23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HALET ÇAMBEL VE NAİL ÇAKIRHAN

ARKEOLOJİ, GELENEKSEL MİMARLIK VE TARİH UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

d) Vakıf: Boğaziçi Üniversitesi Vakfını,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde arkeoloji, geleneksel mimarlık ve tarih konularındaki akademik birikimi uluslararası bir ortama taşıyarak geliştirmek.

b) Üniversiteye bağışlanmış olan tarihi Halet Çambel Yalısı’nı ve Bahçesini barındırdığı arşivlerle birlikte araştırma ve ziyarete açmak.

c) Arkeoloji, mimarlık tarihi ve tarih konularında Üniversitede verilen eğitimin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek; diğer üniversitelerle bu konularda ortak çalışma ve araştırmaları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Çambel Yalısında bulunan tarihi arşivlerin incelenmesini ve araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası akademik konferans, çalıştay ve yayınlar aracılığı ile bilim dünyasına sunulmasını sağlamak.

b) Çambel Yalısı, Bahçesi ve buradaki tarihî arşivlerin ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma kurumlarına ve araştırmacılara açılmasını sağlamak.

c) Düzenlenecek uluslararası konferanslar, konuşma dizileri ve bunların yayınlanması ile arkeoloji, geleneksel mimarlık ve tarih konularındaki araştırmaları desteklemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Arkeoloji, geleneksel mimarlık ve kültürel miras konularında uygulamalı eğitim ve araştırma çalışmaları yürütmek ve bu çalışmaların yayınlanmasını desteklemek.

e) Kültürel ve mimarî mirası belgelemeye ve korumaya yönelik çalışmaları desteklemek ve geliştirmek.

f) Arkeoloji, geleneksel mimarlık, mimarlık tarihi, sanat tarihi, tarih ve kültürel miras çalışmaları konularında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek, bu amaçla; Türkiye’de ve diğer ülkelerde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin bilimsel alışveriş ve hareketliliğine katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında dört aydan fazla bulunamaması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; en az dördü Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından olmak üzere, toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversitede tam zamanlı görev yapan bir üyeyi, Rektöre Müdür adayı olarak önerir. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından seçilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idarî açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma gruplarının üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri içinden gönüllü olan adaylar arasından Yönetim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir. Bu çalışmaları uygulamaya koymak veya Danışma Kurulunda tartışmaya açmak zorunda değildir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.