19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM VE ENGELLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, özel gereksinimleri olan bireylere yönelik olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışır:

a) Alan eğitiminde (matematik, fen, sosyal bilimler, dil gibi) araştırmalar yapmak.

b) Öğretim tasarımları ve ilgili materyaller geliştirmek.

c) Alan eğitimcileri için farkındalık çalışmaları yürütmek.

ç) Teknoloji destekli eğitim-öğretim materyali geliştirmek.

d) Geliştirilen tasarım ve materyallerin uygulama çalışmalarına katılmak.

e) Uygulamalarla ilgili araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

ç) Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde, geriye kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek; Merkez bünyesinde gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak ve yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil yedi üyeden oluşur. Müdür dışındaki üyeler, Müdürün önerisi ile Eğitim, Fen-Edebiyat, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin her birisi en az bir öğretim elemanıyla temsil edilmek şartıyla, Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından seçilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az iki kez, gerektiğinde ise Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı fakülteyi temsilen bir üye Senato tarafından görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve uygulamak.

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bünyesinde projelere ilişkin çalışma grupları oluşturmak, bu grupların kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun konularda konferans, seminer, profesyonel sertifikalı eğitim programları vb. faaliyetler düzenlenmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

e) Gerek Üniversite içindeki ilgili birimlerle gerek uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Çalışmalarda ihtiyaç duyulacak akademik, idarî ve teknik personelle ilgili önerilerin Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen oniki üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek üzere altı ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetlerine, uygulamalarına, politika ve stratejilerine ilişkin konuları tartışır, geliştirdiği görüş ve önerileri Yönetim Kuruluna bildirir.

Merkez Birimleri ve Proje Grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.