14 Kasım 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29175

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PURO VE SİGARİLLO TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/9/2011 tarihli ve 28061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen puro ve sigarilloları kapsar.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İhraç amacıyla üretilen puro ve sigarillolarda, TS 13444 Puro ve Sigarillo Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.