15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             : 10/11/2014

KARAR NO    : 2014/112

KONU              : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi,

                            2534 ada, 1 parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6869 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 27/12/2006 tarih, 2006/102 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 31.921,93 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki binaların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların 16.050.000.- (Onaltımilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 16.000.000.- (Onaltımilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 15.750.000.- (Onbeşmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.