21 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29182

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN

ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN

KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin ismi, “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan ve piyasaya arzı ile kullanımları yasaklanan madde ve madde gruplarından herhangi birinin bilimsel araştırma ve geliştirme amacı ile kullanımlarının söz konusu olması halinde, bu madde ve madde gruplarının piyasaya arz ve kullanımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olarak yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kısıtlamaya tabi tutulacak madde veya madde grupları ile bu madde ve madde gruplarının kendi başına üretimi, müstahzar içerisinde veya eşyada kullanımı ve bunların piyasaya arzına ilişkin kısıtlama şartlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken karar verilir.

(2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile bu Yönetmelik değişikliği hususlarında koordinasyon görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesinde, mevzuatına dayalı olarak görev alanlarına giren hususlarda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesi ile değiştirilen ek-1’inin 1 ila 9’a kadar olan fıkraları yayımlandığı tarihte, 10 ila 20’ye kadar olan fıkraları ise yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2010

27092 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/8/2010

27687

2-

20/3/2011

27880

 

 

Eki için tıklayınız.