19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç beşinci yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.

b) Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü yarıyılının başında ve en geç altıncı yarıyılının başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç yedinci yarıyılın başında başvurulabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “yedi” ibareleri “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776