23 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29184

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2014 tarihli ve 29073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından eş değer kabul edilen ve en az CC harf notu almış olduğu derslerden başarılı sayılır ve derslerin intibakları birim yönetim kurulu ile karara bağlanarak bu derslere ilişkin daha önce alınan başarı notları 25 inci maddenin birinci fıkrasındaki notlara dönüştürülerek transkriptine işlenir ve GNO’suna dâhil edilir. Not dönüşüm tablosu ibraz edilmediği takdirde YÖK’ün 4’lük sistemdeki not dönüşüm tablosu esas alınarak transkriptine işlenir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim yılı dönemlerinde 40 AKTS kredi miktarı kadar dersler alabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin derslerini saydırma talepleri bölüm-program kurullarında ve ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin başarılı sayıldığı derslerin AKTS toplamı üzerinden intibak ettirileceği sınıf belirlenir. AKTS toplamı: 10 ile 60 olması durumunda 2.sınıfa, 61 ile 120 olması durumunda 3.sınıfa, 121 ve üzeri olması durumunda 4.sınıfa öğrencinin intibakı yapılır. Derslerden başarılı sayılma talepleri en geç eğitim öğretim döneminin başlangıcını takip eden üçüncü haftanın sonuna kadar karara bağlanır. Bu sürede öğrenci alacağı derslere devam eder. İlgili öğrenci intibakının yapıldığı eğitim-öğretim yılından önceki ve bulunduğu yarıyıllarında en fazla 40 AKTS toplamı kadar dersler alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğrenci bulunduğu yarıyılda 30 AKTS toplamı kadar ders alır. Eğer öğrencinin bulunduğu yarıyılda alamadığı veya alttan devamsız olduğu dersi varsa öğrenci 40 AKTS toplamı kadar ders alabilir. Ancak öğrenci bulunduğu yarıyıldaki dersleri haricinde, önceki yarıyıllarda devamını aldığı ancak başarısız olduğu dersleri varsa (FF-FD) bu dersleri AKTS sınırı olmaksızın alabilir.”

“(5) Son sınıf öğrencilerinden mezun durumunda olanlar dördüncü fıkrada belirtilen durumla birlikte bir yarıyılda devamsız ve almadığı dersler için alınabilecek 40 AKTS’lik azami kredi limiti, dersin AKTS kredi miktarına bakılmaksızın fazladan güz ve bahar yarıyıllarında birer ders ile aşılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2014

29073