19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarından her birini,

e) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Yeditepe Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgi sistemleri, yazılım geliştirme ve uygulama, haberleşme ve veri iletişimi gibi ana başlıkları içeren bilişim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak; Merkez veya paydaşların ihtiyaçları çerçevesinde, seminerler ve eğitimler düzenlemek; projeler gerçekleştirmek; yazılım ve sistem geliştirmek; rapor ve dokümantasyon üretmek; mevcut sistemlerin çözümlemesini yapmak, iyileştirmek ve beliren ihtiyaçlara göre güncelleyerek uygun hale getirmek.

b) Merkezin etkinlik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

c) Disiplinler arası çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak; çalışılan konularda bilişim ve iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak; araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Üretilen ve kullanılan bilişim uygulamalarında çıkan sorunları analiz ederek çözüm önerilerinde bulunmak ve bu konularla ilgili gerekli dokümantasyonları oluşturmak.

c) Tüm kurum ve kuruluşların, bilişim teknolojileri alanında ihtiyaç duydukları her türlü yazılım ve donanım çözümlerini üretmek ve bu hususlarda gerekli analizleri gerçekleştirmek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı özel ve kamu kuruluşlarına bilgi sistemleri konusunda danışmanlık yapmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite ve araştırma kuruluşları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunmak ve ortak projeler üretmek.

e) Üniversitenin tüm birimlerine, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi desteği sunmak.

f) İhtiyaç duyulan yazılım, donanım, ağ ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş sürecini destekleyecek politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak ve bu hususta çalışmalar yapmak.

ğ) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantıları tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Merkez Birimleri ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcıları

c) Yönetim Kurulu

ç) Danışma Kurulu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görev yapan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idarî personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunda kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Merkezin çalışma alanlarında birimler ve proje grupları kurulmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını Yönetim Kuruluna önermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Senato tarafından iki yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek bunlara son şeklini vermek.

c) Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları önermek.

e) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Müdür tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Danışma Kurulu gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 15 – (1) Araştırma ve yayın, proje koordinatörlüğü, dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere ve Merkezin çalışma alanlarında Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla birimler ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Birimlerin ve proje gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür. Proje gruplarının çalışmaları, Müdür ve Yönetim Kurulunca proje koordinatörlüğü altında ve eşgüdümünde yürütülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.