15 Kasım 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29176

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE

ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ

DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA

TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/6)

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak, üçüncü fıkrasındaki “ve” ibaresi “veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konulan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aşmamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.