22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No : 4202

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 06/11/2014 tarihli yazıda aynen; "Yüksek Seçim Kurulunun 04/09/2014 tarihli, 3870 sayılı kararı doğrultusunda Tillo İlçe Seçim Kurulunun 09/10/2010 tarihli, 2014/25 sayılı kararı ile Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 14/12/2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında; "Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılacağı, ikinci fıkrasında da; bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verileceği, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günün de seçimin başlangıç tarihi olacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmıştır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca da XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2015 yılında yapılacaktır.

Bu nedenle, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına karar verilmesini takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; İstem; Yüksek Seçim Kurulunun 04/09/2014 tarihli, 3870 sayılı kararı doğrultusunda Tillo İlçe Seçim Kurulunun 09/10/2010 tarihli, 2014/25 sayılı kararı ile Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 14/12/2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında; "Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılacağı, ikinci fıkrasında da; bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verileceği, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günün de seçimin başlangıç tarihi olacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmıştır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca da XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2015 yılında yapılacaktır.

Bu nedenle, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte; Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4115 sayılı kararı ile, 298 sayılı Seçimlerin Temel  Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrasına göre; Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesinde 14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılacak olan  siyasi partiler tespit ve ilan edilmiş,

Yine, Kurulumuzun 01/11/2014 tarihli, 2014/4181 sayılı kararı ile, Bağımsız Türkiye Partisi, Doğru Yol Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Muhafazakâr Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanlıklarınca, 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesi, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10. maddesinin (e) fıkrası hükmü, Tillo ve Toprakkale İlçe Seçim Kurullarınca hazırlanan "Seçim Takvimi" uyarınca, bu seçim için hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Kurulumuz Başkanlığına bildirmediklerinden, ilgili partilerin bu aşamadan sonra adaylarını  ön seçim veya aday yoklaması usulü ile belirlemelerinin mümkün olmadığına, Ancak, yukarıda sayılan partilerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, adaylarını merkez yoklaması usulü ile belirleyebileceklerine karar verilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak verilen;

Kurulumuzun 04/09/2014 tarihli ve 2014/3870 sayılı kararı ile Tillo İlçe Seçim Kurulunun 09/10/2014 tarihli, 2014/25 sayılı kararının,

yine Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4115 ve 01/11/2014 tarihli, 2014/4181 sayılı kararlarının ise Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimleri yönünden,

maddi hata nedeniyle kaldırılmasına,

14 Aralık 2014 Pazar günü yapılması kararlaştırılan ve 10 Ekim 2014 Cuma günü itibariyle seçim iş ve işlemlerine başlanılan Tillo Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin seçim iş ve işlemlerinin durdurulmasına,

2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci uyarınca, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle;

1- 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak verilen;

Kurulumuzun 04/09/2014 tarihli ve 2014/3870 sayılı kararı ile Tillo İlçe Seçim Kurulunun 09/10/2014 tarihli, 2014/25 sayılı kararının,

yine Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4115 ve 01/11/2014 tarihli, 2014/4181 sayılı kararlarının ise Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimleri yönünden,

maddi hata nedeniyle kaldırılmasına,

2- 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılması kararlaştırılan ve 10 Ekim 2014 Cuma günü itibariyle seçim iş ve işlemlerine başlanılan Tillo Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine yönelik seçim iş ve işlemlerinin durdurulmasına,

3- 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci bendi uyarınca, Siirt İli Tillo İlçesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına,

4- Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

5- Karar örneğinin;

a) Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlığına, Tillo İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne,

b) Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli ve 2014/4115 sayılı kararı ile tespit ve ilân edilen siyasi partiler genel başkanlıklarına,

gönderilmesine,

c) Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

06/11/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

Üye

Üye

Üye

İlhan HANAĞASI

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI