16 Kasım 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29177

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,

c) Dekan: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) ÖİDB: Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

f) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçiş, Öğrenci Statüsü,Öğrenci Katkı

Payı/Öğrenim Ücreti ve Ders Muafiyetleri

Kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt hakkı kazanan adaylar, üst kurumlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil aracılığıyla kesin kaydını yaptırırlar. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Yatay geçiş

MADDE 6 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçişler sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Yönetim Kurulu karar verir. Bu öğrencilerin eğitim programına intibakları Yönetim Kurulunca yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Fakülteye sadece tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen miktarlarda katkı payını/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdürler. Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yenileme, ders alma

MADDE 9 – (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders programını yapar, danışmanının ders programını onaylaması ile kaydı yenilenir. Programını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde program yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kurulunca öngörülen ücreti ödeyerek ders kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin teorik, pratik, klinik dersler ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Program haftası veya ekle-sil haftasında kaydını yaptıran öğrenciler, ekle-sil haftasının bitimini izleyen on beş gün içinde yönetim kurulu kararı ile ders yükleme veya üzerinden ders silme işlemi yapabilirler.

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran, kurumlar arası-kurum içi yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar Yönetim Kuruluna transkripti ile başvurabilir.

(2) Öğrencinin muaf sayıldığı derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

(3) Fakülteden ayrıldıktan sonra merkezi yerleştirme sınavı ile yeniden Fakülteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslerin notları, yönetim kurulu kararı ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Öğretim Dili, Danışman, Öğretim Programı, Öğretim Yılı,

Dersler, Ders Tekrarı, Derslere Devam ve Ön Koşul

Eğitim süresi

MADDE 11 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim programının süresi her biri bir ders yılını kapsayan beş yıldır.

Öğretim dili

MADDE 12 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim dili Türkçedir. Ancak Senato kararı ile öğretim programlarındaki dersler yabancı dilde verilebilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 13 – (1) Her öğrenci için Dekanlık tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarı yılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim programı

MADDE 14 – (1) Öğretim programı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Öğretim programı, program bilgi paketi ve ders bilgi paketinden oluşur:

a) Program bilgi paketinde; program hakkında genel bilgi (diploma programına ait genel hükümler), kazanılan derece, öğrenim düzeyi, kayıt kabul koşulları, programın amacı, programda okutulacak derslerin yarıyıllara göre listesi, yarıyıl/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, program yeterlilikleri, mezunların mesleki profili, öğretim programının yapısı, sınavlar, değerlendirme ve notlandırma, mezuniyet koşulları, eğitim türü, program sorumlusu ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır.

b) Ders bilgi paketinde; dersin ön koşulu, dili, türü, verilme şekli, öğrenme ve öğretme teknikleri, sorumluları, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, AKTS (Öğrenci İş Yükü) tablosu ve dersin program yeterliliklerine katkısını belirten tablolar bulunur.

(3) AKTS’ye göre; diş hekimliği öğretim programı 300 AKTS olarak hesaplanır. Bir dersin AKTS kredisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim yılı

MADDE 15 – (1) Fakültede bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere en az yirmi sekiz en çok otuz iki haftadan oluşur.

Dersler

MADDE 16 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim programlarında yer alır.

(2) Zorunlu dersler, Fakülte öğretim programında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür:

a) Alan içi seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı derslerdir.

b) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin Fakülte öğretim programında yer almayıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleridir.

Ders tekrarı

MADDE 17 – (1) Öğrenci kaldığı sınıfta başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar eder.

(2) Başarısız olunan seçmeli ders, dersin açıldığı ilk dönemde tekrar edilir (ders otomatik olarak öğrencinin üzerine yüklenir). Ancak öğrenci seçmeli dersi yüklenmek istemediği takdirde bu ders Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin üzerinden silinebilir.

(3) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getiren öğrenci bu dersleri sınavlarına girerek 3. sınıfın sonuna kadar başarmak zorundadır.

(4) Öğrenciler bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında sayılan haller hariç olmak üzere daha önce yüklendikleri ve başarılı oldukları dersleri tekrar yüklenemezler.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Pre-klinik laboratuvar çalışmaları, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, klinik/pratik saatlerin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(2) Ortak zorunlu derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ara sınava girmek koşulu ile devam zorunluluğu aranmaz.

Ön koşul

MADDE 19 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde her öğretim yılında uygulanan bütün zorunlu teorik, pratik ve klinik dersler bir sonraki yılın ön koşuludur. Fakültede ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

(2) Öğretim programlarında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar konabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programının Yürütülüş Esasları

Klinik/pratik uygulama ve telafi

MADDE 20 – (1) Klinik/pratik uygulamaların içeriği, sayısı ve tamamlanması gereken asgari klinik/pratik uygulama oranı ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Bir dersin öğretim yılı içinde tamamlanması zorunlu olan asgari klinik/pratik uygulama oranı, o ders için öngörülen klinik/pratik uygulama sayısının %70’inden fazla olamaz.

(2) Klinik/pratik uygulamalarında, öğrenci öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Klinik/pratik çalışmasının asgari oranını tamamlayan öğrenciye eksik kalan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir.

(3) Telafi süresi, klinik/pratik çalışmanın sonunda, öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenerek öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

(4) Klinik/pratik çalışmasını verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Klinik dersler (Staj)

MADDE 21 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü ve beşinci sınıflar klinik ders yılıdır. Klinik derslerde ara sınav ve genel sınav uygulanır. Sınavlar pratik ve/veya teorik olarak yapılır.

(2) Klinik derse devam eden ancak genel sınavda başarılı olamayan veya anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik iş sayısını tamamlayamadığı için genel sınava giremeyen ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan dördüncü sınıf öğrencileri bütünleme sınavına alınır.

(3) Aynı durumdaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı tanınmaz.

(4) Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders (staj) yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya staj için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

Dördüncü sınıf klinik ders (Staj) tekrarı

MADDE 22 – (1) Dördüncü sınıfta öğrenci genel sınav tarihine kadar klinik/pratik uygulamalarını eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Klinik/pratik uygulamaları eksik veya başarısız olan öğrenci genel sınava alınmaz.

(2) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresinde, bütünleme sınav tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde en fazla 10 (on) iş günü süre verilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

(3) Belirlenen asgari klinik/pratik uygulama oranlarını dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır, genel, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmaz. O klinik/pratik uygulamayı bir sonraki öğretim yılında tekrar eder.

Beşinci sınıf klinik ders (Staj) tekrarı

MADDE 23 – (1) Yıl içindeki klinik derslere devam eden ancak klinik/pratik uygulamalarını tamamlayamayan öğrenciler genel sınavlara giremez. Klinik ders süresi içinde anabilim dalları tarafından belirlenen klinik/pratik uygulamaları eksik olan, ancak asgari klinik/pratik uygulama oranını tamamlayan veya genel sınavdan başarısız olanlar staj tekrarına kalırlar. Bu durumdaki bir öğrenci, klinik ders tekrarlarına o yılın akademik takviminde belirtilen tarihte başlayarak Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Entegre Klinik Stajları için 14 (ondört) tam iş günü, Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pedodonti, Periodontoloji klinik derslerinde 7 (yedi) tam iş günü klinik ders tekrarı yapar.

(2) Staj tekrarında başarısız olanlar aynı staj tekrarı süreleri ile akademik takvimde belirtilen tarihte başlayarak ikinci staj tekrarını yaparlar. Bunda da başarısız olanlar takip eden öğretim yılında yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek klinik dersi tekrarlar.

(3) Yıl içinde anabilim dalları tarafından belirlenen asgari klinik/pratik uygulama oranını tamamlamamış ve/veya klinik derse devam etmemiş öğrenciler bu stajlarını yeni öğretim yılının başında yıl içinde yapılan iş günü sayısı kadar devam ederek tamamlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Ders başarı notu

MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ders başarı notu; ara sınav not ortalamasının % 40'ı ile genel sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan ders başarı not ortalamasının (Alan dışı seçmeli dersler ve ortak zorunlu dersler hariç) en az 55 (C3) olması gereklidir. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki not sistemine uyarlanarak ders başarı notu verilir.

(2) Bütünleme ve staj tekrarı sınav sonuçları aynı genel sınav sonuçları gibi işleme konulur.

(3) Sınav notları yazılı olarak ilan edilir.

Notlar

MADDE 25 – (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a)

Puanlar          Notlar          Katsayılar

95-100             A1                 4,00

90-94               A2                 3,75

85-89               A3                 3,50

80-84               B1                 3,25

75-79               B2                 3,00

70-74               B3                 2,75

65-69               C1                 2,50

60-64               C2                 2,25

55-59               C3                 2,00

50-54                D                  1,75

0-54                  F3                 0,00

                         F2                 0,00

                         F1                 0,00

                         F4                 0,00

b) Ayrıca, harf notlarından;

F1: Devamsızlık veya klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranın tamamlanamaması nedeniyle genel, bütünleme ve tek ders sınavına girme hakkı yok, başarısız.

F2: Genel veya bütünleme sınavına girmedi, başarısız.

F3: Genel veya bütünleme sınavına girdi, başarısız.

F4: Klinik/pratik uygulamaları eksik olduğu için genel sınava girememiş; ancak asgari oranları tamamlamış öğrencilere bütünleme ve tek ders sınavına kadar verilen telafi süresince bu not verilir. Telafi süreci sonunda eksiklikleri gideremeyen öğrenci; bütünleme ve tek ders sınavına alınmaz ve notu bu şekilde gösterilmeye devam edilir.

(2) Zorunlu ve alan içi seçmeli derslerden A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 ve C3 notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(3) Ortak zorunlu dersler ve alan dışı seçmeli dersler için alınan D notu da geçer not olarak sayılır.

(4) Klinik/pratik derslerde dersin verildiği öğretim döneminde belirlenen sürede asgari oranı tamamlayamayan öğrenciye genel sınavından F1 notu verilir.

(5) Klinik/pratik uygulamaları eksik olan ancak, asgari oranları tamamlayan öğrenciye genel sınav notu F4 notu olarak verilir. Öğrenci eksik işlerini telafi için verilen sürede tamamlamak zorundadır. Aksi halde bütünleme sınav notu olarak da F4 notu verilir. Bu durumda öğrenci tek ders sınav hakkından yararlanamaz.

Sınavlar

MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli görüldüğü halde yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar.

(2) Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda en az bir, en çok iki ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir.

(3) Ara sınava geçerli bir sebep ile katılmadıkları Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu öğrenciler ara sınav haklarını genel sınav dönemine kadar kullanırlar. Ara sınavın mazeret sınavları için ikinci kez mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Teorik derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere genel sınav ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Klinik/pratik uygulamalı derslerin devam zorunluluğunu yerine getiren ve zorunlu iş yükünü tamamlayan öğrencilere genel ve/veya bütünleme sınav hakkı tanınır.

(5) Genel ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen yer, gün ve saatte ilgili birim tarafından yapılır. Genel sınav, bütünleme ve tek ders sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(6) Ders başarı notu F2 veya F3 olan öğrenciler ile genel sınav notu F4 olan ancak eksik işlerini telafi süresinde tamamlayan öğrenciler ilgili dönem sonunda yapılan bütünleme sınavlarına girebilirler.

(7) Ortak zorunlu dersler için 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(8) Bütünleme sınav sonuçlarına göre (teorik, pratik veya klinik) en çok bir dersten F2  veya F3 notu alarak sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir.

(9) Beşinci sınıfta devam zorunluluğunu yerine getirerek aynı klinik dersten ikinci kez staj tekrarından F2 veya F3 notu alarak sınıfta kalan öğrenci (teorik, pratik veya klinik) en çok bir dersten kalmışsa tek ders sınav hakkından yararlanır.

(10) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra yedi gün içinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler dışında verilecek dilekçeler işleme konulmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az 55 (C3) alması gerekir. Tek ders sınavları Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(11) Bütünleme sınav sonuçları ara sınavlar ile birlikte değerlendirilir.

(12) Tüm derslerinden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,00’nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler aşağıdaki haklardan yalnızca birinden yararlanabilir:

a) Alıp başarılı olduğu ortak zorunlu dersler veya alan dışı seçmeli ders veya dersler arasından seçtikleri bir dersi not yükseltmek için tekrarlamak,

b) Ortak zorunlu veya alan dışı seçmeli dersler arasından seçtikleri tek bir dersten tek ders sınavına girmek.

(13) 12 nci fıkrada belirtilen haklardan birinden yararlanmak isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvurmaları halinde durumları Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(14) Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları Fakültenin öğrenci panolarında ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde ilan edilir. Fakülte öğrenci panolarına asılan not ilanları on beş gün sonra kaldırılır.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde maddi hata gerekçesi ile yazılı olarak Dekanlığa itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili öğretim üyesince yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. Maddi hata gerekçesi dışında hiçbir gerekçe ile notlar değiştirilmez.

Mezuniyet koşulları

MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak,

b) Beş yıllık Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü 300 AKTS’lik toplam kredi miktarını, 75 AKTS’si seçmeli ders olmak üzere, tamamlamak,

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak ve Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Başarının Derecelendirilmesi ve Diplomalar

Akademik ortalama

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl akademik ortalaması ve genel akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Yarıyıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 30 – (1) Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim programının öngördüğü bütün teorik, klinik ve pratik dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp genel akademik not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 - 3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, not ortalaması 3,50 ve üzerinde olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili dönemde bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-3,49 olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar yarıyıl yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda ilgili fakülte tarafından ilan edilir ve not çizelgesinde (transkript) ilgili yarıyılda belirtilir.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara "Diş Hekimliği Diploması" ve "Diş Hekimi" unvanı verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrencilerin Dekanlığa yazılı olarak şahsen talepte bulunmaları zorunludur. İlişik kesme ile ilgili diğer işlemler ÖİDB tarafından yürütülür.

Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

MADDE 33 – (1) Öğrencinin genel görünüş ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde ve Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin preklinik ve klinik şartlarına uygun olmalıdır. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetleri için bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hüküm uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.