12 Kasım 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29173

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 30)

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

Geçici Madde 3 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardının 3, 6 ve 37 nci paragraflarında yapılan değişiklikleri ve aynı standarda eklenen 22A ve 81L-81M paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar” Standardının;

a) 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Bu Standart aşağıda belirtilen varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz:

(a) “TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” Standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan maddi duran varlıklar.

(b) Taşıyıcı bitkiler dışındaki tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar (bkz. TMS 41 Tarımsal Faaliyetler). Bu Standart taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin ürünlerine uygulanmaz.

(c) Madenlere ilişkin arama, hazırlık, çıkarma ve değerlendirme harcamalarının/varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi (bkz: “TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi” Standardı).

(d) Petrol, doğal gaz ve benzer nitelikli yenilenebilir olmayan doğal kaynaklar gibi madenler üzerindeki haklar ve madeni kaynaklar.”

b) 6 ncı paragrafına “Defter değeri” tanımından önce gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Taşıyıcı bitki: Aşağıdaki özelliklere sahip yaşayan bir bitkidir:

(a) Tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması,

(b) Bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi ve

(c) Önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olması.

(TMS 41’in 5A-5B paragrafları taşıyıcı bitki tanımına ilişkin detaylı bilgi içerir.)”

c) 22 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 22A paragrafı eklenmiştir.

“22A. Taşıyıcı bitkiler işletmece inşa edilen maddi duran varlık kalemlerinde olduğu gibi, yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli duruma ve yere getirilmeden önce muhasebeleştirilir. Bu doğrultuda, bu Standartta ‘inşa’ ifadesine yapılan atıflar taşıyıcı bitkilerin yönetimin amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli duruma ve yere getirilmeden önce yetiştirilmesi için gerekli faaliyetleri kapsayacak şekilde dikkate alınır.”

ç) 37 nci paragrafının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“(g) Mobilya ve demirbaşlar;

(h) Ofis gereçleri ve

(i) Taşıyıcı bitkiler.”

d) 81I paragrafından sonra gelmek üzere 81J, 81K, 81L ve 81M paragrafları eklenmiştir.

“81J. “-”

81K. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğiyle (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) bu Standardın 3, 6 ve 37 nci paragrafları değiştirilmiş, 22A ve 81L-81M paragrafları eklenmiştir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır. Değişiklikler, 81M paragrafında belirtilen durum hariç olmak üzere, TMS 8 uyarınca, geriye dönük olarak uygulanır.

81L. Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk uygulandığı raporlama döneminde TMS 8’in 28(f) paragrafında zorunlu kılınan sayısal bilginin açıklanması gerekli değildir. Ancak sunulan her bir önceki dönem için TMS 8’in 28(f) paragrafı uyarınca gereken sayısal bilgi sunulur.”

81M. Taşıyıcı bitkilere ilişkin bir kalemin, Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler değişikliğinin (TMS 16 ve TMS 41’e ilişkin değişiklik) ilk kez uygulandığı raporlama dönemine ilişkin finansal tablolarda sunulan ilk dönemin başındaki gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi tercih edilebilir ve söz konusu gerçeğe uygun değer o tarihteki tahmini maliyet olarak kullanılabilir. Önceki defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, sunulan ilk dönemin başındaki dağıtılmamış kârların açılış bakiyesine yansıtılır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.