26 Kasm 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29187

YNETMELK

Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliinden:

TRKYE DEERLEME UZMANLARI BRL YELE GR CRETLER LE
YELK ADATLARININ TAHSL EKL VE ESASLARI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliinin bireysel ve kurumsal yeleri olan deerleme uzmanlar ve deerleme kurulularnn yelie giri cretleri ile yelik aidatlarnn tahsiline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliinin bireysel ve kurumsal tm yelerine uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 76 nc maddesi ile 2/4/2014 tarihli ve 28960 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Deerleme Uzmanlar Birlii Statsnn 30 uncu maddesinin drdnc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bireysel ye: Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliinin gayrimenkul ve konut deerleme uzman yelerini,

b) Birlik: Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliini,

c) Kanun: Sermaye Piyasas Kanununu,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

d) Kurumsal ye: Trkiye Deerleme Uzmanlar Birliinin deerleme kuruluu yelerini,

e) Stat: Trkiye Deerleme Uzmanlar Birlii Statsn,

f) yelik aidat: Birlik yelerinin her yl verecekleri paray,

g) yelie giri creti: Birlie ye olmak zorunda olan kii ve kurulularn yelik bavurusundan nce bir defaya mahsus demesi gereken creti,

) Ynetim kurulu: Trkiye Deerleme Uzmanlar Birlii Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

yelie Giri, yelie Giri creti ve yelik Aidatlarnn Belirlenmesi, yelie Giri

creti ve Aidatlarn Tahsil ekli ve Esaslar

yelie giri

MADDE 5 (1) Deerleme uzmanlar, gayrimenkul deerleme lisansn almaya hak kazandklar tarihten itibaren ay iinde Birlie yelik iin gerekli bavuruyu yapmakla ykmldrler.

(2) Deerleme kurulular Kurul tarafndan yetkilendirildikleri tarihten itibaren ay iinde yelik iin Birlie gerekli bavuruyu yapmakla ykmldrler.

(3) Konut deerleme lisansna sahip olan kiiler, talep etmeleri halinde, Birlie ye olabilirler.

(4) Kamu kurum ve kurulular ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayl Dernekler Kanununun 27 nci maddesi erevesinde Bakanlar Kurulu kararyla kamu yararna alan dernekler kapsamna alnan derneklerde alan deerleme uzmanlarnn Birlie ye olmalar ihtiyaridir. Ancak bu grevleri sona eren deerleme uzmanlarnn Birlie ye olmak iin ay iinde Birlie bavurmalar zorunludur.

(5) yelik bavurusundan nce yelie giri cretinin Birlik adna alan hesaba yatrlmas ve demeye ilikin makbuzun bavuru belgeleri ile birlikte ibraz zorunludur. yelie giri cretini yatrmayan deerleme uzmanlar ile deerleme kurulularnn yelik bavurular kabul edilmez.

(6) 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sermaye Piyasasnda Faaliyette Bulunanlar in Lisanslama ve Sicil Tutmaya likin Esaslar Hakknda Tebliin (VII-128.7) 10 uncu maddesinin ikinci fkras uyarnca gayrimenkul deerleme lisans alanlar gayrimenkul deerleme faaliyetinde bulunmadklar veya gayrimenkul deerleme faaliyetinde bulunan bir irkette ortak, ynetici veya alan olmadklar sre boyunca giri creti ve ylk aidat demekle ykml deildirler.

yelie giri creti ve yelik aidatlarnn belirlenmesi

MADDE 6 (1) Birliin bireysel ve kurumsal yeleri olan deerleme uzmanlar ve deerleme kurulular iin ayr ayr olmak zere yelie giri creti ve yllk aidat tutarlar, Birlik ynetim kurulunca Kurulun uygun gr alnarak Birlik genel kuruluna sunulur.

(2) Genel kurulca kabul edilen yllk aidatlarn her yln ocak ay iinde tek seferde denmesi zorunludur. Birlik aidatlarn belirlenen sreler iinde yatrmayan yelerin yelikleri aidat demeleri tamamlanncaya kadar askya alnr.

(3) yelie giri cretinin alnd yl ayrca yllk aidat alnmaz. Gayrimenkul deerleme lisansn almaya hak kazand veya Kurul tarafndan yetkilendirildikleri tarih, yln son ayna isabet eden ve giri cretini deyen, ancak dier yelik ilemlerini tamamlayamayan deerleme uzmanlar ile deerleme kurulularnn, Birlie yeliklerinin takip eden ylda yaplmas halinde, ye olunan yl ayrca yllk aidat alnmaz.

(4) Birlik yeliinin sona ermesi veya her ne sebeple olursa olsun yelikten ayrlma halinde yelie giri cretleri ve pein tahsil edilen yllk aidatlar iade edilmez.

(5) Her ne sebeple olursa olsun yelikten ayrlan Birlik yeleri gemi dneme ilikin aidat borlarnn tamamn ibu Ynetmelik uyarnca tm faizleri ile birlikte dememeleri durumunda yeni yelik bavurular kabul edilmez.

yelik giri creti ve aidatlarn tahsil ekli ve esaslar

MADDE 7 (1) yelie giri cretleri ve yllk aidatlar Birlik ynetim kurulu tarafndan karar verilen bankalarda alan zel hesaplara yatrlr.

(2) Birlik hesabna havale eklinde yatrlabilecei gibi, elektronik altyapnn uygun olmas durumunda internet zerinden kredi kart yoluyla da yaplabilir.

(3) Kurul tarafndan lisans veya yetkisi sreli iptal edilen yeler, iptal karar kaldrlana kadar yllk aidat demezler. Faaliyete balamalar halinde ise, sreli iptal karar nedeniyle faaliyette bulunmadklar dnem dhil olmak zere gemi dneme ilikin tm aidat borlarn faaliyete baladklar tarihten itibaren bir ay iinde yasal faizi ile birlikte demekle ykmldrler. Lisansn veya yetkinin sresiz iptal edilmesi durumunda ise, yenin faaliyette bulunmad dneme ait aidat borlar silinir.

(4) Her ne sebeple olursa olsun Birlik yelii sona erdikten sonra yeniden yaplacak yelik bavurusundan nce yelie giri cretinin Birlik adna alan hesaba yatrlmas ve demeye ilikin makbuzun bavuru belgeleri ile birlikte ibraz zorunludur. Statnn 8 inci maddesinin altnc fkras hkmleri sakldr.

(5) Birlik yeliinin her ne sebeple olursa olsun askya alnmas durumunda askya alnma tarihine kadar olumu aidat ve dier mali ykmllklerin denmesi zorunludur. yelii askya alnan Birlik yesinin, tekrar gayrimenkul deerleme faaliyetinde bulunmak istemesi veya ask sresinin sona ermesi durumlarnda faaliyete balayaca yl iin belirlenen Birlik aidatn demesi gerekmektedir. Ayn yla ilikin mkerrer tahsil yaplmaz.

(6) Zamannda yaplmayan demeler iin yasal faiz uygulanr.

(7) Birlie yaplacak demeler, belirlenen sre iinde yaplmad takdirde, Birlik tarafndan icra yoluyla tahsil olunur. Birlik dentilerinin denmesine dair kararlar Kanunun 76 nc maddesinin dokuzuncu fkras ve 75 inci maddesinin beinci fkras uyarnca 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanununun 68 inci maddesinde yazl resmi belge niteliindedir.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Deerleme Uzmanlar Birlii Ynetim Kurulu yrtr.