12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2011 tarihli ve 28109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlardan aldığı notların kurul ders saatleri dikkate alınarak ağırlıklarına göre ortalaması hesaplanarak bulunur. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın ara sınava katılmayan öğrencinin girmediği ara sınav notu “sıfır” olarak kabul edilir ve ara sınavlar not ortalaması buna göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Yılsonu başarı notu 100 puan üzerinden tam not olarak değerlendirilir. 0.5 ve üstü kesirler tam nota tamamlanır. Yılsonu başarı notu, ara sınavlar not ortalamasının % 60’ının, yılsonu ve bütünleme sınavı notunun %40’ına ilavesi ile bulunur. Başarı notu en az 60 (CC)’dır. Başarılı sayılmak için yılsonu veya yılsonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir. Tıp Fakültesinde her bir yıl 60 krediden oluşur. Aile hekimliği kredisizdir.

(2) Her ders kurulundan en az 60 (CC) almak şartıyla, yıliçi sınav ortalaması en az 75 (BB) olanlar yılsonu sınavına girmeyebilirler. Yıliçi sınav ortalaması başarı notu olarak değerlendirilir. Bu öğrencilerden yılsonu sınavına girenlerin başarı notu, ara sınav ortalamalarının %60’ı ile yılsonu veya bütünleme sınavından aldıkları notun %40’ı toplanarak bulunur. Başarılı olup da başarı notunu yükseltmek isteyenler bütünleme sınavına girebilirler. Başarı notunun hesaplanması girmiş oldukları bütünleme sınavından aldıkları son not üzerinden yapılır.

(3) Staj başarı notu: Staj sonunda yapılan sınavlardan 100 tam not üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/11/2011

28109

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/4/2012

28266

2-

26/5/2014

29011