13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/36)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgiler ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 5806.32.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “yalnız cırt bant”ın 13/12/2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2002/15) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için de 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36) ile tamamlanan NGGS sonucunda, önlemlerin 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri”nin, ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(3) 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/34) ile 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36)’in “Karar” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan önlemler, 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)”nin ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanları için ise 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

(4) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üreticilerden Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş. (Dost) ile Anteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (Anteks) tarafından yapılan ve diğer yerli üretici Levent Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da desteklenen başvuruda; ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli “cırt bant” ithalatında halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir NGGS açılması talebinde bulunulmuştur. Anılan başvuru üzerine, 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (No: 2013/28) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş. ile Anteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin başvuruyu yerli üretim dalı (YÜD) adına yapmış olduğu ve başvuruda bulunan firmaların temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC’deki ve Çin Tayvanı’ndaki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen ÇHC ve Çin Tayvanı’nın Ankara’daki resmi temsilciliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Soruşturma ve zarar inceleme döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 16 ithalatçı firmaya soru formu gönderilmiş ve bu firmaların 8 inden cevap alınmıştır.

(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ise ÇHC ve Çin Tayvanı’nda yerleşik ihracatçılardan yanıt veren ve işbirliğinde bulunan herhangi bir firma olmamıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, ÇHC ve Çin Tayvanı’nın Ankara’daki resmi temsilcilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren ithalatçılar ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Nihai bildirime ilişkin herhangi bir görüş alınmamıştır.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Dost Cırtbant Dokuma Sanayi A.Ş. firmasının Çorlu’daki üretim tesisi ile İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-30/9/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ile 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)”dir.

(2) Önlem konusu ürün, cırt bant adı verilen tekstil fermuarıdır. Söz konusu ürün, %100 naylon iplik ve polyester kullanılarak imal edilmekte olup, kroş ve astragan olmak üzere iki parçadan meydana gelmektedir. Kroş parçanın arka yüzü naylon ve polyester iplikten dokunabilmekte, üst kısmında ise monofilden üretilen malzeme bulunmakta ve bu malzeme “çengel” olarak adlandırılmaktadır. Astragan parçanın alt zemini naylon veya polyesterden üretilebilirken, üst zemininde alt zemine göre daha mukavemetli olan naylon iplik kullanılmakta ve bu kısım birbirine girmiş biçimde ve tüy şeklinde bir yapıya sahip olmaktadır. Kroş ve astragan kısımlar birbirinin üzerine kapatıldığında, kroş kısımda bulunan çengeller astragan kısımda bulunan tüylere girmekte ve iki parça ancak kuvvetle çekildiği takdirde birbirinden ayrılmaktadır.

(3) Cırt bant, ayakkabılarda ayakkabı bağı yerine; spor giysilerde, muhtelif giyim eşyalarında, çanta ve valizlerde düğme ve fermuar yerine; uçak ve otobüs koltuk kılıflarında, otomobil sanayinde ve diğer alanlarda da tamamlayıcı aksesuar olarak kullanılmaktadır.

(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen cırt bant ile soruşturma konusu ülkeler menşeli cırt bantların benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen, gerekse soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde, ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturma sırasında üretici-ihracatçı firmalar için damping marjları, ÇHC için mutlak olarak 3,86 ABD Doları/Kg, nispi olarak ise CIF bedelinin %115’i; Çin Tayvanı içinse mutlak olarak 1,83 ABD Doları/Kg ve nispi olarak CIF bedelinin %34’ü olarak tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, 2008/36 sayılı Tebliğ ile tamamlanan NGGS çerçevesinde damping marjı hesabı yapılmamış, esas soruşturmada hesaplanan marjlar dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat

MADDE 11 – (1) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan tüm ürünler için yapılan incelemeye göre, 2010 yılında 976 ton olan cırt bant ithalatının 2011 yılında 1.090 ton, 2012’de 1.162 ton, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 905 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem için bahse konu ürünlerin ithalatının değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2010, 2011, 2012 ve 2013 (1-9) yıllarında ithalatın sırasıyla 12,6 milyon, 14,7 milyon, 14,5 milyon ve 11 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştiği gözlenmektedir. Toplam ithalatın ortalama birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 12,96 ABD Doları/kg, 13,50 ABD Doları/kg, 12,44 ABD Doları/kg ve 12,22 ABD Doları/kg olmuştur.

(2) 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatı incelendiğinde, 2010 yılında 373 ton olan ithalat miktarının 2011, 2012 yıllarında sırasıyla 467 ve 420 ton, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 304 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem için bahse konu ürünlerin ithalatının değer bazında gelişimi incelendiğinde ise 2010, 2011, 2012 ve 2013 (1-9) yıllarında ithalatın sırasıyla 5,6 milyon, 7,1 milyon, 5,4 milyon ve 3,8 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştiği gözlenmektedir. Anılan ithalatın ortalama birim fiyatları ise zarar inceleme döneminde sırasıyla 15,04 ABD Doları/kg, 15,11 ABD Doları/kg, 12,82 ABD Doları/kg ve 12,61 ABD Doları/kg olmuştur.

Önlem konusu ülkelerden ithalat

MADDE 12 – (1) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan tüm ürünler için yapılan incelemeye göre, 2010-2012 yılları arasında ÇHC’den yapılan ithalat miktarının, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 416 ton, 351 ton ve 576 ton, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 467 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatı ise, 2010 yılında 7,9 ton iken 2011 yılında 8,4 ton, 2012 yılında 11,1 ton olarak gerçekleşmiş, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 13,7 tona yükselmiştir.

(2) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan tüm ürünler için 2010-2013 (Ocak-Eylül) dönemi için ÇHC’den yapılan ithalat değer bazında incelendiğinde 2010, 2011, 2012 yılları ve 2013 Ocak-Eylül döneminde sırasıyla 3,9 milyon ABD Doları, 3,4 milyon ABD Doları, 5,8 milyon ABD Doları ve 4,6 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatı istatistikleri incelendiğinde ise, ÇHC’den yapılan ithalatın 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 96.675 ABD Doları, 148.302 ABD Doları, 159.097 ABD Doları ve 173.963 ABD Doları olduğu görülmüştür.

(3) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında gerçekleşen toplam ithalatın birim fiyatları incelendiğinde, ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 9,37 ABD Doları/kg, 9,56 ABD Doları/kg, 9,94 ABD Doları/kg ve 9,81 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” birim fiyatlarının 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 12,28 ABD Doları/kg, 17,62 ABD Doları/kg, 14,31 ABD Doları/kg ve 12,70 ABD Doları/kg tutarlarında gerçekleştiği görülmektedir.

(4) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan tüm ürünler için yapılan incelemeye göre, 2010-2012 yılları arasında Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 57,2 ton, 36,4 ton ve 40,7 ton, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 26,7 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatı incelendiğinde ise, 2010 yılında 25,5 ton olan ithalatın 2011 yılında 12,2 ton, 2012 yılında 6,6 ton, 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 6 tona gerilediği görülmüştür.

(5) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan tüm ürünler için 2010-2013 (Ocak-Eylül) dönemi için Çin Tayvanı’ndan yapılan ithalatın değeri 2010, 2011, 2012 yılları ve 2013 Ocak-Eylül döneminde sırasıyla 714.048 ABD Doları, 492.819 ABD Doları, 683.151 ABD Doları ve 429.438 ABD Doları tutarlarındadır. Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatının değeri ise 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 320.888 ABD Doları, 172.869 ABD Doları, 88.806 ABD Doları ve 73.208 ABD Doları tutarlarında gerçekleşmiştir.

(6) Mevcut önlemlere konu 5806.32.90.00.11 ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında gerçekleşen toplam ithalatın birim fiyatları incelendiğinde, Çin Tayvanı menşeli ürünlerin birim fiyatlarının 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 12,49 ABD Doları/kg, 13,53 ABD Doları/kg, 16,75 ABD Doları/kg ve 16,09 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ithalatı incelendiğinde ise, Çin Tayvanı menşeli ürünlerin birim fiyatlarının 2010-2012 yılları arasında ve 2013 Ocak-Eylül dönemlerinde sırasıyla 12,58 ABD Doları/kg, 14,11 ABD Doları/kg, 13,39 ABD Doları/kg, 12,04 ABD Doları/kg tutarlarında gerçekleştiği görülmektedir.

Önleme konu ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Cırt bantların genel ithalat miktarı 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan ürünler için, 2010-2013 yılları arasında % 4 oranında artarken, önleme tabi ÇHC menşeli ithalatın önleme rağmen % 90 oranında arttığı, Çin Tayvanı menşeli ithalatın ise % 64 oranında azaldığı belirlenmiştir.

(2) Önlem konusu ülkelerin toplam cırt bant ithalatından aldıkları pay 2010-2013 yıllarında sırasıyla % 9, % 4, % 4 ve % 6 oranlarında gerçekleşmiştir.

Diğer ülkelerden yapılan ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan cırt bant ithalatının 2010 yılında % 91’i, 2011 ve 2012 yıllarında % 96’sı ve 2013 yılında % 94’ü diğer ülkelerden gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında diğer ülkelerden gerçekleştirilen cırt bant ithalat miktarı 2010 yılına göre % 7 oranında artmıştır.

Yurt içi tüketim ve pazar payları

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle yerli üreticilerin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürünlerin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2010 – 2013 (Ocak-Eylül) dönemi için yapılmış olup, veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 114, 2012 yılında 123 birim, 2013 yılında ise 130 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. ÇHC menşeli söz konusu ürün ithalatının pazar payı endeksine bakıldığında 2010 yılında 100 birim olan endeks değerinin, 2011 yılında 74 birime gerilediği, 2012 yılından itibaren yeniden yükselerek 112 birime yükseldiği, 2013 yılında ise 124 birime yükseldiği görülmüştür. Çin Tayvanı menşeli ithalatının pazar payı endeksi ise 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılından itibaren önlemin etkisiyle azalmış, 2011 yılında 56 birim, 2012 ve 2013 yıllarında ise 58 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 123,              2012 yılında 88, 2013 yılında ise 80 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının pazar payı ise 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 108, 2012 yılında 115, 2013 yılında ise 112 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının söz konusu dönemde önlemin etkisiyle birlikte yurt içi satış miktarını yükselttiği ve buna bağlı olarak pazar payında iyileşme yaşadığı gözlenmiştir.

Fiyat kırılması

MADDE 16 – (1) Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. ÇHC ve Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerinde yarattığı etkiler fiyat kırılması hesabı yapılarak incelenmiştir. Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline % 6 gümrük vergisi ile % 2 oranında gümrükleme masrafı, Çin Tayvanı’ndan gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline ise % 7,5 gümrük vergisi ile yine % 2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda önleme konu ülkeler menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat yerli üretim dalının yıllık ortalama yurt içi satış fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı iç satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını 2010 yılında nispi olarak % 19, 2011 yılında - % 10, 2012 yılında % 3 ve 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde de % 17 oranında kırdığı tespit edilmiştir. Çin Tayvanı menşeli soruşturma konusu ürünün ise 2010 yılında nispi olarak % 14, 2011 yılında % 13, 2012 yılında % 9 ve 2013 yılının Ocak-Eylül döneminde de % 22 oranında fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 17 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üreticiler Dost ve Anteks’in verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’ten elde edilen yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2) Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle yerli üretim dalının verileri 2013 yılının ilk dokuz ayını kapsadığından, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesini temin etmek için bu yıla ilişkin veriler tam yıla tamamlanmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının önlem konusu ürün için 2010 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar endeksi, 2011 yılında 127, 2012 yılında 146, 2013 yılında ise 153 birim olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu üründe yerli üretim dalının kapasitesi 2010 yılında 100 iken, 2011, 2012, 2013 yıllarında 128 birime yükselmiştir.

2) 2010 yılında 100 birim olan KKO, 2011 yılında 99, 2012 yılında 114 ve 2013 yılında 89 birim olarak gerçekleşmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalında 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2011 yılında 122, 2012 yılında 142, 2013 yılında ise 146 birime yükselmiştir. 2010 yılında 100 birim olan yurt içi satış hasılası endeksi ise 2013 yılında 142 birime yükselmiştir.

c) Yurt içi fiyatlar

1) Yerli üreticinin ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 105 birime yükselmiş, 2012 yılında 101, 2013 yılında ise 97 birime gerilemiştir.

ç) İhracat

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi 2011 yılında 238 birim, 2012 yılında 342 birim, 2013 yılında ise 293 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının yurt içi pazar payı endeksi 2010’da 100 birim iken, 2012’de 115 birime yükselmiş, 2013’te ise 112 birime gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2011 yılında 110 birim, 2012 yılında 93 birim, 2013 yılında ise 88 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Kârlılık

1) Yerli üretim dalının yurt içi satışlardan elde ettiği birim kârlılık endeksi 2010 yılında 100, 2011’de 88, 2012’de 151, 2013 yılında ise 147 birim olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2011’de 515, 2012’de 860, 2013 yılında ise 1.959 birime yükselmiştir.

ğ) İstihdam

1) Yerli üretim dalının cırt bant ürününde istihdam ettiği işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 birim iken 2013 yılında 153 birime yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2012’de 125 birime yükselmiş, 2013 yılında yeniden 100 birime gerilemiştir.

ı) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu cırt bant satışından elde ettiği nakit akışı endeksi (kâr + amortisman) 2010 yılında 100 iken, bu değer 2011 yılında 108, 2012 yılında 193, 2013 yılında ise 164 birimdir.

i) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 birim iken, 2013 yılında 196 birime yükselmiştir.

j) Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin 2010 yılında 100 birim olan öz sermaye endeksi 2013 yılında 160 birime yükselmiştir.

k) Yatırımlardaki artış

1) Yerli üretim dalının 2010-2013 yılları arasında yenileme yatırımı olmamıştır.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kâr/Özkaynak) endeksi 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 90 birime gerilemiş, 2012 yılında 133 birime yükselmiş, 2013 yılında ise 108 birime gerilemiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalından temin edilen veriler ışığında yapılan incelemeler sonucunda yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde önlemden sonraki dönemde toparlanma olmasına karşın bazı olumsuzlukların halen devam ettiği görülmektedir. Buna göre, yerli üretim dalının verimlilik, stoklar ve kapasite kullanım oranlarındaki olumsuzlukların önlem sonrası dönemde devam ettiği, bu olumsuzlukların önlemin sona ermesiyle beraber artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli, Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkelerdeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 20 – (1) International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den elde edilen istatistiki bilgiler değerlendirildiğinde, 2010-2013 arası dönemde yapılan 5806.32 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “sentetik ve suni liflerden kordelalar; paralel hale getirilip yapıştırılmış iplik veya liflerden atkı ipliksiz kordelalar” ihracatı incelendiğinde dünya ihracatı içinde ÇHC, İngiltere, Çin Tayvanı, ABD ve Almanya’nın en yüksek miktarlarda ihracat yapan ülkeler olduğu görülmektedir. 2010-2013 yıllarında ÇHC dünya ihracatında birinci sıradayken aynı dönemde Çin Tayvanı da üçüncü en büyük ihracatçı konumundadır.

(2) UTM verilerine göre, 2010 yılında ÇHC’nin dünyaya ihracatı 66.786 ton, 2011 yılında 76.077 ton, 2012’de 72.722 ton, 2013 yılında ise 82.190 olarak gerçekleşmiştir. Çin Tayvanı’nın ihracat miktarı ise 2010 yılında 13.525 ton, 2011’de 13.243 ton, 2012’de 14.016 ton, 2013’te ise 15.194 ton seviyesindedir. 2010-2013 yıllarında gerçekleşen dünya ihracat hasılası 1,7 milyar ABD Dolarından yaklaşık 2 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. İhracat değerlerindeki yüksek artışa paralel olarak iki ülkenin de ihracat hasılalarında önemli oranlarda yükseliş meydana gelmiştir. Bu çerçevede 2010 yılında 349 milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan ÇHC’nin ihracat hasılası, 2013 yılına gelindiğinde 611 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Çin Tayvanı da ÇHC’ye benzer biçimde 2010 yılında 144 milyon ABD Doları tutarında gerçekleştirdiği ithalat değerini 2012 yılında 179 milyon ABD Dolarına yükseltmiştir.

Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar

MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve kalitedir. Önleme konu ülkelerin önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesini haiz olmaları ve düşük birim ihraç fiyatları dolayısıyla Türkiye pazarında yeniden hakim konuma ulaşmalarının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) Önlem konusu cırt bant ürününün özellikle tekstil sektöründe kullanıldığı düşünüldüğünde, Türkiye ekonomisinin ve tekstil sektörünün büyümesine paralel olarak, cırt bant talebinin de artacağı ve yerli üretim dalının kapasitesinin söz konusu talebi karşılayabilecek düzeyde olduğu değerlendirilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün bazı ekonomik göstergelerinde olumsuzluklar bulunduğu; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkelerin yüksek üretim ve kapasiteleri ile dünya ihracatındaki lider konumu ve soruşturma konusu üründe tüketimin ve ithalatın arttığı görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli cırt bantlar için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/34 sayılı Tebliğ ile değişik İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 sayılı Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda gösterilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)

Çin Halk Cumhuriyeti

3,86 ABD Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD Doları/Kg

 

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.