3/2014

28936

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/8/2014

29104