15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 10/11/2014

KARAR NO    : 2014/113

KONU              : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kocaeli/Gebze Tavşanlı Köyü,

                             2603 Parsel No.lu taşınmazın satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6872 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parselde bulunan 19.736,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parsel numaralı taşınmazın 3.370.000.- (Üçmilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.