15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 10/11/2014

KARAR NO    : 2014/114

KONU              : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kocaeli/Gebze Muallim Köyü,

                            3478 Parsel No.lu taşınmazın satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6873 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 numaralı parselde bulunan 4.469,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 parsel numaralı taşınmazın 2.825.000.- (İkimilyonsekizyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.810.000.- (İkimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.806.001.- (İkimilyonsekizyüzaltıbinbir) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.