19 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29180

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan “Anadolu” ibaresi “Diyanet” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“i) Kurumun ait olduğu yıl bütçesinde yer alacak alım programını hazırlamak.

j) İhtiyaç halinde ek ödenek veya yetki verilmesi veya aktarma işlerini ilgili birime bilgi vererek yürütmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kurumun içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm harcamalarının ambar stok durumuna göre yapılmasını gözetmek ve ihtiyaçların öncelikle ambar mevcudundan karşılanmasını sağlamak,

b) Kurumun, içinde bulunulan yıl bütçesine ait alım programı kapsamına giren tüm harcamalarının programda gösterilen ödenek ve yetkilere göre yapılmasını gözetmek, ödeneksiz ve/veya yetkisiz işlem ve harcamaları önlemek,”

“i) Kurumun diğer alım birimlerinin ihale, alım, stok, kontrol, sigorta ve ithalat uygulamalarını gözetmek.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2009

27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/11/2010

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/9/2014

29124

9-

21/10/2014

29152