27 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29188

TBMM KARARI

HUDUT, ŞÜMUL, MİKTAR VE ZAMANI HÜKÜMETÇE TAKDİR VE TESPİT EDİLMEK ÜZERE,

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, AVRUPA BİRLİĞİNİN ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ VE

MALİ’DE İCRA ETTİĞİ HAREKÂT VE MİSYONLAR KAPSAMINDA YURT DIŞINA

GÖNDERİLMESİ VE HÜKÜMET TARAFINDAN VERİLECEK İZİN VE

BELİRLENECEK ESASLAR ÇERÇEVESİNDE BU KUVVETLERİN

KULLANILMASI İÇİN HÜKÜMETE ANAYASANIN

92’NCİ MADDESİ UYARINCA BİR YIL

SÜREYLE İZİN VERİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1076                                                                                            Karar Tarihi: 20.11.2014

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletler Şartının VII. Bölümü kapsamında 28/1/2014 tarihinde aldığı 2134 (2014) sayılı Kararının verdiği yetki temelinde, Orta Afrika Cumhuriyetinde istikrarın yeniden tesisine ve siyasi geçiş sürecinin desteklenmesine matuf çabalara katkıda bulunmak maksadıyla “EUFOR RCA” adı altında bir askerî harekât icra etmeye karar vermiş ve söz konusu harekâta katkıda bulunma hususunda ülkemize davette bulunmuştur. Bu davete ilişkin olarak ülkemizin, Bangui’de konuşlu Kuvvet Karargahına bir personel katkısı ile stratejik havayolu ulaştırması desteği sağlaması öngörülmektedir.

Diğer taraftan Avrupa Birliği, Mali’ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 20/12/2012 tarihinde aldığı 2085 (2012) sayılı Kararı kapsamında, 17/1/2013 tarihinde aldığı kararla “EUTM Mali” adlı bir askerî misyon kurmuş ve bu askerî misyon, 18/2/2013 tarihinde faaliyete başlamıştır. Avrupa Birliği ayrıca, 15/4/2014 tarihinde aldığı kararla “EUCAP Sahel Mali” adlı bir sivil misyon kurmuştur. Bu misyonların temel hedefi, Mali silahlı kuvvetlerine ve güvenlik güçlerine (polis, jandarma ve ulusal muhafızlar) stratejik tavsiye vermek ve eğitim desteği sağlamak olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından ülkemize söz konusu misyonlara da katılım davetinde bulunulmuştur.

Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki harekat ve misyonlara katkılarımızın modalitelerinin, 29/6/2006 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Harekatlarına Katılımı İçin Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Çerçeve Teşkil Eden Anlaşma” kapsamında belirlenmesi öngörülmektedir.

Ülkemiz, Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği prensibinden hareketle Avrupa’nın güvenliğini ilgilendiren konularda gerek NATO gerek Avrupa Birliğini kapsayan bütüncül bir siyaset izlemekte ve Avrupa Birliğinin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına, dış politika öncelikleri ve ulusal çıkarları doğrultusunda katkıda bulunmaktadır. Ülkemizin barışı destekleme harekâtlarına olan yaklaşımıyla örtüşen ve Türkiye ile Avrupa Birliğinin uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik ortak anlayışlarının göstergesi olan bu tür katkılar, Avrupa Birliği üyelik sürecimize de görünürlük kazandırmaktadır.

Öte yandan, Afrika’da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan bu gibi insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmektedir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Avrupa Birliğinin Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’de icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Hükümet tarafından verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasanın 92’nci maddesi uyarınca Hükümete bir yıl süreyle izin verilmesi, Genel Kurulun 20.11.2014 tarihli 17’nci Birleşiminde kabul edilmiştir.