22 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29183

TEBLİĞ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ALBERK QA

ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

ANONİM ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde görevlendirme bildirimi gerçekleşen Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin, 1/4/2003 tarihli ve 25066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğin 7 nci maddesi gereği görevlendirilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Gezi Tekneleri Yönetmeliği çerçevesinde onaylanmış kuruluş olarak yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 16/11/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde yer alan Üretim Sonrası Raporu (Madde 10 (1) - Modül PCA) kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.