27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik,” ifadesinden sonra gelmek üzere “10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, bu toplantıda encümene üye seçimi, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plan ve bütçe komisyonuyla imar ve bayındırlık komisyonu, büyükşehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonlarına ve gerekli görülmesi halinde diğer komisyonlara üye seçimi yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “gibi” ifadesinden sonra gelmek üzere “, bu maddenin son fıkrasında belirtilen usul dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar

Madde 7/A – Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “de” bağlacı yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “belediye” ibaresi “belediyeye” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Meclis üyeliğinin sona ermesi

Madde 9/A - Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Meclisin feshi

Madde 14/A - Belediye meclisi, kendisine Kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye uğratırsa ya da görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa, belediye meclisinin feshi için Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir.” cümlesi eklenmiş, mevcut üçüncü cümlesinin başındaki “Bu durumda” ifadesi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Büyükşehir ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “komisyonunun” ifadesinden sonra gelmek üzere “, büyükşehir belediyelerinde ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor ile ulaşım komisyonunun” ibaresi ile ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Meclis başkanı ile belediye başkan yardımcıları komisyonlarda üye olarak yer alamazlar.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.