22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mart ayı sonuna kadar” ibaresi “Ocak ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Nisan ayı sonuna kadar” ibaresi “Şubat ayı sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.