13 Kasım 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/38)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile 4410.12 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “yönlendirilmiş lifli levha (oriented strand board-OSB)”ların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli olanlarının ithalinde CIF bedelin %24,10’u; Kanada menşeli olanlarının ithalinde ise CIF bedelin %14,93’ü oranında dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Sumaş Sun’i Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. tarafından yapılan ve SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/26) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi Sumaş Sun’i Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş.’nin başvuruyu yerli üretim dalı (YÜD) adına yapmış olduğu ve başvuru sahibinin temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ABD ve Kanada’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5) Kendilerine bildirim yapılan ithalatçı firmaların beşinden cevap alınmıştır.

(6) Üretici/İhracatçı soru formuna ilişkin olarak ise ABD’de yerleşik Langdale International Trading Corp. ihracatçı firmasından cevap alınmıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; 16-17/9/2014 tarihlerinde soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçı, ithalatçılar, YÜD ve başvuruyu destekleyen yerli üreticiye iletilmiştir.

(8) Kendisine bildirim yapılmış olan firmalardan hiçbiri nihai bildirime ilişkin görüş bildirmemiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Sumaş Sun’i Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş.’nin Balıkesir-Edremit’te bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 01/01/2010-30/09/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, ABD ve Kanada menşeli 4410.12 GTP altında yer alan “yönlendirilmiş lifli levha (OSB)’’dır.

(2) OSB, bir tür ahşap levhadır. Bu levhalar esas itibariyle ucuz odunların yongalandıktan sonra bir yapıştırıcı ile karıştırılıp basınç altında birleştirilmeleri suretiyle elde edilmektedir. Söz konusu levhalar, rutubete dayanıklılık, kırılmaya yüksek dirençli olma teknik özellikleri ile diğer ahşap levhalardan ayrılmaktadırlar. Bu levhaların teknik özelliklerinin ayrıntıları TS EN 300 sayılı Türk Standardı ile tespit edilmiştir. Bahse konu levhalar sahip oldukları teknik özellikler ile binaların çatı kaplamalarında, binaların ara bölmesi ve izolasyon uygulamalarında, prefabrik binaların inşaatında, duvar ve yer döşemelerinde, ambalaj yapımında, mobilya sanayiinde koltuk iskeleti ve arkalık yapımında, beton kalıplarında, reklam panolarında, prefabrik yapı elemanlarında ve duvar dekorasyon levhaları yapımında olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

(3) YÜD tarafından üretilen OSB ile soruşturma konusu ülkeler menşeli OSB’lerin benzer ürün olduğu tespiti önleme esas soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından üretilen OSB’lerin gerekse soruşturma konusu ülkelerden ithal edilen önleme konu OSB’lerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olma durumlarını ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(4) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, önlem konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada oluşturulmuş değer yöntemiyle hesaplanan normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle elde edilen damping marjları ABD için CIF ihraç fiyatının %60,8’i, Kanada için ise CIF ihraç fiyatının %49,89’u olarak tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, önlem konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalat ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, YÜD’ün ekonomik göstergelerindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.

Genel ithalat

MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ile önleme tabi ülkelerden yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2010-2013 (ilk 9 ay) dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Mevcut önleme konu ürün olan OSB için yapılan incelemeye göre, genel ithalat 2010-2013 (ilk 9 aylık dönem) yılları arasında sırasıyla 161.148 m3, 191.550 m3, 190.625 m3, 142.584 m3 olmuştur. 2013 yılının tamamında ise söz konusu ithalat 193.057 m3 olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2010-2013 (ilk 9 aylık dönem) yılları arasında OSB genel ithalatı değer bazında sırasıyla 47.962.859 ABD Doları, 56.221.005 ABD Doları, 51.021.276 ABD Doları ve 44.008.596 ABD Doları olmuştur. 2013 yılının tamamında ise söz konusu ithalat 60.258.663 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) Önlem konusu ürün ithalatının birim fiyatları ise 2010-2013 (ilk 9 aylık dönem) yılları arasında sırasıyla 298 ABD Doları/m3, 294 ABD Doları/m3, 268 ABD Doları/m3 ve 309 ABD Doları/m3 olmuştur. 2013 yılının tamamında ise söz konusu ithalatın birim fiyatı 312 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiştir.

Soruşturma konusu ülkelerden ithalat

MADDE 12 – (1) Önlem konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

a) ABD

1) ABD menşeli OSB ithalatı 2010 yılında 9.742 m3, 2011 yılında 16.995 m3, 2012 yılında 2.248 m3 gerçekleşmiş olup, 2013 (ilk 9 aylık dönem) yılında ise durmuştur. 2013 yılının tamamında ise söz konusu ithalat 360 m3 olarak gerçekleşmiştir.

2) Bahse konu ürünün ABD’den yapılan ithalatının birim fiyatı 2010 yılında 222 ABD Doları/m3, 2011 yılında 219 ABD Doları/m3, 2012 yılında 159 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 (ilk 9 aylık dönem) yılı itibariyle ilgili ülke menşeli ithalat durduğundan birim fiyat hesabı söz konusu yıl için yapılamamıştır. Buna karşın, 2013 yılının tamamında gerçekleşen ithalat neticesinde birim fiyat 2013 yılının tamamı için 244 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiştir.

b) Kanada

1) Kanada menşeli OSB ithalatı 2010 yılında 22.210 m3, 2011 yılında 25.360 m3, 2012 yılında 2.299 m3 gerçekleşmiş olup, 2013 (ilk 9 aylık dönem) yılında ise durmuştur.

2) Bahse konu ürünün Kanada’dan yapılan ithalatının birim fiyatı 2010 yılında 251 ABD Doları/m3, 2011 yılında 251 ABD Doları/m3, 2012 yılında 242 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı itibariyle ilgili ülke menşeli ithalat durduğundan birim fiyat hesaplaması söz konusu dönem için yapılamamıştır.

3) Gözden geçirme döneminde Kanada menşeli ithalat, alınan damping önleminin etkisiyle zamanla azalarak durmuştur.

Diğer ülkelerden yapılan ithalatın değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Gözden geçirme döneminde önlem konusu ürün ithalatının büyük bölümü önlem konusu ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla, önlemlerin etkisi ile beraber ithalatın kompozisyonunun değiştiği ve ithalatın üçüncü ülkelere kaydığı değerlendirilmiştir.

(2) Buna göre, önlem konusu ürün ithalatı 2010-2013 yılları arasında sırasıyla %80, %78, %98 ve %99,8 oranlarında soruşturma konusu olmayan ülkelerden gerçekleşmiştir.

Yurt içi tüketim ve pazar payları

MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’nin ve başvuruyu destekleyen firmanın yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Önlem konusu ürün ithalatının Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2010-2013 (ilk 9 aylık dönem) için yapılmış olup, veriler 2010 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiş ve eğilimin sağlıklı bir şekilde görülebilmesi için 2013 (ilk 9 aylık dönem) verileri yıllıklandırılmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketim endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 122, 2012 yılında 135 ve 2013 yılında 151 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre Türkiye OSB tüketiminin gözden geçirme döneminde %51 oranında arttığı değerlendirilmiştir.

(3) Önlem konusu üründe ABD menşeli ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 143, 2012 yılında 17 olarak gerçekleşmiş ve 2013 (ilk 9 aylık dönem) yılı itibariyle söz konusu ülke menşeli ithalat durmuştur.

(4) Önlem konusu üründe Kanada menşeli ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 93, 2012 yılında 8 olarak gerçekleşmiş ve 2013 (ilk 9 aylık dönem) yılı itibariyle söz konusu ülke menşeli ithalat durmuştur.

(5) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 94, 2012 yılında 107 ve 2013 yılında 98 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. YÜD’nin pazar payı endeksi ise 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 84, 2012 yılında 71 ve 2013 yılında 81 olarak gerçekleşmiştir.

(6) Diğer taraftan, 2011 yılı sonunda faaliyete geçen ve başvuruyu destekleyen diğer yerli üreticinin yurt içi satış miktarı önlemin olumlu etkisiyle 2011-2013 döneminde artmış ve buna bağlı olarak 2012 yılında 100 olan pazar payı endeksi 2013 yılında 154 olmuştur.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleşen ithalat soruşturma döneminde durduğu için ilgili ülkeler için fiyat kırılması ve baskısı hesabı yapılamamıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) ABD ve Kanada menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, önlem konusu üründe şikayet sahibi üretici olan Sumaş Sun’i Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. firmasının 2010-2013 (ilk 9 aylık dönem) yılları arasındaki verileri esas alınmış olup, 2013 yılı verileri yıllıklandırılmıştır.

(2) Öte yandan, YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki değerler TÜİK istatistiklerinden alınan yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve elde edilen reel değerler 2010 yılı 100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan m3 bazlı üretim miktar endeksi, 2011 yılında 113’e, 2012 yılında 106’ya ve 2013 yılında 126’ya çıkmıştır. Söz konusu üründe YÜD’nin kapasitesi 2010-2013 yılları arasında sabit kalmış olup ve KKO endeksi (m3 bazında) üretim miktar endeksi ile aynı yönde seyretmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2011 yılında 103’e yükselmiş, 2012 yılında 95’e düşmüş ve 2013 yılında 122’ye yükselmiştir. 2010 yılında 100 olan yurt içi satış hasıla endeksi ise 2011 yılında 105’e yükselmiş, 2012 yılında 95’e düşmüş ve 2013 yılında 123’e yükselmiştir.

c) İhracat

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2011 yılında 228’e yükselmiş olup, 2012 yılında 78’e ve 2013 yılında 30’a gerilemiştir. 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış hasıla endeksi ise 2011 yılında 256’ya yükselmiş olup, 2012 yılında 76’ya ve 2013 yılında 26’ya gerilemiştir.

ç) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları

1) YÜD’nin önlem konusu üründe ABD Doları/m3 bazındaki ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2010 yılında reel bazda 100 iken, 2011 yılında 102’ye yükselmiş, 2012 yılında 99’a düşmüş ve 2013 yılında 101’e yükselmiştir.

2) YÜD’nin önlem konusu üründe ABD Doları/m3 bazındaki ağırlıklı ortalama yurt dışı satış fiyatı 2010 yılında reel bazda 100 iken, 2011 yılında 112’ye yükselmiş, 2012 yılında 97’ye ve 2013 yılında 85’e düşmüştür.

d) Pazar payı

1) YÜD’nin önlem konusu üründe pazar payı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 84’e, 2012 yılında 71’e ve 2013 yılında ise 81’e gerilemiştir.

e) Maliyetler

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında reel olarak 100 olan ağırlıklı ortalama satılan malların birim ticari maliyeti 2011 yılında 96’ya, 2012 yılında 98’e ve 2013 yılında 90’a gerilemiştir.

f) Karlılık

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında reel olarak 100 olan yurt içi satış birim karlılığı 2011 yılında 421, 2012 yılında 188 ve 2013 yılında 646 olarak gerçekleşmiştir.

2) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında reel olarak 100 olan yurt dışı satış birim karlılığı 2011 yılında 237, 2012 yılında 90 ve 2013 yılında 52 olarak gerçekleşmiştir.

3) Soruşturmaya konu ürünün toplam satışından elde edilen karlılık endeksine bakıldığında ise 2010 yılında 100 olan birim karlılık endeksi 2011 yılında 422, 2012 yılında 184 ve 2013 yılında 627 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2011 yılında 125’e ve 2012 yılında 294’e yükselmiş, 2013 yılında ise 51 olmuştur.

ğ) İstihdam

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2011 yılında 84’e, 2012 yılında 77’ye ve 2013 yılında 69’a gerilemiştir.

h) Ücretler

1) YÜD’nin önlem konusu üründe 2010 yılında 100 olan üretimde çalışan işçilerinin aylık ücret endeksi 2011 yılında 77’ye, 2012 yılında 72’ye ve 2013 yılında 84’e gerilemiştir.

ı) Verimlilik

1) YÜD’nin önlem konusu üründe işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 120’ye ve 2012 yılında 117’ye ve 2013 yılında 149’a yükselmiştir.

i) Nakit akışı

1) YÜD’nin önlem konusu üründe elde ettiği nakit akışı endeksi (kar+amortisman) 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 260’a, 2012 yılında 134’e ve 2013 yılında 430’a yükselmiştir.

j) Büyüme

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 99’a gerilemiş, 2012 yılında 126’ya yükselmiş ve 2013 yılında 95 olmuştur.

k) Net karlılık, özkaynakların karlılığı ve yatırım hasılatı

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan net karlılık (Net Kar/Net Satış) endeksi 2011 yılında 156, 2012 yılında 221 ve 2013 yılında 88 olmuştur.

2) YÜD’nin önlem konusu üründe (Kar/Özkaynak) oranı endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 185 olmuştur. İlerleyen yıllarda ise 2012 yılında yapılan sermaye artırımı neticesinde düşerek 2012 yılında 2 ve 2013 yılında 1 olarak gerçekleşmiştir.

3) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 olan yatırım hasılatı (Kar/Aktif Toplamı) endeksi 2011 yılında 188, 2012 yılında 197 ve 2013 yılında 142 olmuştur.

l) Özsermaye artışı

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 90’a gerilemiş ve gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde 2012 yılında 9.673 ve 2013 yılında 9.357 olmuştur.

m) Yatırımlardaki artış

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2010 yılında 100 olan yenileme yatırımları endeksi 2011 yılında 15, 2012 yılında 83 ve 2013 yılında 4 olmuştur. Diğer taraftan YÜD’nin 2010-2013 yılları arasında tevsi yatırımları olmamıştır.

YÜD’nin ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) YÜD’den temin edilen veriler ışığında, önlem konusu ürünün üretim ve yurt içi satış miktarları mevcut önlemin etkisiyle gözden geçirme döneminde olumlu yönde seyretmiştir.

(2) YÜD’nin gözden geçirme döneminde önlemin etkisi ile beraber ekonomik göstergelerinin toparlandığı, böylelikle yenileme yatırımları yapmış olduğu ve yaptığı yatırımlar neticesinde birim üretim ve ticari maliyetlerinin düştüğü belirlenmiştir.

(3) YÜD’nin gözden geçirme döneminde düşen birim ticari maliyetleri ile paralel olarak birim ve toplam karlılığını yükselttiği değerlendirilmiştir.

(4) YÜD’nin gözden geçirme döneminde önlem konusu üründe stok miktarının arttığı ve buna bağlı olarak stok çevrim hızının olumsuz yönde etkilendiği değerlendirilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkelerdeki kapasite ve ihracat potansiyeli, Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkelerdeki kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1) International Trade Center (Uluslararası Ticaret Merkezi) verilerine göre, dampingin devamı ve yeniden meydana gelme ihtimali bölümünde de belirtildiği üzere ABD ve Kanada’da soruşturma konusu ürüne ilişkin önemli miktarda kapasite bulunduğu ve Kanada’nın önlem konusu üründe dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu görülmektedir.

(2) Kanada, 2010-2013 yılları arasında dünya OSB ihracat pazarından sırasıyla %41, %35, %43 ve %47 oranlarında pay alarak ihracatçı ülkeler arasında ilk sırada yer alırken, ABD’nin ise aynı dönemde dünya OSB ihracat pazarından sırasıyla %4, %4, %4 ve %3 oranlarında pay aldığı tespit edilmiştir.

(3) Bu bilgiler ışığında, önleme tabi ülkelerde Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi kapasitenin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu; önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye pazarına yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar

MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülkeler için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye OSB tüketiminin 2010-2013 yılları arasında yıllıklandırılmış 2013 yılı verisi esasında %51 oranında arttığı görülmektedir. İlgi üründe tüketimin artmasının başlıca nedeni, söz konusu ürünün kullanım alanlarının geniş olmasıdır.

MADDE 21 – (1) Yapılan yerinde doğrulama soruşturmasında YÜD’yi oluşturan yerli üretici firmanın esas soruşturmada da belirlendiği üzere yeterli deneyim ve üretim teknolojisine sahip olduğu belirlenmiştir. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren ithalatçılardan alınan bilgilere göre talebi etkileyen en önemli unsurların fiyat ve kalite olduğu bilgisi edinilmiştir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, önleme tabi ülkelerin Türkiye’ye yönlendirebilecekleri ciddi kapasitelerinin ve ihracat kabiliyetlerinin bulunduğu, ABD ve Kanada menşeli ithalata olan talebin temel nedeninin fiyatlarının uygunluğu olduğu, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yansıtacak olan esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının önemli seviyelerde olduğu da dikkate alındığında, mevcut önlemlerin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemlerin yürürlükten kalkmaları halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/34) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem Oranı

(CIF Bedelin %’si)

4410.12

Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)

Amerika Birleşik

Devletleri

%24,10

Kanada

%14,93

 

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.