22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No : 4197

- K A R A R -

Toprakkale Belediyesi Vekili Av. Kadri VEZİROĞLU tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 4/11/2014 tarihli dilekçede; Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar verildiği, bu karar doğrultusunda da Toprakkale İlçe Seçim Kurulunca seçimlerin 14/12/2014 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı ve ilân edildiği, ancak bu kararların uygulanmasının ertelenmesinin müvekkil idare adına talep edilmesinin gerektiği, çünkü Toprakkale İlçesi seçim çevresinde 30 Mart 2014 tarihinde bir seçim yapıldığı ve seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığı, Toprakkale İlçesi yeni seçim çevresinin Tüysüz Beldesine de kapsar biçimde 1 Ocak 2014 tarihinde ilân edildiği ve buna bir itirazın vuku bulmadığı, Danıştay'da 2013/11359 Esas sayı ile derdest olan davada 28/2/2014 tarihinde alınan yürütmeyi durdurma kararının 1 Ocak 2014 tarihinde alınmadığı ve yeni seçim yapıldığı hatta eski Tüysüz Beldesinde oturan bir seçmenin belediye başkanı ve yine Tüysüz Beldesinde oturan 5 seçmenin de Toprakkale Belediye Meclis Üyeliğine seçildiği, böylece Toprakkale Belediye Meclisinin çoğunluğunun eski Tüysüz Beldesinde oturan seçmenlerden oluştuğu, Toprakkale İlçesi yeni seçim çevresinde yapılan belediye seçiminin tümüyle yasal bir seçim olduğu, ayrıca davalı idarenin yürütmenin durdurma kararını yerine getirdiği ve 2/5/2014 tarihinde Kaymakamı, Belediye Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirdiği, ancak Yüksek Seçim Kurulunun 2972 sayılı Kanun'un 29/son maddesine göre aldığı 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararın 2972 sayılı Kanun'un 29. maddesinin hiçbir fıkrasına uymadığı, seçimlerin yapılmasının 2972 sayılı Kanun'un 29/son maddesindeki hallerin hiçbirine uymadığına göre 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak yapılmasının kararlaştırılmasının gerektiği, bu durumun Anayasa'nın 121. maddesine de uygun olacağı, Yüksek Seçim Kurulunun kararını 1 Ekim 2014 tarihinde verdiği, bu tarihte alınan bir seçim kararının "Genel seçimlere bir yıllık süre" sınırının içine girdiği, keza Danıştay Sekizinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı kararına karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 25/6/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/371 sayılı kararının da "Genel seçimlere 1 yıllık süre" sınırının içinde kaldığı, bu nedenle, Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri hakkında 2972 sayılı Kanun'un 8. ve Anayasa'nın 127. maddeleri hükümlerinin uygulanması ve söz konusu yerde yapılacak seçimin bir yıllık süre içinde yapılacak seçimlerle beraber yapılması müvekkil idare adına istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İstem; Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile yapılmasına karar verilen ve bu karar doğrultusunda Toprakkale İlçe Seçim Kurulunca 14/12/2014 tarihinde yapılması kararlaştırılarak ilân edilen Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri hakkında Anayasa'nın 127. ve 2972 sayılı Kanun'un 8. maddeleri hükümlerinin uygulanması ve söz konusu yerde gerçekleştirilecek seçimlerin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına ilişkindir.

Dosya muhteviyatının incelenmesinden;

11 Ağustos 2013 tarih ve 28732 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8/2013 tarihli, 2013/545 sayılı Sınır Tespit Kararı ile Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediyesi ile Sazlık Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Toprakkale Belediyesi sınırları içine katılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca uygun görüldüğü,

Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak Toprakkale Belediyesi sınırları içine katılmasına ilişkin 2013/545 sayılı Sınır Tespit Kararının Tüysüz Belde Belediyesine ilişkin kısmının hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile yürütmenin durdurulması istemli açılan dava üzerine; Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı kararı ile Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz  Belde  Belediyesinin  tüzel  kişiliğinin  kaldırılarak  Toprakkale  Belediyesi  sınırları içine

katılmasına ilişkin müşterek kararnamenin Tüysüz Belde Belediyesine ilişkin kısmında, hukuka ve kamu yararına ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı, ayrıca dava konusu kararnamenin uygulanması ve davacı belediyenin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesinin telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı, bu nedenle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği,

anlaşılmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı kararına karşı yapılan itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25/6/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/371 sayılı kararı ile itirazın reddine karar verildiği,

Bununla birlikte; Kurulumuzun 2/5/2014 tarihli, 2014/2449 ve 28/5/2014 tarihli, 2014/2816 sayılı Ara Kararlarına cevaben İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alınan 12/5/2014 tarihli, 10179 ve 16/5/2014 tarihli, 10529 sayılı cevabi yazılarda; Tüysüz Belde Belediyesinin tüzel kişiliğinin devam edeceğinin ilgili birimlere duyurulduğu, konu ile ilgili olarak Danıştay Sekizinci Dairesince verilen 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı “…yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne…” ilişkin kararın uygulanması için ilgi birimlere gönderildiği,

Yine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 23/5/2014 tarihli ve 45575 sayılı cevabi yazıda da; Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı kararına istinaden Tüysüz Beldesinin yeniden Ulusal Adres Veri Tabanında tanımlandığı,

belirtilmiştir.

Bunun üzerine; Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile  11 Ağustos 2013 tarih ve 28732 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8/2013 tarihli, 2013/545 sayılı Sınır Tespit Kararı ile Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediyesi ile Sazlık Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Toprakkale Belediyesi sınırları içine katılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca uygun görüldüğü, ancak Danıştay Sekizinci Dairesinin 28/3/2014 tarih, E: 2013/11359 sayılı “…yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne…” ilişkin kararı ile Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılarak Toprakkale Belediyesi sınırları içine katılmasına ilişkin müşterek kararnamenin Tüysüz Belde Belediyesine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması ve İçişleri Bakanlığınca Tüysüz Belde Belediyesinin tüzel kişiliğinin devam ettiğinin ilgili birimlere duyurulması ve ilgili birimlerce de gerekli işlemlerin yapıldığı dikkate alınarak; Toprakkale İlçe Seçim Kurulunca, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 29/son maddesine istinaden, Tüysüz Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılmasına karar alınması ve durumun alışagelmiş usullerle mahallinde ilân edilmesi ve bu ilândan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar gününün oy verme günü olarak belirlenmesine karar verildiği,

Bu karara istinaden Toprakkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 13/10/2014 tarihli ve 83 sayılı yazı ile Tüysüz Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacağının bildirildiği ve yazı ekinde bulunan seçim takvimi uyarınca seçim iş ve işlemlerine 10 Ekim 2014 Cuma günü itibariyle başlanıldığı,

Bunu müteakiben Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli ve 2014/4115 sayılı kararı ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen  Kütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca; Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesinde 14 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılacak olan  siyasi partilerin tespit ve ilân edildiği,

Yine, Kurulumuzun 01/11/2014 tarihli ve 2014/4181 sayılı kararı ile Bağımsız Türkiye Partisi,  Doğru  Yol Partisi, Genç  Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın

Kurtuluş Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Muhafazakâr Yükseliş Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi ve Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanlıklarınca, 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılacak Siirt İli Tillo İlçesi ve Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Tüysüz Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimlerinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesi, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 10. maddesinin (e) fıkrası hükmü, Tillo ve Toprakkale İlçe Seçim Kurullarınca hazırlanan "Seçim Takvimi" uyarınca, bu seçim için hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Kurulumuz Başkanlığına bildirmedikleri tespit edildiğinden, ilgili partilerin bu aşamadan sonra adaylarını  ön seçim veya aday yoklaması usulü ile belirlemelerinin mümkün olmadığına, ancak bu partilerin, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 37. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, adaylarını merkez yoklaması usulü ile belirleyebileceklerine karar verildiği,

anlaşılmıştır.

2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrasında; "Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında; Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılacağı, ikinci fıkrasında da; bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verileceği, oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günün de seçimin başlangıç tarihi olacağı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmıştır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca da XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 2015 yılında yapılacaktır. Bu durumda da, XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığından, Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile yapılmasına karar verilen ve bu karar doğrultusunda Toprakkale İlçe Seçim Kurulunca 14/12/2014 tarihinde yapılması kararlaştırılarak ilân edilen Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılması 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeler, konu ve başvuru birlikte değerlendirildiğinde;

İstemin kabulüne, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılmasına yönelik verilen Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4115 ve 01/11/2014 tarihli, 2014/4181 sayılı kararlarının Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yönünden maddi hata nedeniyle kaldırılmasına,

14 Aralık 2014 Pazar günü yapılması kararlaştırılan ve 10 Ekim 2014 Cuma günü itibariyle seçim iş ve işlemlerine başlanılan Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin seçim iş ve işlemlerinin durdurulmasına,

2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle;

1- İstemin kabulüne,

2- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimine bir yıldan az bir süre kaldığı gözönünde bulundurularak, Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin yapılmasına yönelik verilen Yüksek Seçim Kurulunun 1/10/2014 tarihli ve 2014/4057 sayılı kararı ile Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4115 ve 01/11/2014 tarihli, 2014/4181 sayılı kararlarının Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimleri yönünden maddi hata nedeniyle kaldırılmasına,

3- 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılması kararlaştırılan ve 10 Ekim 2014 Cuma günü itibariyle seçim iş ve işlemlerine başlanılan Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine yönelik seçim iş ve işlemlerinin durdurulmasına,

4- 2972 sayılı Kanun'un 8. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin 2015 yılında yapılacak XXV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile birlikte yapılmasına,

5- Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

6- Karar örneğinin;

a) Osmaniye İl Seçim Kurulu Başkanlığına, Toprakkale İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne,

b) Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli ve 2014/4115 sayılı kararı ile tespit ve ilân edilen siyasi partiler genel başkanlıklarına,

c) Av. Kadri VEZİROĞLU ve Av. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU'na,

gönderilmesine,

ç) Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

6/11/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

 

 

Üye

Üye

Üye

İlhan HANAĞASI

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI