23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel çalışma grubu: Merkez Yönetim Kurulu tarafından bilimsel etkinliklerin, faaliyetlerin düzenlenmesi ve projelerin planlanıp yürütülmesi amacıyla Merkez ya da Merkez dışından üyelerle oluşturulan grupları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Onur üyesi: Merkez Yönetim Kurulu tarafından sosyal hizmetler alanında temayüz etmiş kişilere verilen payeyi,

e) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyetleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; birey, aile, grup, topluluk, örgüt ve toplumun sosyal refahla ilgili karşılanamayan ihtiyaçlarını saptamak, gidermek ve sosyal sorunlarını çözmek amaçlı eğitim, araştırma ve uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen türde faaliyetlerde bulunur:

a) Sosyal hizmet alanlarındaki gereksinimleri, hâlihazırda verilen hizmetlerin yeterliliğini belirlemek ve yeni hizmet politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurumu veya özel kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içerisinde projeler planlamak ve yürütmek.

c) Çalışma alanıyla ilgili yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet gösteren kamu kurumu veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Sosyal hizmet alanlarında çalışan kamu kurumu veya özel kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlık yapmak.

d) Sosyal hizmet alanlarında çalışan personelin, yeni bilimsel veriler doğrultusunda bilgilerinin tazelenmesini ve iş verimliliklerinin arttırılmasını amaçlayan çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

e) Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, atölye çalışması, seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

f) Sosyal hizmet alanlarında lisansüstü eğitim, sertifika, kurs vb. eğitim programları planlamak ve yürütmek.

g) Var olan yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında sosyal hizmetlerle ilgili programlar yayınlanmasına katkıda bulunmak.

ğ) Bülten, dergi, bilimsel dergi gibi süreli yayınlar ve kitap çıkarmak.

h) Sosyal hizmet alanlarında gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan son gelişmeleri ve evrensel yenilikleri çeviri çalışmalarıyla ülkemize aktarmak.

ı) Çeşitli meslek elemanları istihdam ederek sosyal hizmet alanlarında geliştirilen projeleri uygulamak.

i) Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacıyla eğitim görmek üzere yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

j) Sosyal hizmet alanlarında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğini alarak Merkeze bağlı çeşitli kuruluşlar kurmak ve işletmek.

k) Merkezin işlevselliğini geliştirmek amacıyla medya kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmak, toplumsal bilincin arttırılması amacına yönelik kitle iletişim faaliyetlerinde bulunmak.

l) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde sair çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanları ve bu alanlarda yapacağı çalışmalar şunlardır:

a) Sosyal hizmet eğitimi: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesine yönelik çeşitli bilimsel çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek, projeler planlamak ve yürütmek; ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygun, özgün sosyal hizmet modelleri geliştirmek; sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans ve doktora programları planlamak ve yürütmek.

b) Aile refahı: Ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını bir bütün olarak ele alan önleyici, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte çeşitli meslekî faaliyetler planlamak ve uygulamak, bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak.

c) Çocuk refahı:

1) Çocuğun sağlıklı sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin sağlanması ve korunması amacıyla ailenin ve toplumun bilinçlendirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, hizmet programları geliştirmek.

2) Korunma gereksinimi içindeki çocuklara, sokaktaki çocuklara, madde bağımlısı çocuklara, engelli çocuklara, suça yönelmiş ya da suç mağduru olan çocuklara yönelik bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak, koruyucu, önleyici, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak.

3) Topluma ve devlete tüm kaynak kullanımlarında “çocuğa birinci önceliği sağlama” ve “çocuğun yüksek çıkarlarını gözetme’’ görevini veren Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili yasal ve idarî alanda yapılan, yapılacak değişiklikleri saptayarak çocuk haklarını izleme ve geliştirme yönünde çalışmalar yapmak.

4) Çocuğun ana-babası ya da çocuğa bakmakla yükümlü diğer kimseler tarafından sosyal, fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini engelleyen durumlarla karşı karşıya bırakılması ya da çocuğun temel gereksinimlerinin sağlanmasında gerekli özenin gösterilmemesi sonucunda sağlık, mutluluk ve refahının zarar görmesi ile ilişkili konularda araştırmalar yaparak, istismara ya da ihmale uğramış çocukların rehabilitasyon ve tedavileri ile çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesine ilişkin programlar geliştirerek konu ile ilgili toplumsal bilinç oluşmasını sağlamak, ihmal ve istismara yönelik rehabilitasyon merkezi/merkezleri açmak.

ç) Gençlik refahı: Gençlerin biopsikososyal sorunlarını tanımlamaya, bunlar için çözüm yollarını bulmaya ve gençlik döneminin dinamiklerini belirlemeye yardımcı olmak; onları bilimsel yollarla yetiştirmeye, topluma uyumlarını sağlamaya, beden ve ruh sağlıklarını koruyup geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak, meslekî uygulamalar gerçekleştirmek amacıyla kurumlar açmak; üniversiteli gençlerin psikososyal ve ekonomik sorunlarını bilimsel yöntemlerle saptayarak önleyici, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici sosyal hizmet çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek.

d) Okul sosyal hizmeti: Okul çağındaki çocukların ve gençlerin toplumsal ilişkilerine, okul başarılarına olumsuz yönde etki eden, biopsikososyal gelişmelerini tehdit eden sorunların belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak; bu sorunların ortadan kaldırılması ve çocuklarla gençlerin iyilik halinin sağlanması için önleyici, değiştirici, geliştirici ve tedavi edici nitelikte çeşitli hizmet modelleri geliştirmek.

e) Yaşlılık refahı: İnsan yaşamının son dönemini kapsayan yaşlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları hakkında araştırmalar yapılması ve desteklenmesi ile yaşlının sosyal güvenliği, yaşlıya verilecek barınma, sağlık, beslenme, temizlik, serbest zaman değerlendirme, rehabilitasyon ve danışma hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalar yapmak ve kurumlar açmak.

f) Kadının güçlendirilmesi: Kadının kendini gerçekleştirebilmesi ve sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için uygun çözümler geliştirebilmek amacıyla araştırmalar yapmak, kadının toplumsal yaşama ve kalkınmaya katılımını engelleyen etmenlerin belirlenmesine ve sosyal statüsünü geliştirmeye yönelik uygulamalar geliştirmek; anılan amaçları gerçekleştirmek için kurum açmak.

g) Engelli refahı: Toplumda engellilerin sosyal, ekonomik, bedensel ve psikolojik sorunlarının tespiti, bakımı ve rehabilitasyonu ile işe yerleştirme, toplumsal yaşama katılım ve örgütlenmelerine, engelliliğin önlenmesine ilişkin konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ğ) Yoksulluk: Yoksulluk ve nedenlerinin araştırılarak yoksullara götürülen hizmetlerin ve yardımların planlanması, geliştirilmesi, yoksullukla mücadele programları oluşturulması ve yoksulların topluma uyumları ve kendi kendilerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olacak türde profesyonel çeşitli yardım programları geliştirmek ve uygulamak.

h) Suçluluk: Suçun nedenleri ve işlenme biçimleri ile ilgili araştırmalar yapmak, suçluluğun önlenmesine yönelik programlar geliştirmek, suç işlemiş olanların rehabilitasyonu ile ailesinin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik destek programları geliştirmek ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Özel ihtiyaç grupları: Özel ihtiyaç gruplarının (savaş mağduru, doğal ve doğal olmayan afet mağduru, eşcinsel, madde bağımlısı, AIDS hastası, fuhuş sektörü çalışanı gibi) sorunlarını tespit etmeyi amaçlayan bilimsel araştırmalar yapmak, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturmak, projeler geliştirmek.

i) İnsan hakları: Ülkemizde insan haklarının gelişimi ve uygulanmasına ilişkin bilimsel araştırmalar yaparak; ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuksal alanda insan haklarının geliştirilmesi ile doğrudan ilişkili sosyal hizmet faaliyetleri geliştirmek.

j) Göç ve kentleşme sorunları: Göç olgusunun nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını tespit ederek dış göçü yaşamış kuşaklara yönelik uyum programları oluşturmak, göçmen, mülteci ve sığınmacıların sorunlarının tespit edilmesini amaçlayan bilimsel araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, kent çevresinde yaşayan gecekonducuların kentle bütünleşmelerini sağlayacak projeler planlamak, uygulamak ve anılan amaçları gerçekleştirmek için çeşitli kurum ve kuruluşlar açmak.

k) Yerel yönetimler: İlgili mevzuatla belirlenen sorumluluk çerçevesi içinde yerel yönetimlerde sosyal hizmetlerin ve sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi yönünde projeler geliştirmek, uygulamak ve yerel yönetimlerin açacağı sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarına danışmanlık vermek.

l) Endüstri: Çalışma ortamlarında iş verimliliğini ve iş doyumunu arttırmak, işçi refahını ve sağlığını geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda önleyici çalışmalar ve araştırmalar yapmak, endüstri kurumu personelinin sosyal refah ve sosyal işlevsellikle ilgili sorun ve ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınması suretiyle çalışanların etkililiğini, yaratıcılığını, üretkenliğini, moral ve motivasyonunu geliştirmek, bu amaçların gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak tarzda işyerinin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, işçi, işveren ve sendika arasındaki ilişkinin verimliliğini arttırmak ve iş barışını tesis etmek amacıyla faaliyetler yürütmek.

m) Sağlık: Sağlık alanlarında tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin rol ve işlevleri konusunda hizmet alanına dönük programlar geliştirmek; birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetinin sunulduğu kuruluşlarda bireylerin sosyal refahını geliştirecek sosyal hizmet müdahale yöntemlerinin etkililiğini arttıracak araştırmaları yapmak; sağlıklı bir toplumun refahına dönük temel sağlık hizmetleri sunum modeli içerisinde sosyal hizmetin işlevlerini belirleyecek araştırmalar yaparak müdahale yöntemleri geliştirmek ve sosyal sağlık alanında gereksinim duyulan diğer konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

n) Toplum kalkınması:

1) Değişen üretim ve paylaşım biçimleri nedeniyle artan işsizlik sorununun çözümüne yönelik çalışmalar ile istihdamı geliştirmek ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmak için araştırma ve incelemeler yapmak, meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik çeşitli kurslar ve programlar düzenleyerek istihdamın gelişmesine katkı yapmak.

2) Yerel toplumlara özel hizmetlerin götürülmesi ve bu hizmetler götürülürken yerel halkın girişkenliğinin geliştirilebilmesi amacıyla araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

3) Kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikte projeler geliştirmek, bu amaca hizmet edecek kurum ve kuruluşlar kurmak.

4) Gönüllü kuruluşlara ait kaynakların sosyal hizmetler alanında bilinçli kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

o) Sosyal sorunlar: Ulusal ve uluslararası ölçekte sosyal sorunları belirlemek, kaynaklarını araştırmak, sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri oluşturmak, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine ilişkin uygulamalar yapmak, bu alandaki aktörlere danışmanlık yapmak.

ö) Serbest zaman faaliyetleri ve rekreasyon çalışmaları: Birey, aile, grup, örgüt, topluluk ve toplumların yaşama daha aktif ve üretken olarak katılımını sağlamak, sosyal iyilik hallerini geliştirmek amacıyla rekreasyon gereksinimlerini belirlemek ve serbest zamanlarını değerlendiren çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Kurulu

c) Müdür

ç) Müdür yardımcıları

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri, en az bir tanesi Müdür yardımcısı olmak üzere, sosyal hizmet eğitimi almış ya da sosyal hizmetler, sağlık, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilecek boş üyelik sayısının iki misli aday içinden Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeliğinden süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, ilgili üyenin kalan süresini doldurmak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere olağan, gerek duyulan durumlarda yine Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısı ve yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.

c) Merkezin gelecek döneme ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkez bünyesinde gerekli görülecek bilimsel çalışma gruplarını kurmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak, değerlendirmek ve desteklenecek olanlara karar vermek.

e) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esas ve usullerini belirlemek, bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

f) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

g) Onur üyelerini belirlemek.

ğ) Merkezde görevlendirilecek akademik, idarî ve teknik personelin seçimini yapmak.

h) Sosyal hizmetler alanında başarılı ve üstün hizmet vermiş kimselere ödüller vererek bu alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek.

ı) Merkezin yürüteceği programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını düzenleyerek Üniversite Senatosuna önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen sosyal hizmet eğitimi almış ya da sosyal hizmetler, sağlık, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan ve sayıları Rektörce taktir edilecek kişilerden ve kurum temsilcilerinden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Üyelikten süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, ilgili üyenin kalan süresini doldurmak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır, toplantılarda çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin halihazırda yürütülmekte olan faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulunmak, istişarî nitelikte görüş bildirmek.

b) Merkezin yürüteceği faaliyetler konusunda öneride bulunmak.

c) Gelecek çalışma yılına ait programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Müdür

MADDE 13 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Sosyal Hizmet Anabilim dalında lisansüstü eğitim almış bölüm öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu Kurullara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan yıllık bütçesini, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Müdür yardımcıları, sosyal hizmet eğitimi almış ya da sosyal hizmetler, sağlık, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından gösterilecek iki misli adayın içinden Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.

(2) Merkezde en az biri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek kaydı ile iki Müdür yardımcısı görev yapar.

(3) Müdürün görevi sona erince yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(4) Müdür yardımcıları Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar ve Müdürün yokluğunda yerine vekalet ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen eğitim, uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü demirbaş, alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.