13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin 2003/14 sayılı Tebliğ uyarınca, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Tayland Krallığı (Tayland) menşeli 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) ithalatına yönelik CIF bedelin yüzdesi olarak Çin Tayvanı için %6,4 ile %20,1 arasında, Hindistan için %16,5 ile %23,9 arasında, Tayland için ise %15,8 ile %22 arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13 sayılı Tebliğ ile tamamlanan NGGS sonucunda söz konusu önlemlerin aynen uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(3) Bu kapsamda 13/4/2010 tarih ve 27551 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/10 sayılı Tebliğ ile 18/4/2009 tarih ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin 26 ncı maddesinde geçen “Far Eastern Textile Ltd.” ifadesinin “Far Eastern New Century Corporation” olarak değiştirilmesine ilişkin karar ilan edilmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, 29/6/2013 tarih ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılan ve Ertona Tekstil Plastik Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ritaş Kimya ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yılmaz Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, E.U.R.O. Fiber Tekstil Plastik Elyaf Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Baypak Tekstil Elyaf ve Tekstil Limited Şirketi ile Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf Sanayi ve Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuru üzerine, 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2014/10 sayılı Tebliğ ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin başvuruyu yerli üretim dalı (YÜD) adına yapmış olduğu ve başvuru sahibinin temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, önlem konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların onundan cevap alınmıştır.

(6) Hindistan’da yerleşik Reliance Industries Ltd., Alok Industries Ltd. ve Indo Rama Synthetics (India) Ltd. ile Tayland’da yerleşik Indorama Polyester Industries Public Company Ltd. firmaları üretici-ihracatçı soru formuna cevap vermişlerdir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim yukarıda adı geçen üretici/ihracatçı firmalar ile soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli üretim dalına ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara 18/8/2014 tarihinde iletilmiş ve yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, Reliance Industries Ltd. ve Indorama Polyester Industries Public Company Ltd. firmalarının talebi üzerine 10/9/2014 tarihinde firma özel dinleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

(9) İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) söz konusu soruşturmada “ilgili taraf” olarak yer almak istediklerini ifade etmişlerdir. İHKİB tarafından nihai bildirime ilişkin iletilen görüşte, mevcut önlemlerin üretim maliyetlerini arttırdığı, önlemlerin kaldırılması gerektiği; İTHİB tarafından ise yürürlükteki önlemlerin devam etmesi gerektiği belirtilmiştir.

(10) Öte yandan Reliance Industries Ltd. ve Indorama Polyester Industries Public Company Ltd. firmaları nihai bildirime ilişkin görüşlerinde, geri dönüşümlü (rejenere) malzemeden polyester elyaf üreten, soruşturma kapsamında şikayetçi ya da şikayeti destekleyen firma olarak yer almayan diğer yerli üreticilere ilişkin verilerin de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu firmaların soruşturma açılışını müteakip yerli üretici statüsünde olmak istediklerine dair bir başvuruda ve/veya yerli üretim dalının temsil niteliğine dair bir itirazda bulunmadıkları anlaşılmaktadır. YÜD’ün temsil niteliğini haiz olduğuna dair belirlemenin soruşturma açılışında yapılmış olduğu da göz önüne alınarak, zarar ve fiyat analizlerinde mevzuatta öngörüldüğü üzere YÜD’ün verileri kullanılmıştır. Buna rağmen, görüşlerde diğer yerli üreticiler olarak yer alan firmalarla temasa geçilmeye çalışılmış, ancak herhangi bir yanıt alınamamıştır.

(11) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli üretici SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin Adana’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler” (polyester elyaf) dir.

(2) Polyester elyaf, petrokimya türevi olan MEG (Monoetilen Glikol) ile DMT’nin (Dimetil Tereftalat) veya PTA’nın (Purified Tereftalik Asit) kimyasal reaksiyonu sonucunda ortaya çıkmaktadır. Polyester elyaf, çekim ve ısıl sabitleme işlemlerinden geçmiş polyester filamentlerinin ya da devamlı lifler demetinin kullanım yeri ve amacına göre alıcı tarafından talep edilen boyda kesilmesi yoluyla elde edilen sentetik ürünlerdir. Tekstil, teknik tekstil ve dolgu elyaf sektörü olmak üzere üç temel kullanım alanı vardır. Kullanım alanına göre denye, kesim boyu, parlaklık, renk, mukavemet ve benzeri teknik özelliklere bağlı olarak üretilmektedir.

(3) YÜD tarafından üretilen polyester elyaf ile soruşturma konusu ülkeler menşeli polyester elyafın benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada yapılmış, ilk NGGS’de de YÜD tarafından üretilen ürünle soruşturma konusu ülkeler menşeli ürün arasında “benzer ürün” tanımı açısından ayrım yaratan herhangi bir farklılığın ortaya çıktığına ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılmamıştır.

(4) Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen önleme konu polyester elyafın fiziksel özellikleri, ürün çeşitliliği, kullanım alanları, tüketici algılaması ve dağıtım kanalları açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(5) Soruşturma sürecinde ithalatçılar tarafından polyester elyafın bazı tiplerinin ülkemizde üretilmediği, yerli üretimin bulunduğu ürün tipleri için de ithal üründe fiyat-kalite avantajı olduğu ve istenilen zamanda tedarik edilebildiği ifade edilmiştir.

(6) Türkiye’de üretimi yapılmadığı belirtilen bazı tiplerdeki polyester elyafın (bicomponent, 4 denye petcopet) yerine, YÜD tarafından monocomponent polyester elyafın üretilebildiği ve yeterli kapasitenin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, siparişlerin talep edilen süre ve özelliklere uygun olarak tesliminin yapılabildiği belirtilmiştir.

(7) Buna ilaveten, Reliance Industries Ltd. firmasınca üretilmediği iddia edilen Recron 3S tipi polyester elyaf için YÜD tarafından üretim kapasitesinin bulunduğu ifade edilmiştir. Öte yandan, mevzuat uyarınca YÜD’ün önlem konusu ürünün tüm tiplerini üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

(8) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 9 – (1) Önlem konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde, ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturma sırasında, Çin Tayvanı için %6,47 ile %20,1 arasında, Hindistan için %16,5 ile %23,9 arasında, Tayland için ise %15,8 ile %22,09 arasında firma bazında değişen oranlarda damping marjı tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, 2009/13 sayılı Tebliğ ile tamamlanan NGGS çerçevesinde damping marjı hesabı yapılmamış, esas soruşturmada hesaplanan marjlar dikkate alınmıştır.

(3) Reliance Industries Ltd., Indorama Polyester Industries Public Company Ltd. ve Indo Rama Synthetics (India) Ltd. firmaları nihai bildirime ilişkin görüşlerinde, damping marjının yeniden hesaplanmasını talep etmiştir. Ancak, yürütülen soruşturma bir NGGS olduğundan dampingin varlığı değil önlemin kalkması durumunda dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı hususu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, Yönetmeliğin 41 inci maddesi kapsamında bu soruşturmada damping marjı hesaplanmasına gerek görülmemiştir.

Diğer ülkeler tarafından uygulanan önlemler

MADDE 10 – (1) Pakistan tarafından Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik 2007 yılında, Arjantin tarafından Çin Tayvanı menşeli önlem konusu ürüne yönelik 2008 yılında, Endonezya tarafından Çin Tayvanı ve Hindistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik 2009 yılında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Avrupa Birliği önlem konusu ürüne karşı aralarında Hindistan’ın da bulunduğu ülkelere karşı telafi edici önlem soruşturması başlatmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat

MADDE 12 – (1) Polyester elyafın 2011-2013 döneminde tüm ülkelerden gerçekleşen ithalat rakamları incelendiğinde, 2011’de 93.611 ton olan ithalatın, 2012 yılında 96.948 tona, 2013 yılında ise 118.333 tona yükseldiği görülmektedir.

(2) 2011 yılında 2,07 ABD Doları/Kg olan birim fiyatın, 2012 yılında düşerek 1,76 ABD Doları/Kg, 2013 yılında ise 1,70 ABD Doları/Kg olduğu görülmektedir.

Soruşturma konusu ülkelerden ithalat

MADDE 13 – (1) Bahse konu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler üç ayrı ülke için aşağıda yer almaktadır.

a) Çin Tayvanı

1) Polyester elyaf ithalatı 2011 yılında 9.433 ton, 2012 yılında %12 artarak 10.563 ton ve 2013 yılında %9,4 azalarak 9.573 ton olmuştur.

2) İthalat değer bazında, 2011 yılında 19.537.081 ABD Doları, 2012 yılında 20.623.080 ABD Doları ve 2013 yılında 19.463.524 ABD Doları olmuştur.

3) Polyester elyaf ithalatının birim fiyatı 2011-2013 yılları arasında sırasıyla 2,07 ABD Doları/Kg, 1,95 ABD Doları/Kg ve 2,03 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

b) Hindistan

1) Polyester elyaf ithalatı, 2011 yılında 2.429 ton, 2012 yılında %62 artışla 3.933 ton ve 2013 yılında %42 artışla 5.563 ton olmuştur.

2) İthalat değer bazında, 2011 yılında 4.957.475 ABD Doları, 2012 yılında 6.619.808 ABD Doları ve 2013 yılında 9.611.925 ABD Doları olmuştur.

3) Polyester elyaf ithalatının birim fiyatı 2011-2013 yılları arasında sırasıyla 2,04 ABD Doları/Kg, 1,68 ABD Doları/Kg ve 1,73 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

c) Tayland

1) Polyester elyaf ithalatı 2011 yılında 24 ton, 2012 yılında %103 artarak 48 ton, 2013 yılında ise %59 azalarak 20 ton olmuştur.

2) İthalat değer bazında, 2011 yılında 54.637 ABD Doları, 2012 yılında 112.938 ABD Doları ve 2013 yılında 82.765 ABD Doları olmuştur.

3) İthalatın birim fiyatı 2011-2013 yılları arasında artış kaydederek sırasıyla 2,30 ABD Doları/Kg, 2,34 ABD Doları/Kg ve 4,22 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) Polyester elyaf genel ithalat miktarı 2011-2013 yılları arasında %26 oranında artarken, önleme tabi Çin Tayvanı menşeli ithalatın aynı dönemde %1, Hindistan menşeli ithalatın ise önleme rağmen %129 oranında arttığı, Tayland menşeli ithalatın ise %17 oranında azaldığı belirlenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkelerin toplam polyester elyaf ithalatından aldıkları pay 2011-2013 yıllarında sırasıyla %12,7, %15 ve %12,8 olurken, Türkiye polyester elyaf tüketimindeki pazar payları ise aynı dönemde sırasıyla %5,5, %6,1 ve %5,7 olmuştur.

Diğer ülkelerden yapılan ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Polyester elyaf ithalatının 2011 yılında %87’si, 2012 yılında %85’i ve 2013 yılında %87’si diğer ülkelerden gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında diğer ülkelerden gerçekleştirilen polyester elyaf ithalatı 2011 yılına göre %26 oranında artmıştır.

Yurt içi tüketim ve pazar payları

MADDE 16 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD dahil tüm yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmış olup, veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için 100 olarak alındığında 2012 yılında 111’e, 2013 yılında ise 124’e yükselmiştir.

(3) Çin Tayvanı’nın benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2011-2013 yıllarında sırasıyla 100, 101 ve 82 olurken, Hindistan’ın pazar payı endeksi aynı yıllarda sırasıyla 100, 146 ve 185 olmuş, Tayland’ın pazar payı endeksi ise 100, 184 ve 67 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Soruşturma konusu ülkelerin toplam pazar payı endeksi 2012 ve 2013 yıllarında artarak, sırasıyla 122 ve 128 olmuştur.

(5) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2012 yılında 91 ve 2013 yılında 102 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(6) YÜD’ün pazar payı endeksi ise 2012 yılında 105, 2013 yılında ise 98 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün, söz konusu dönemde yurt içi satış miktarını artırmasına ve önlemin etkisine rağmen 2012 yılında pazar payını arttırdığı, 2013 yılında ise pazar payının düştüğü gözlemlenmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu kapsamda, Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland’dan gerçekleştirilen ithalat için fiyat kırılması değerlendirmesi yapılmıştır. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline Çin Tayvanı ve Hindistan için %4 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı durumda, söz konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ortalama yurt içi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün iç satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Çin Tayvanı menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatını 2011 yılında nispi olarak %5 oranında kırdığı tespit edilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında fiyat kırılması tespit edilmemiştir.

(3) Hindistan menşeli önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını 2011 yılında nispi olarak %7, 2012 yılında %11 ve 2013 yılında ise %6 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

(4) Tayland menşeli önlem konusu ürün ithalatının çok düşük miktarda olması ve birim fiyat açısından gösterge niteliği taşımaması sebebiyle, gözden geçirme dönemi için fiyat kırılması hesaplanmamıştır.

Fiyat baskısı

MADDE 18 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Bu kapsamda, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline Çin Tayvanı ve Hindistan için %4 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek önlem konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı durumda söz konusu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %10 makul kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkelerin ihraç fiyatının yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir.

(2) İncelenen dönemde, Çin Tayvanı menşeli polyester elyafın YÜD birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %6 ve 2012 yılında %5 iken, 2013 yılında fiyat baskısı ortadan kalkmıştır.

(3) Hindistan menşeli şikayet konusu ürünün YÜD birim fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyi 2011 yılında %8 iken, 2012 yılında %23’e yükselmiş, 2013 yılında ise %16 olmuştur.

(4) Tayland menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının çok düşük miktarda olması ve birim fiyat açısından gösterge niteliği taşımaması sebebiyle, gözden geçirme dönemi için fiyat baskısı hesaplanmamıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 19 – (1) Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi firma SASA Polyester Sanayi A.Ş. firmasının 2011-2013 dönemi verileri esas alınmıştır.

(2) Öte yandan, YÜD’ün ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2011 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan polyester elyaf üretim miktar endeksi, 2012 yılında 124’e yükselmiş, 2013 yılında ise 122 olmuştur. Söz konusu üründe YÜD’ün kapasitesi 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 120 ve 110 olurken, KKO endeksi ise aynı yıllarda 102 ve 111 olmuştur.

b) Yurt içi satışlar

1) 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012 yılında 120’ye yükselmiş 2013 yılında 117 olmuştur. 2011 yılında 100 olan yurt içi satış hasılası ise 2012 yılında 104 ve 2013 yılında 101 olarak gerçekleşmiştir.

c) İhracat

1) 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2012 yılında 154’e, 2013 yılında 183’e yükselmiştir. Yurt dışı satış hasılası ise 2012 yılında 128’e ve 2013 yılında 155’e yükselmiştir.

ç) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları

1) YÜD’ün polyester elyafta yurt içi satış fiyatı 2011 yılında reel bazda 100 iken, 2012 yılında 87 ve 2013 yılında 86’ya düşmüştür.

2) YÜD’ün polyester elyafta yurt dışı satış fiyatı ise 2011 yılında reel bazda 100 iken, 2012 yılında 83, 2013 yılında ise 85 olmuştur.

3) İthalat baskısı nedeniyle YÜD’ün satış fiyatındaki düşüşler satılan malların sınai maliyetindeki düşüşlerden daha fazla olmuş ve bu nedenle, 2011 yılına göre yurt içi, yurt dışı ve toplam karlılığında bozulmalar olduğu görülmüştür.

d) Maliyetler

1) YÜD’ün polyester elyafta 2011 yılında reel olarak 100 olan birim sınai maliyeti, 2012 yılında 96’ya, 2013 yılında ise 94’e gerilerken; birim ticari maliyeti ise 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 95 ve 93 olmuştur.

e) Karlılık

1) Yurt içi ve yurt dışı satışlarda göreceli olarak artışa ve birim maliyetlerdeki azalışa rağmen, satış fiyatlarında düşüş görülmüştür. Bu kapsamda, YÜD’ün birim karlılık endeksi 2012 yılında -7, 2013 yılında ise 9 olmuştur.

2) YÜD’ün, önleme rağmen 2012 ve 2013 yıllarında yurt içi satış karlılığı gerilemiş, yurt dışı satışlar ise zararına gerçekleştirilmiştir.

f) Stoklar

1) YÜD’ün polyester elyafta 2011 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2012 yılında 166, 2013 yılında 148 olmuştur.

g) İstihdam

1) 2011 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2012 yılında 111’e, 2013 yılında 114’e yükselmiştir.

ğ) Ücretler

1) YÜD’ün önleme tabi üründe 2011 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2012 yılında aynı kalırken, 2013 yılında 109’a yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) İşçi başına verimlilik endeksi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 114’e yükselmiş, 2013 yılında ise 109 olmuştur.

ı) Nakit akışı

1) YÜD’ün önlem konusu polyester elyafta elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 14’e gerilemiş, 2013 yılında ise 24 olarak gerçekleşmiştir.

i) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 104, 2013 yılında ise 96 olmuştur.

j) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin özsermayesi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 94’e, 2013 yılında ise 90’a gerilemiştir.

2) YÜD 2012 ve 2013 yıllarında yenileme yatırımları ile düşük de olsa tevsi yatırımları gerçekleştirmiştir. Buna göre, YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yenileme yatırım endeksi 2012 yılında 132’ye yükselmiş, 2013 yılında ise 81’e gerilemiştir. Öte yandan, 2011 yılında 100 olan tevsi yatırım endeksi, 2012 yılında 13’e ve 2013 yılında 0,5’e gerilemiştir.

k) Yatırımların geri dönüş oranı

1) YÜD’ün polyester elyafta yatırımlarının geri dönüş oranı (Kar/Özkaynak) 2011 yılında 100 iken 2012 yılında negatif değere düşmüş (-9), 2013 yılında ise bir miktar yükselerek 12 olmuştur.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) YÜD’den temin edilen veriler kapsamında, polyester elyaf üretimi ile yurt içi ve yurt dışı satış miktarlarının mevcut önlemlerin etkisiyle gözden geçirme döneminde olumlu yönde seyrettiği görülmüştür.

(2) YÜD’ün artan verimliliğe rağmen ürün karlılığı ile nakit akışında olumsuzluklar görüldüğü ve tevsi yatırımlarının azaldığı tespit edilmiştir.

(3) Pazar payını kaybetmemek için yurt içinde çok düşük bir karla ticari maliyetinin üzerinde, yurt dışında ise 2012 ve 2013 yıllarında ticari maliyetinin altında satış yapan YÜD, 2012 yılında bahse konu ürünün birim ve toplam karlılığında düşüş yaşamıştır.

(4) Nihai bildirim sonrasında, Reliance Industries Ltd. ve Indorama Polyester Industries Public Company Ltd. firmalarınca, YÜD’ü temsil eden firmanın yurt içi ve dışı satış fiyatlarındaki düşüşün uluslararası trende paralel bir seyir izlediği, söz konusu durumun dünya genelinde olduğu gibi mezkur firma için de değiştiği ve firmanın soruşturma dönemi sonrasında karlılığa geçtiği belirtilmiştir. Ancak, mevcut NGGS’de 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmış ve YÜD için 2011-2013 arası döneme ilişkin ekonomik göstergeler esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel Açıklamalar

MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli, diğer ülkelerce önlem konusu üründe uygulanan ticaret politikası önlemleri, Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 22 – (1) Önlem konusu ürünün dünya geneli ve soruşturma konusu ülkeler kaynaklı ihracatına ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2011-2013 dönemi için değerlendirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkelerin üretim ve kapasitelerinin incelenmesinde PCI Xylenes & Polysters veri tabanından alınan veriler kullanılmıştır.

(3) Polyester elyaf, tekstil sektöründe oldukça yaygın kullanılan önemli bir sentetik elyaftır. Dünya Polyester Elyaf Raporu’na göre (World Polyester Fibre - Trend in Demand & Supply 2013), küresel polyester elyaf üretiminin 2018 yılı itibarıyla 17,9 milyon ton olması beklenmektedir.

(4) Dünya polyester elyaf ihracatının 2011 yılında %9’unu, 2012 yılında %12’sini ve 2013 yılında %13’ünü Çin Tayvanı’nın gerçekleştirdiği; söz konusu ülkenin 2013 yılı itibarıyla ilgili üründe dünya ihracatında üçüncü sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Buna ilaveten, söz konusu ülkenin üretimi 2013 yılında 537.000 ton olurken üretim kapasitesi ise 914.000 ton olmuştur.

(5) Benzer şekilde, dünya polyester elyaf ihracatının 2011 yılında %4’ünü, 2012 yılında %5’ini ve 2013 yılında %7’sini Hindistan’ın gerçekleştirdiği; söz konusu ülkenin 2013 yılında ihracatını arttırarak dünya polyester elyaf ihracatında dördüncü sırada yer aldığı görülmüştür. Hindistan’ın polyester elyaf üretimi 2013 yılında 1.230.000 ton olurken, kapasitesi 1.483.000 ton olmuştur.

(6) Dünya polyester elyaf ihracatının 2011 ve 2012 yıllarında %5’ini, 2013 yılında ise %7’sini Tayland gerçekleştirmiş olup, 2013 yılında ihracatını arttırarak ihracatçı ülkeler arasında beşinci sırada yer almıştır. Söz konusu ülkenin 2013 yılında üretimi 352.000 ton olurken, kapasitesi 544.000 ton olmuştur.

(7) Dünya polyester elyaf ihracatı 2013 yılında 2011 yılına kıyasla miktar bazında %30 oranında gerilerken, aynı dönemde Çin Tayvanı polyester elyaf ihracatını %0,2, Hindistan %36, Tayland ise %2,9 oranında arttırmıştır.

(8) Çin Tayvanı’nın 2014 yılında üretiminin %4 artışla 558.000 ton, kapasitesinin ise %2 azalışla 896.000 ton olması; Hindistan’ın aynı yıl polyester elyaf üretiminin %8,5 artışla 1.335.000 ton, kapasitesinin ise 2013 yılındaki gibi 1.483.000 olması; son olarak, Tayland’ın şikayet konusu üründe üretim miktarının 2014 yılında %9,9 artışla 387.000 ton, kapasitesinin ise %2,6 artışla 558.000 ton olması beklenmektedir.

(9) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, soruşturma konusu ülkelerin dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığı ve söz konusu ürünü Türkiye’ye yönlendirebilecekleri ciddi ihracat hacimlerinin ve kapasitelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 2013 yılında üç ülkenin toplam üretimi 2.119.000 ton olurken, üretim kapasitesi 2.941.000 ton olmuştur.

(10) Tayland Ticaret Bakanlığı’ndan nihai bildirime ilişkin iletilen görüşte, söz konusu ülkenin Türkiye’ye ihracatının ihmal edilebilir düzeyde ve ihracat birim fiyatlarının yüksek olduğu, Türkiye’nin Tayland için temel bir ihraç pazarı olmadığı belirtilmiş; Tayland’ın önlem kapsamından çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir.

(11) Türkiye’nin büyüme potansiyeli ve iç pazar büyüklüğü, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ciddi bir üretici ve ihracatçı olması, Tayland’ın da dahil olduğu söz konusu ülkelerin yüksek üretim miktarları ve kapasiteleri, ülkemiz pazarını tanımaları ve dağıtım kanallarına sahip olmaları gibi sebeplerle yürürlükteki önlemlerin kalkması durumunda fiyata duyarlı söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği düşünülmektedir.

Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar

MADDE 23 – (1) Yerli üreticilerden temin edilen veriler doğrultusunda, polyester elyaf tüketimi 2011-2013 yılları arasında %24 oranında artış kaydetmiştir.

(2) Önlem konusu ürün pazarının büyümekte olduğu ancak yerli üretim dalının artan ithalat baskısı nedeniyle pazar payını koruyamadığı görülmüştür.

(3) Polyester elyaf kullanım alanları itibarıyla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için önemli bir hammaddedir. İhracatçı birlikleri kayıt rakamlarına göre, Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2013 yılında %8,3 artmış ve toplam ihracattan %12 pay alarak 17,4 milyar dolar olmuştur.

(4) Yapılan yerinde doğrulama soruşturmasında, YÜD’ü oluşturan yerli üretici firmanın esas ve ilk nihai gözden geçirme soruşturmasında da belirlendiği üzere yeterli deneyim ve üretim teknolojisine sahip olduğu ve çeşitli tiplerde polyester elyaf üretebildiği belirlenmiştir.

(5) İthalatçı firmalar tarafından önlem konusu üründe fiyatın talebi etkileyen öncelikli bir unsur olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, polyester elyaf üretiminde maliyeti temel olarak hammadde fiyatları belirlemektedir. Bu kapsamda, petrokimya türevi olan önlem konusu ürünün fiyatları söz konusu sektördeki fiyat dalgalanmalarına paralel olarak değişim gösterebilmektedir.

(6) Talebi etkileyen diğer önemli unsurlar, ürünün kalitesi ve istenilen sürede temin edilebilmesidir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 24 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün karlılığı ile nakit akışında olumsuzluklar bulunduğu, pazar payında düşüş yaşandığı; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumu ve önlem konusu üründe tüketimin ve ithalatın arttığı görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin Tayvanı, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/14 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/13 sayılı Tebliğ ile devam etmesi uygun görülen dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Vergi    CIF %

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Hindistan

Futura Polyesters Ltd.

22,2

Reliance Industries Ltd.

16,5

Diğerleri

23,9

Tayvan

Chung Shing Textile Co. Ltd.

11,6

Far Eastern New Century Corporation

7,1

Nan Ya Plastics Corporation

13,2

Shinkong Synthetics Fibers Corp.

6,4

Diğerleri

20,1

Tayland

Tuntex (Thailand) Public Co. Ltd.

15,8

Indo Poly (Thailand) Ltd.

22

Diğerleri

22

 

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.