27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3-n MADDESİ KAPSAMINDA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BAZI BAĞLI KURULUŞLARINCA

YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2011 tarihli ve 27927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4 – Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/5/2011

27927